SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

51.

Na temelju članka 10. st. 1 i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10, 1/11 i 19/11).

Članak 4.

Ova Odluka stupana snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-01/15-01/4

URBROJ:2156-04-01-16-2

Matulji, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51211&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr