SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA DOBRINJ

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15), članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) a u svezi sa člankom 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 27. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12) u članku 6. dodaje se alineja koja glasi: »- osnivanje prava građenja«.

Članak 2.

U članku 16. briše se »odnosno predsjednik Općinskog vijeća«.

Članak 3.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24. a koji nosi naziv »5. Osnivanje prava građenja« te glasi:

»Na nekretnini u vlasništvu Općine može se osnovati pravo građenja u korist druge osobe.

Pravo građenja osniva se javnim prikupljanjem ponuda.

Javno prikupljanje ponuda se provodi uz odgovarajuću primjenu odredba ove Odluke koje se odnose na provedbu natječajnog postupka za prodaju nekretnine.

Odluku o osnivanju prava građenja kojom se utvrđuje raspisivanje natječaja i uvjeti natječaja s rok na koji se osniva to pravo donosi Općinsko vijeće.

Visina naknade za ustanovljeno pravo građenja utvrđuje se procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.«

Članka 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2142-04-01-16-4

Dobrinj, 14. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51514&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr