SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) , članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba
razvoja civilnog društva na području Općine Punat
u 2016. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u razvoju civilnog društva Općine Punat za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Općina Punat će u 2016. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba razvoja civilnog društva stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2142-02-01-16-19

Punat, 11. kolovoza, 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr