SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA ČAVLE

43.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnostiNarodne novine« broj 36/15) i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 8. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se da će se iz Proračuna Općine Čavle financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općina Čavle snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Čavle,

-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Čavle ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Čavle,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 3.

(1) Općina Čavle zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi načelnik.

(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje načelnik.

(4) Natječaj se objavljuje na web stranici Općine, javnom glasilu i na oglasnoj ploči Općine.

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

(1) Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

-da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

-da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Čavle, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,

-da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti nisu dužne priložiti i rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Čavle će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, načelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-03-16-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr