SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

52.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14 , 99/15 i 52/ 16) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14,4/15 i 39/15 - pročišćeni tekst), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici dana 15. rujna 2016. godine, donosi:

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Matulji (u daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon), uvjeti i prava iznad standarda te način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, Odsjek za samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Matulji za svaku kalendarsku godinu donosi, uz Proračun Općine Matulji, Program i financijski plan javnih potreba socijalne skrbi,kojim se utvrđuje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom, te opseg prava i pomoći propisanih ovom Odlukom.

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Sukladno stavku 1. ovog članka, prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom nema samac niti član obitelji koji:

a)može sam sebe uzdržavati,

b)ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

c)ne želi ostvarivati uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

d)ostvaruje prihod koji prelazi cenzus,

e) može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu.

Članak 5.

Prava i oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljaninima koji imaju prebivalište na području Općine Matulji te stranim državljanima i osobama bez državljanstva koje imaju stalni boravak na području Općine Matulji.

U slučaju da se pojedina prava ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Općine Matulji.

Iznimno, ukoliko samo jedan roditelj ima prebivalište ili stalno boravište na području Općine Matulji, ostvareno pravo ili oblik pomoći sufinancirat će se u visini od 50%.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvijeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet,

d) ostale uvjete.

Članak 7.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 8.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom kako slijedi:

- samac do 1.700,00 kn

- dvočlana obitelj do 2.500,00 kn

- tročlana obitelj do 3.600,00 kn

- četveročlana obitelj do 4.400,00 kn

-ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 600,00 kn.

Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika, ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbe utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni odredbama članka 31. Zakona.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava, izuzev osoba kojima nedostaje pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, ukoliko Centar za socijalnu skrb utvrdi da je jedan od radno sposobnih roditelja neuredan u izvršavanju obveza iz radnog zakonodavstva (zbog bolesti ovisnosti ili ili se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora), prava iz socijalne skrbi ostvaruju ostali članovi obitelji s time da se broj članova obitelji umanjuje za tog člana s osnova prihoda.

U koliko Centar za socijalnu skrb utvrdi da je jedan od radno sposobnih roditelja neuredan u izvršavanju obveza iz radnog zakonodavstva zbog teške bolesti ili pomoći djetetu s teškoćama u razvoju odnosno osobi s invaliditetom prava iz socijalne skrbi iznimno ostvaruju svi članovi obitelji s osnova prihoda.

Članak 9.

Posebni uvjet ispunjavaju:

a)hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon o braniteljima)),

b)djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu o braniteljima),

c)djeca, udovice ili roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

d)ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih ratnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovog članka su izjednačeni.

Članak 10.

Ostale uvjete sukladno važećim propisima ispunjavaju:

a)slijepe osobe s oštećenjem od 70% i više, te pratioci slijepih osoba sa 100% - tnim oštećenjem,

b)gluhe osobe s oštećenjem od 70% i više,

c)osobe oboljele od cerebralne ili diječje paralize,

d)osobe oboljele od multiple skleroze,

e)osobe s mentalnim oštećenjem,

f)osobe s intelektualnim oštećenjem,

g)osobe čije je tjelesno oštećenje 70% i više,

h)dobrovoljni darivatelji krvi muškarci (umirovljenici ili nezaposleni mlađi od 65 godina) sa 50 i više davanja, odnosno žene (umirovljenice ili nezaposlene mlađe od 60 godina) sa 40 i više davanja i

i)korisnik udomiteljstva

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1.pravo na naknadu za troškove stanovanja,

2.pravo na sufinanciranje troškova smještaja djece u jaslicama i cjelodnevnom boravku u dječjem vrtiću,

3.pravo na besplatnu prehranu učenika osnovnih škola,

4.pravo na besplatan produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole,

5.pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu učenicima osnovnih škola, srednjih škola i studentima,

6.pravo na organizirani prijevoz i prehranu djece i studenata s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7.pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu pod posebnim i ostalim uvjetima,

8.pravo na uslugu pomoći u kući,

9.pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

10.pravo na ostvarivanje socijalne stipendije.

1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 12.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje,vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se mjesečno, na način propisan Zakonom.

Iznimno od stavka 2. ovog članka pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja imaju korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb, ukoliko posjeduju pravovaljani ugovor o podstanarskom odnosu i to u visini od 70% iznosa utvrđenog rješenjem Centra.

Članak 13.

Radno sposobni ili djelomično sposobni samac ili član kućanstva, koji je korisnik zajamčene minimalne naknade, dužan je na poziv Općine Matulji sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade najmanje 30 sati mjesečno.

Članak 14.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje korisnik koji ispunjava jedan od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

2. PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U JASLICAMA I CJELODNEVNOM BORAVKU U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 15.

Pravo na financiranje troškova poludnevnog programa dječjeg vrtića te sufinanciranja 50% troškova smještaja djece u jaslice i cjelodnevni boravak u dječjem vrtiću, ostvaruje dijete oba zaposlena roditelja ako obitelj ispunjava jedan od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet i ostali uvjet osim korisnika iz članka 10. točke h) ove Odluke.

Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za pedagošku godinu, odnosno najduže za period od 01. rujna do 31. kolovoza.

3. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Članak 16.

Pravo na besplatnu prehranu učenika osnovnih škola ostvaruje dijete ako obitelj ispunjava jedan od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu, odnosno za period od 01. rujna do 30. lipnja tj. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o početku i završetku nastavne godine.

4. PRAVO NA BESPLATAN PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE OD 1. do 4. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 17.

Pravo na financiranje produženog boravka za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole ostvaruje dijete zaposlenih roditelja ako obitelj ispunjava jedan od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo na produženi boravak ostvaruje dijete na preporuku stručnih službi škole, ukoliko je jedan od roditelja nezaposlen, a obitelj ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo na produženi boravak ostvaruje i dijete udomiteljske obitelji .

Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu, odnosno za period od 01. rujna do 30. lipnja tj. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o početku i završetku nastavne godine.

5. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTUU JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PRIJEVOZU UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA, SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA

Članak 18.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu ostvaruju redovni učenici osnovnih i srednjih škola te studenti, ako obitelj ispunjava jedan od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu (od 01. rujna do 30. lipnja) ili akademsku godinu (od 01. listopada do 31. srpnja).

6. PRAVO NA ORGANIZIRANI PRIJEVOZ I PREHRANU DJECE I STUDENATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 19.

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja u Centru socijalne skrbi te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja i/ili psihičke bolesti radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, a sa navršenih 18 godina temeljem Zakona o socijalnoj skrbi smatraju se osobama s invaliditetom.

Djeci s teškoćama u razvoju za predškolsko, osnovnoškolsko i visokoškolsko obrazovanje osigurava se organizirani prijevoz od kuće do odgojno - obrazovne i visokoškolske ustanove i natrag, te se osigurava besplatna prehrana u odgojno - obrazovnim ustanovama.

7. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PRIJEVOZU

Članak 20.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju posebni uvjet ili ostali uvjet.

Osobe s mentalnim oštećenjem koje su korisnici prava na besplatnu pokaznu kartutemeljem ostalih uvjeta, ostvaruju to pravo samo uz predočenje rješenja nadležnogCentra za socijalnu skrb.

Pravo na besplatnu pokaznu kartuostvaruje se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, a dokazuje se članskom iskaznicom udruge i rješenjem o tjelesnom oštećenju nadležnog tijela.

Dobrovoljni darivatelji krvi koji su korisnici prava na besplatnu pokaznu kartudužni su za ostvarivanje prava dostaviti potvrdu Crvenog križa nadležnom tijelu.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu ostvaruju korisnici iz stavka 1. ovog članka u zoni od 1 do 4, a prema mjestu prebivališta.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu nema korisnik iz ovog članka ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Pravo iz stavka 1. ovog članka korisnik može ostvariti za tekuću kalendarsku godinu.

8. PRAVO NA USLUGU POMOĆI U KUĆI

Članak 21.

Pravo na uslugu pomoći u kući Općina može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe:

-koja nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca,

-koja nema sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

-ako prihod samca ne prelazi iznos uvećan za 30% osnovice uvjeta prihoda navedenog u članku 8. ove Odluke,

-ako prihod članova obitelji ne prelazi iznos uvećan za 20% osnovice uvjeta prihoda navedenog u članku 8. ove Odluke.

9. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 22.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje korisnik koji ispunjava uvjet prihoda.

Pod pravom na jednokratnu novčanu pomoć u smislu ove odluke podrazumijeva se:

-novčana pomoć za dio pogrebnih troškova članova uže obitelji, nabavu lijekova te liječenje,

-nabava osnovnog građevinskog materijala za poboljšanje uvjeta stanovanja kao i nabava neophodnih predmeta u kućanstvu,

-pomoć u podmirenju troškova grijanja i komunalnih usluga,

-pomoć u nabavi prehrambenih i higijeničarskih paketa, te toplog obroka,

-financiranje nabave udžbenika za osnovnu i srednju školu,

-financiranje ljetovanja za djecu korisnika socijalne skrbi,

-pomoć osobama »treće životne dobi«.

Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za osnovnu i srednju školu korisnik može ostvariti temeljem povećanja iznosa prihoda za 20% navedenih u članku 8. stavku 1. ove Odluke.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti korisnik ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora. Pravo na nabavu osnovnog građevinskog materijala ostvaruje korisnik koji je vlasnik obiteljske kuće ili stana uz predočenje vlasničkog lista.

Zahtjev za podmirenje troškova grijanja korisnik je dužan podnijeti najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

Zahtjev za financiranje nabave udžbenika za osnovnu i srednju školu korisnik je dužan podnijeti najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

10. PRAVO NA OSTVARIVANJE SOCIJALNE STIPENDIJE

Članak 23.

Pravo na socijalnu stipendiju ostvaruju korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo na socijalnu stipendiju ostvaruju korisnici temeljem odredbi Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata.

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 24.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Odjelu putem Socijalnog vijeća Općine Matulji.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

Općina može povjeriti pružanje usluga korisnicima prava pravnoj ili fizičkoj osobi ovlašćenoj za obavljanje tih usluga na osnovi ugovora (pomoć u kući, prijevoz i slično).

Članak 25.

O podnesenim zahtjevima korisnika socijalne skrbi raspravlja se na sjednicama Socijalnog vijeća Općine Matulji, s time da rješenje donosi Jedinstveni upravni odjel.

Radi što bolje realizacije godišnjeg financijskog plana i programa socijalne skrbi, Socijalno vijeće Općine nakon usvajanja Proračuna Općine Matulji, početkom godine zaključkom određuje broj prava koja samac, dvočlana ili višečlana obitelj mogu tijekom godine iskoristiti, a koji zaključak će se objaviti na web stranici Općine Matulji.

Socijalno vijeće Općine u pojedinačnim pravima zaključkom utvrđuje do kojeg će se financijskog iznosa korisnicima socijalne skrbi pomoć odobriti temeljem osiguranih sredstava u proračunu Općine Matulji.

Članak 26.

Socijalno vijeće Općine može odlučiti o priznavanju prava iz Odluke osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz iste, u većem opsegu i broju prava te visini iznosa iz članka 25. ove Odluke, u slijedećim opravdanim slučajevima:

-teško oboljelim osobama,

-djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

-samohranim roditeljima koji su podnijeli zahtjev za privremeno uzdržavanje malodobnog djeteta nadležnog Centru za socijalnu skrb, a nisu još ostvarili zatraženu pomoć,

-djeci koja nemaju jednog ili oba roditelja zbog smrtnog slučaja.

Članak 27.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 11. ove Odluke u prvom stupnju rješava Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko - goranske županije.

Članak 28.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namjenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava ili davanje neistinitih podataka, rješenjem Odjela, uskratit će se pravo na određeni oblik pomoći.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/12 ).

Članak 30.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-01/16-01/13

URBROJ:2156-04-01-16-1

Matulji, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51211&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr