SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD BAKAR
10

7.

Na temelju članka 30. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 50. sjednici održanoj 17. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Bakru za 2004. godinu

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2004. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 11. listopada 2004. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 33/04.

2. Navedenim Programom određen je opis poslova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Prema članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnja groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijena komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Prihodi potrebni za realizaciju Programa ostvareni su na način:

 

 

Plan 2004.

Ostvarenje 2004.

1.

Prihod od komunalnog doprinosa

2.800.000,00

3.533.910,08

2.

Kapitalni prihodi

500.000,00

355.827,83

3.

Naknada od koncesija

1.040.000,00

765.660,96

4.

Prihod od županije

100.000,00

100.000,00

5.

Primici od zaduživanja

12.000.000,00

12.000.000,00

6.

Hrvatske vode

400.000,00

400.000,00

 

UKUPNO:

16.840.000,00

17.155.398,87

Za realizaciju programa u 2004. godini utrošeno je 16.263.688,75 kn.

5. Sredstva iz prethodne točke utrošena su po sljedećim namjenama:

5.1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

R. BR.

OPIS

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO

NAPOMENA

1.

Uređenje javne površine iza Doma kulture Škrljevo

35.000,00

Da

12.956,40

 

2.

Popločenje platoa oko »jarbola« uz spomenik na Solnicama - Hreljin

30.000,00

Da

21.585,95

 

3.

Uređenje rive u Bakru, od Malenice do Masarykove obale (izrada projektne dokumentacije)

100.000,00

Da

100.000,00

 

4.

Uređenje rive iza hotela »Jadran« u Bakru

250.000,00

Da

249.768,16

 

5.

Nastavak izgradnje višenamjenskog igrališta u Praputnjaku

120.000,00

Da

116.941,54

 

6.

Uređenje parkirališta iza zgrade Vijeća
mjesnog odbora Krasica

230.000,00

Da

228.931,78

 

7.

Uređenje površine za postavu eko-otoka u Zlobinu

60.000,00

Da

79.511,73

 

8.

Uređenje školskog igrališta na Krasici

120.000,00

Da

104.188,00

 

 

SVEUKUPNO

945.000,00

Da

913.883,56

 

5.2 NERAZVRSTANE CESTE

R. BR.

OPIS

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO

NAPOMENA

1.

Izgradnja ogradnih zidova uz cestu od raskršća za Škrljevo do Doma kulture Kukuljanovo

120.000,00

Da

79.915,01

 

2.

Izrada projektne dokumentacije za autobusno okretište Podola na Kukuljanovu

45.000,00

Da

17.324,00

Ugovoreni
iznos - 47.336,00 kn, plaćena samo
I. faza

3.

Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta - Kukurin Škrljevo, Krasica 43E, Ružić Selo kbr.6, Hreljin 249, Kukuljanovo 179-181,
Ravničina Kukuljanovo, Krasica - ugibalište, nogostup Lonja

580.000,00

Da

610.879,30

 

4.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju okretišta autobusa Kalvarija Hreljin

25.000,00

Djelomično

-

Ugovoreni iznos 19.032,00 kn, radi neriješenog upisa vlasništva nije se nastavilo s projektiranjem

5.

Izrada projektne dokumentacije, geodetske snimke i otkup zemljišta za izgradnju ceste novo naselje Klanac-Bakar

100.000,00

Djelomično

38.266,12

 

6.

Izgradnja nogostupa od skretanja za Jelovku
do centra - Krasica

200.000,00

Da

202.931,39

 

7.

Izrada idejnog rješenja skretanja za
Zamišćiće - Krasica

20.000,00

Ne

-

Prijenos
2005. g.

8.

Izgradnja prilazne ceste do Slobodne zone Kukuljanovo u R-27 (sabirna cesta za platoe B5.1 i B6.1)

2.140.000,00

Da

3.206.640,22

 

9.

Zemljani radovi na izgradnji prilazne ceste platou E u R-27

985.000,00

Ne

-

Nije izvedeno ugovoreno u 2004. g., prijenos u 2005.

10.

Izgradnja nerazvrstane ceste na platou
F-1 u R 27

 

 

 

 

10.1.

Imovinsko-pravna priprema, otkup zemljišta

800.000,00

Ne

-

U tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa

10.2.

Izrada projektne dokumentacije

330.000,00

Ne

-

Ugovoriti će se po rješavanju imovinsko - pravnih odnosa

11.

Izgradnja prilazne ceste do platoa A1 u R-27

1.135.000,00

Da

1.055.151.09

 

12.

Izgradnja sabirne ceste za plato B 2.4. i toplanu

1.275.000,00

Da

587.711,24

 

 

UKUPNO:

7.755.000,00

 

5.798.818,37

 

5.3 JAVNA RASVJETA

R. BR.

OPIS

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO

NAPOMENA

1.

Hreljin - Ružić Selo 188

800,00

Da

767,00

 

2.

Hreljin 44a, Meja Gaj 207 B i Ružić Selo 166

4.500,00

Da

4.547,00

 

3.

Škrljevo 112,160

1.800,00

Da

890,00

 

4.

Hreljin - Plase

2.000,00

Da

1.972,00

 

5.

Hreljin 292

2.000,00

Da

767,00

 

6.

Praputnjak - Dolac

900.00

Da

1.085,00

 

7.

Ponikve 13

900,00

Da

1.085,00

 

8.

Kukuljanovo 42, 76 - Put za Vojsko

900,00

Da

3.597,84

 

9.

Krasica 285

900,00

Da

1.227,00

 

10.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju J.R. Bakar - Klanac

30.000,00

Djelomično

-

Ugovoreno u 2004. godini, prijenos 2005.

 

SVEUKUPNO

44.700,00

 

15.937,84

 

5.4 OPSKRBA PITKOM VODOM

R. BR.

OPIS

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO

NAPOMENA

1.

Izgradnja sanitarno-tehnološkog i protupožarnog vodovoda za platoe B5.1. i B 6.1.

893.500,00

Da

993.812,41

 

2.

I faza izgradnje sanitarno-tehnološkog i protupožarnog vodovoda za plato E u R-27

542.500,00

Ne

-

Prijenos u 2005.

3.

Izgradnja sanitarno-tehnološkog i protupožarnog vodovoda za plato E u R-27

564.000,00

Ne

-

Prijenos u 2005.

 

SVEUKUPNO

2.000.000,00

 

993.812,41

 

5.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

R. BR.

OPIS

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO

NAPOMENA

1.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju oborinske kanalizacije Bakar- Nova cesta
Klanac

20.000,00

Djelomično

-

Ugovoreno - prijenos
2005. g.

2.

Rješavanje oborinske odvodnje s javnih
površina Krasica - od Jeloke do centra

200.000,00

Da

120.082,26

 

3.

Izrada projektne dokumentacije za rješavanje odvodnje oborinske vode na lokacijama
Kukuljanovo kod crkve, Škrljevo kod
Doma kulture i Krasica - Jelovka

24.000,00

Da

23.180,00

 

4.

Izgradnja oborinske kanalizacije
u Kukuljanovu kod crkve

200.000,00

Da

50.412,00

Radovi ugovoreni u 2004. g. prijenos u
2005. g.

5.

Spoj kanalizacije radnih zona R-29 i R-27
- izrada projektne dokumentacije

175.900,00

Ne

-

Nije izvedeno, potrebno usvojiti idejno rješenje i model
financiranja

6.

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije
za platoe B5.1. i B.6.1.

1.267.000,00

Da

4.335.113,89

 

7.

I faza izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije za plato E u R-27

755.100,00

Ne

-

Radovi
ugovoreni u 2004. g. - prijenos u 2005. g.

8.

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije za plato A.1. u R-27

1.057.000,00

Da

1.959.780,75

 

9.

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije za plato B2.4. i toplanu

745.000,00

Da

1.446.805,48

 

 

UKUPNO

4.444.000,00

 

7.935.374,38

 

5.6. IZGRADNJA GROBLJA

R. BR.

OPIS

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO

NAPOMENA

1.

Uređenje centralnog križa i parkirališta - groblje Hreljin

200.000,00

Da

273.575,30

 

2.

Izgradnja rasvjete na groblju Kukuljanovo i sanacija ulaznog portala

80.000,00

Da

102.191,36

 

3.

Oblaganje pretinaca za urne na gradskom groblju u Bakru, sanacija ulaznog portala

180.000,00

Da

117.912,87

 

4.

Uređenje zajedničke grobnice na groblju
Krasica

16.000,00

Da

15.720,92

 

5.

Izgradnja ogradnog zida na groblju Krasica

100.000,00

Da

96.461,74

 

 

UKUPNO

576.000,00

 

605.862,19

 

Klasa: 021-05/05-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-05-9

Bakar, 21. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr