SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD BAKAR
10

6.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 50. sjednici održanoj 17. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2004. godini

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2004. godini u Gradu Bakru donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine.

2. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

3. Ukupna vrijednost radova za izvršenje programa planirala se u iznosu od 2.118.000,00 kn, a temeljem usvojenih rebalansa proračuna Grada Bakra za 2004. godinu, planirana sredstva povećala su se na 3.124.468,70 kn.

4. Utvrđuje se da je u tijeku 2004. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako sljedi:

I - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i slivnika u gradu Bakru

20.000,00

18.779,46

2.

Redovito održavanje oborinske kanalizacije, slivnika i upojnih bunara na Hreljinu, Krasici, Kukuljanovu i Zlobinu

30.000,00

14.958,21

3.

Izrada vertikalne drenaže u postojećem upojnom bunaru Knezovo - Hreljin

25.000,00

21.960,00

 

Ukupno:

75.000,00

55.697,67

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovito čišćenje javnih površina

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.
2.

. Čišćenje javno prometnih površina u Bakru, Kukuljanovu, Škrljevu, Krasici,
Praputnjak, Hreljin i Zlobin - ručno i strojno pometanje
. Odvoz i deponiranje prikupljenog materijala

112.000,00
82.000,00

193.648,53

3.

Učešće u ekološkim akcijama

10.000,00

5.000,00

4.

Redovito čišćenje Jaza u Bakru

4.000,00

1.200,00

5.

Dežurna služba prikupljanja i odvoza krupnog otpada prema godišnjem ugovoru - tri puta mjesečno

80.000,00

79.503,99

6.

Odvoz krupnog otpada - baje - dodatna postava

24.000,00

6.723,14

7.

Uređenje prostora za postavu roll-kipera

38.000,00

33.000,00

 

Ukupno:

350.000,00

319.075,66

2. Redovito čišćenje zelenih površina

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Redovita košnja trave - parkovi

50.000,00

66.198,25

2.

Obrezivanje krošnji stabala u Bakru 800 mt drvoreda, obrezivanje krošnji stabala uz nerazvrstane ceste i ceste u naseljima, intervencije nakon nevremena

10.000,00

26.371,77

3.

Tekuće održavanje plaže Melić i Bakar

15.000,00

36.112,00

4.

Uništavanje korova na pošljunčanim površinama (ručno i kemijski)

5.000,00

14.123,18

5.

Čišćenje vaza i korita, zalijevanje travnjaka i vaza

5.000,00

18.565,72

 

Ukupno:

85.000,00

161.370,92

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Ličenje postojećih košarica za smeće u Bakru

2.000,00

381,32

2.

Nabavka novih košarica za smeće

10.000,00

27.819,96

3.

Ličenje postojećih klupa

5.000,00

1.538,42

4.

Nabavka novih klupa, izmjena oštećenih letava na postojećim klupama i dječjim spravama

24.000,00

29.695,85

5.

Nabavka, šljunka, rizle i pijeska

8.000,00

1.044,32

6.

Ličenje sprava na dječjim igralištima

5.000,00

5.919,53

7.

Redovito održavanje dječjih igrališta Bakar, Kukuljanovo, Praputnjak i Hreljin

20.000,00

18.995,77

8.

Uređenje dječjeg igrališta Krasica

24.000,00

-

9.

Obnova zelenila na javnim površinama - nabavka novih sadnica

20.000,00

8.802,52

10.

Orezivanje trajnica, živica, okopavanje i prihrana

10.000,00

20.728,33

11.

Obnova cvjetnih sadnica u parkovima

30.000,00

7.606,95

12.

Obnova i uređenje vaza u Bakru

10.000,00

11.496,55

13.

Označavanje parkirališnih površina

5.000,00

5.124,00

14.

Montaža i demontaža tuševa na plažama

4.000,00

1.549,40

15.

Uređenje okoliša oko spomen ploče Ponikve

8.000,00

-

16.

Uređenje javne površine kod kbr. 217 na Kukuljanovu

30.000,00

31.274,09

2.

Sanacija divljih deponija

 

 

1.

Odvoz krupnog otpada i autoolupina s divljih deponija na području Grada Bakra

120.000,00

241.500,00

2.

Postava zaštitnih ograda, branika, rampi i tabela

80.000,00

9.991,36

 

Ukupno:

415.000,00

423.468,37

Radovi navedeni u stavku 8. - Uređenje dječjeg igrališta na Krasici nisu izvedeni, u 2004. godini pripremljen je plato, prijenos u 2005. godinu.

Radovi navedeni u stavku 15. - Uređenje okoliša oko spomen ploče Ponikve izveli su sami mještani.

III - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Zimska služba (dežurstvo i efektivni rad)

120.000,00

177.412,40

2.

Krpanje udarnih rupa i oštećenja na nerazvrstanim cestama i hitne intervencije

40.000,00

236.256,55

3.

Obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

50.000,00

50.883,54

4.

Obilježavanje naziva mjesta, ulica i trgova

30.000,00

25.707,84

5.

Održavanje potpornih i obložnih zidova

20.000,00

52.652,72

6.

Održavanje pješačkih putova, javnih stubišta i vidikovaca

10.000,00

10.026,51

7.

Obnova pješačkih površina - Bakar

60.000,00

30.356,59

8.

Održavanje (ličenje) autobusnih čekaonica i stajališta

10.000,00

5.551,00

9.

Nastavak sanacije potpornog zida kod kbr. 192- Praputnjak

20.000,00

12.489,63

9.

Sanacija potpornog zida na putu prema groblju Hreljin

80.000,00

22.091,09

10.

Sanacija potpornog zida Zlobinska Draga

25.000,00

23.280,59

11.

Preslojavanje ceste od Ravničine do Plovanije - Kukuljanovo

40.000,00

Nije
izvedeno*

12.

Uređenje okretišta autobusa Podola na Kukuljanovu

50.000,00

235.114,73

13.

Sanacija potpornog zida blizu škole Kukuljanovo

20.000,00

20.011,18

14.

Postava betonskih rigola za odvodnju oborinske vode, Škrljevo 300

15.000,00

10.503,53

15.

Postava zaštitne ograde - Hreljin, Ružić Selo 180-186

3.000,00

-

16.

Preslojavanje nerazvrstanih cesta Škrljevo - Kalvarija, Hreljin - Knezovo, Kukuljanovo - streljana, nogostup Zlobin , Bakar

50.000,00

401.007,26

17.

Sanacija potpornih zidova - put Kukurin, Škrljevo

30.000,00

71.231,62

18.

Sanacija potporno-ogradnog zida nasuprot kućnog broja Lokaj 185, Bakar

20.000,00

-

19.

Uređenje ravnice - Praputnjak

20.000,00

3.630,72

 

Ukupno:

713.000,00

1.388.207,50

Radovi navedeni pod rednim brojem 11. Preslojavanje ceste od Ravničine do Plovanije - Kukuljanovo nisu izvedeni zbog nemogućnosti pronalaženja lokacije za izgradnju upojnog bunara i rješavanja oborinske odvodnje.

Radovi pod rednim brojem 15. i 18. prenose se u 2005. godinu.

IV - ODRŽAVANJE GROBLJA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Izgrabljivanje travnjaka

11.500,00

40.017,30

2.

Košnja travnjaka

9.000,00

43.487,69

3.

Uređenje trajnica

4.500,00

16.505,00

4.

Orezivanje živica i grmlja

5.000,00

5.244,00

5.

Sječa stabala, orezivanje grana stabala i vađenje korijenja

8.000,00

1.654,32

6.

Odstranjivanje korova

8.000,00

29.135,16

7.

Čišćenje betoniranih, popločenih i asfaltiranih površina

22.000,00

26.556,20

8.

Skupljanje otpadnog materijala i utovar na deponij

18.000,00

39.345,00

9.

Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra

5.000,00

3.448,03

10.

Održavanje čistoće prostora mrtvačnica

15.000,00

14.600,00

11.

Obnova grmlja i niskog raslinja

4.000,00

5.030,00

12.

Nabavka šljunka za obnovu staza

5.000,00

9.564,80

13.

Nabavka novih stabala - groblje Škrljevo

16.000,00

17.612,53

14.

Sanacija dotrajalih betonskih staza i parapetnih zidića na groblju Krasica

18.000,00

46.218,60

15.

Sanacija oborinske odvodnje - izgradnja upojnog bunara - južna strana centralnog dijela groblja Krasica

6.000,00

9.236,62

16.

Sanacija zida na groblju u Zlobinu

20.000,00

52.272,73

17.

Zamjena vodovodnih instalacija na groblju Praputnjak i ostala

5.000,00

24.204,53

 

Ukupno:

180.000,00

384.132,51

V - JAVNA RASVJETA

Red. br.

Opis

Planirano

Utrošeno:

1.

Godišnji pregled javne rasvjete

27.000,00

24.000,00

2.

Građevinski radovi - iskop jama za temelje, zamjena stupova

40.000,00

4.352,00

3.

Elektromontažni radovi s nabavkom materijala

240.000,00

304.198,63

4.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih blagdana

33.000,00

44.774,00

5.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti za vrijeme održavanja Margaretinog leta

10.000,00

15.191,44

 

Ukupno:

350.000,00

392.516,07

Klasa: 021-05/05-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-05-8

Bakar, 21. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr