SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD BAKAR
10

8.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 10. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 50. sjednici održanoj 17. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU
za obavljanje komunalnih poslova odvodnje
atmosferskih voda na području Grada Bakra

1. Za obavljanje komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Bakra izabire se trgovačko društvo »BRNELIĆ GRADNJA« d.o.o. iz Rijeke, P.R. Vitezovića 2/3.

2. Gradsko Poglavarstvo Grada Bakra sklopit će sa trgovačkim društvom »BRNELIĆ GRADNJA« d.o.o. iz Rupe, P.R. Vitezovića 2/3, Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Bakra na vrijeme od 4 (četiri) godine.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Bakar objavio je dana 12. siječnja 2005. godine u »Novom listu« Javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Bakra temeljem pisanog ugovora i to za odvodnju atmosferskih voda. Na natječaj pravovremeno su dostavili svoje ponude: »RIJEKA TANK« d.o.o. Rijeka, Kružna 10 i »BRNELIĆ GRADNJA« d.o.o. Rijeka, P.R. Vitezovića 2/3.

U postupku odabira najpovoljnije ponude pregledom istih utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda trgovačkog društva »BRNELIĆ GRADNJA« d.o.o. iz Rijeke, P. R. Vitezovića 2/3, te je slijedom navedenog Gradsko Poglavarstvo uputilo i predložilo Gradskom vijeću donošenje Odluke kojom će se poslovi odvodnje atmosferskih voda na području Grada Bakra na temelju ugovora povjeriti trgovačkom društvu »BRNELIĆ GRADNJA« d.o.o. iz Rijeke, P.R. Vitezovića 2/3 kao najpovoljnijem ponuđaču.

Sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članku 10. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 33/04), Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Gradskog Poglavarstva i odlučilo kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 021-05/05-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-05-12

Bakar, 21. ožujka 2005.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr