SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 20. Četvrtak, 4. kolovoza 2016.
OPĆINA MATULJI

48.

Na temelju članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine« br. 74/14), na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Predsjednik zajednice sportova Općine Matulji dana 03. kolovoza 2016. godine donosi

P R A V I L N I K
o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka
za odobravanje financiranja sportskih udruga iz proračuna Općine Matulji

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Općine Matulji udrugama i drugim organizacijama civilnog društva čiji su programi, projekti i manifestacijeod interesa za opće dobro na području Općine, a kojima se ispunjavaju ciljevi,prioriteti i mjeredefinirani strateškim i planskim dokumentima Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina) te koji su navedeni i razrađeni u uputama za prijavitelje.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose sena:

.Udrugeu skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa, projekata imanifestacija, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na:

.financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga čiji je osnivač ili suosnivač Općina,

.programe, projektei manifestacijeu kojima Općina sudjeluje kao partner ili suorganizator,

.programe,projekte i manifestacije fizičkih i pravnih osoba u smislu Zakona o trgovačkim društvima,

.financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge a koje su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonom,

.dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugamai drugim organizacijama civilnog društva.

Članak 2.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju (jednogodišnji ili višegodišnji) kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Kontinuitet se temelji na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi,iste vremenske dinamike pri čemu su moguća manja odstupanja vezana uz praznike, ljetni i zimski odmor i sl.). Mogu biti edukativni, kulturni, sportski, socijalni, zdravstveni, humanitarni i sl.).

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, odnosno realizirati cilj, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse. Svaki projekt ima pisanu dokumentaciju (ciljevi,vremenska dinamika, zadaci, evaluacija) te mora biti vidljiv za javnost sa mogućnošću evaluacije.

Manifestacijese mogu definirati kao jednodnevne i višednevne aktivnosti koje provode udruge s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i sl.).

Članak 3.

Programi, projekti, manifestacije koji su od interesa za opće dobro na području Općine te doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva, prioriteta i mjeradefiniranih strateškim i planskim dokumentima Općine, provodit će se u slijedećim područjima:

1.sporta (poticanje i promicanje planinarski projekata za djecu i mlade)te svih oblika sportskih aktivnosti i tehničke kulture kroz Zajednicu sportskih udruga Općine Matulji koja za osigurana sredstava u Proračunu raspisuje javni natječaj za Udruge u sportu temeljem Zakona o sportu.

Članak 4.

Sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija iz ovoga Pravilnika planiraju se u Proračunu Općine (u daljnjem tekstu: Proračun).

II.POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA

Članak 5.

Financiranje programa, projekata i manifestacija udruga provodi se na temelju javnog natječaja.

Bez objavljivanja javnog natječaja, financijska sredstva se izravno dodjeljuju u sljedećim slučajevima:

-kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti ili kada je udruga izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

-kada se na prijedlog nadležnog upravnog tijela Općine, a temeljem zaključka Općinskog načelnika, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa, projekata i manifestacija udruga.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Općina i korisnik financiranja dužni su sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 6.

Općinski načelnikOpćine Matulji (u daljnjem tekstu: Načelnik) utvrđuje i objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja na internetskim stranicama Općine, u roku 30 dana od dana usvajanja Proračuna odnosno stupanja na snagu Proračuna temeljem objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godišnji plan Općine iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o nadležnom upravnom tijelu Općine, financijskim području/područjima, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje programa, projekata ili manifestacije,očekivanom broju programa, projekata i manifestacije koji će se ugovoriti za financiranje kao i druge potrebne podatke.

Članak 7.

Na prijedlog nadležnog upravnog tijelaNačelnik donosi odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna namijenjenih za financiranje programa, projekata i manifestacija koje udruge provode u određenom području.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

-dokumentacija sa obrascima za provedbu javnog natječaja,

-ukupan iznos raspoloživih sredstava,

-najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava, i

-očekivani broj udruga za financiranje u okviru pojedinog javnog natječaja.

Članak 8.

Općina će putem upravnog tijela nadležnog za pojedino prioritetno područje/područja navedenih u javnom natječaju osiguratiorganizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe te vrednovanja rezultata programa, projekata i manifestacijaiz svog djelokruga rada.

III. JAVNI NATJEČAJ

Članak 9.

Tekst javnog natječaja sadrži naročito:

-predmet javnog natječaja,

-vrstu i visinu financijske potpore,

-uvjete za prijavu na javni natječaj,

-sadržaj prijave,

-način prijave,

-rok i mjesto podnošenja prijave,

-obavijest o tome koji se prijave neće razmatrati,

-način objave rezultata javnog natječaja, te

-obavijest o potpisivanju ugovora o financiranju.

Tekst javnog natječaja po potrebi može sadržavati i drugepodatke.

Članak 10.

Uvjeti za prijavu udruga na javni natječaj utvrđuju se kako slijedi:

1.udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar,

2.udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,

3.program, projekt, manifestacija mora se provoditi na području Općine osim u iznimnim slučajevima,

4.udruga mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koja je predmet financiranja,

5.udruga mora uredno ispunjavati obveze iz sklopljenih govora o financiranju iz proračuna Općineza prethodnu godinu,

6.udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema Proračunu Općine,

7.da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta,manifestacije ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba),

8.da udruga transparentno vodi financijsko poslovanje,

9.da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti odobrena sredstva iz proračuna Europske Unije, državnog proračuna ili nekog drugog izvora financiranja,

Prijava na javni natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce definirane javnim natječajem i ovim Pravilnikom te uputama za prijavitelje.

Članak 11.

Osim uvjeta utvrđenih u članku 10. ovoga Pravilnika, Općina može u javnom natječaju propisati i dodatne uvjete koje treba ispunjavati udruga u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju.

Članak 12.

Općina Matulji neće financirati programe, projekte i manifestacijevjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 13.

Natječajna dokumentacija obuhvaća:

1.tekst javnog natječaja,

2.upute za prijavitelje,

3.obrazac opisa programa, projekta i manifestacije,

4.obrazac proračuna programa, projekta i manifestacije,

5.obrazac popisapriloga koji se prilažu prijavi,

6.obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

7.obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo),

8.obrazac životopisa voditelja/stručnog provoditelja programa, projekt i manifestacije sa svim dokazima definiranim uputama,

9.obrazac izjave o programima, projektima i manifestacije udruge financiranim iz javnih i vlastitih izvora,

10.obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa, projekta i manifestacije,

11.obrazac ugovora o financiranju programa, projekta i manifestacije,

12.obrazac opisnog izvješća provedbe programa, projekta i manifestacije,

13.obrazac financijskog izvještaja provedbe programa, projekta i manifestacije

Obrasce navedene u točkama 11, 12 i 13 ovog članaka objaviti će se po donošenju Odluke o dodjeli financijskih sredstava koju donosi Načelnik.

Članak 14.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

-ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji (7 obrazaca definiranih čl. 13 ovog Pravilnika),

-preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja programa, projekta i manifestacije i partnera,

-dokaz o registraciji Udruge - Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji ili njegova preslika ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja ili adresa elektroničke baze podataka,

-uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta/manifestacije u izvorniku ili preslici, koje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja,

-potvrda Općine Matulji o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Članak 15.

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenoj mrežnoj straniciOpćinei Ureda za udruge, a obavijest o objavljenom javnom natječaju može se objaviti u dnevnom tisku ili putem tiskovne konferencije koju organizira nadležno upravno tijelo Općine koji raspisuje javni natječaj.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacije otvoren je najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta, programa i manifestacija, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i manifestacija te vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su programi, projekti i manifestacije prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno najkasnije u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa, projekta i manifestacije osim ako se ne radi o javnom natječaju koji se provodi u dvije ili više razina procjene te ako posebnim propisom nisu određeni duži rokovi.

Članak 16.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se na računalu prema uputi navedenoj u javnom natječajui uputama za prijavitelje.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, sadržava popunjene obvezne obrasce koji trebaju biti vlastoručno potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa, projekta i manifestacije te ovjerene službenim pečatom udruge kao i ostalu dokumentaciju iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom »Ne otvaraj - za javni natječaj za udruge«.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine).

IV.TIJELA ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA I RJEŠAVANJE PRIGOVORA U PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

Članak 17.

Za provođenje postupka javnog natječajaPredsjednik Zajednice sportskih udruga Općine Matulji imenuje Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, ispunjavanja uvjeta natječaja, ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija, rješavanje prigovora te praćenja provedbe i rezultata programa, projekata i manifestacija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine predsjednik i po najmanje dva člana iz upravnog tijela.

V.PROVJERA ISPUNJAVANJA FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA

Članak 18.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe, ovog Pravilnika i uputa za prijavitelje.

U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provjerava se:

-jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 10. ovog Pravilnika,

-da li prijava na natječaj sadržava propisane uvjete iz članka 14. ovog Pravilnika,

-je li prijava dostavljena na pravi javni natječaj i u zadanome roku,

-je li lokacija provedbe projekta na području Općine Matulji osim u iznimnim slučajevima,

-jesu li ispunjeni svi ostali propisani uvjeti natječaja.

Članak 19.

Postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Povjerenstvo u postupku pregleda i ocjena pristiglih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju na stručno ocjenjivanje a koje se odbijaju iz razloga jer ne ispunjavaju propisane uvjetenatječaja te ju dostavlja nadležnom tijelu Općine.

Onim udrugama za koje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja utvrdi da ne zadovoljavaju propisane uvjete javnog natječaja upravni odjel Općine uputiti će preporučenim putem poštom obavijest s odlukom o rezultatima provjere formalnih uvjeta javnog natječaja i to u roku od deset dana od dana donošenja odluke.

Članak 20.

Udruge iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika imaju pravo izjaviti prigovor koji se podnosi u pisanom obliku Predsjedniku Zajednice sportskih udruga Općine Matulji i to u roku od osam dana od dana primitka obavijesti s odlukom iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika.

O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Nadzorni odbor Zajednice sportova Općine Matulji (dalje u tekstu: Nadzorni odbor) u roku osam dana od dana primitka prigovora temeljem obrazloženja Povjerenstva.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Nadzornog odboraprijava udruge na javni natječaj će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava udruge neće se razmatrati.

VI.OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA

Članak 21.

Članovi Povjerenstvaprilikom vrednovanja pristiglih prijava projekata, programa i manifestacija udruga bilježe vrednovanje istih na Obrascu za procjenu i stručno vrednovanje programa, projekata, manifestacija.

Članovi Povjerenstva obavezni su potpisati i izjavu o nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3. Uredbe.

Članak 22.

Zadaća Povjerenstva je:

-obaviti stručno vrednovanje projekata, programa, manifestacija najkasnije trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave,

-izraditi prijedlog odobrenih projekata, programa,manifestacija s iznosima financiranja te ih dostaviti nadležnom upravnom tijelu

-stručno vrednovati izvješća realiziranih projekata, manifestacija i programa i pratiti provedbu i evaluirati rezultate financiranih programa, projekta i manifestacija.

Članak 23.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava rezultatima provedenog javnog natječaja koju donosi Načelnik, upravno tijelo Općine će na službenim mrežnim stanicama Općinejavno objaviti rezultate javnog natječaja koji uključuju podatke o udrugama, programima, projektima i manifestacijama kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Članak 24.

Zajednica sportskih udruga Općine Matulji će u roku od osam dana od donošenja odluke o rezultatima provedenog javnog natječaja za programe, projekte i manifestacije udruga istu uputiti udrugama s obrazloženjem o razlozima neodobravanja financijskih sredstava iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa, projekta ili aktivnosti.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva provedenog javnog natječaja, upravno tijelo Općine, može na njihov zahtjev, u roku od osam dana od dana primitka odluke iz stavka 1. ovoga članka omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa, projekta, manifestacije.

Članak 25.

Udruge iz članka 24. ovoga Pravilnika imaju pravo izjaviti prigovor koji se podnosi u pisanom obliku Zajednici sportskih udruga Općine Matuljii to u roku od osam dana od dana primitka odluke o rezultatima javnog natječaja.

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti samo iz razloga povrede postupka odobravanja financijskih sredstava utvrđenog ovim Pravilnikom.

Upravno tijelo Općine, prigovor iz stavka 1. ovoga Pravilnika prosljeđuje Povjerenstvu.

Članak 26.

Povjerenstvodonosi odluku o prigovoru iz članka 25. ovog Pravilnika u roku osam dana od dana primitka prigovora.

VII. UGOVOR O FINANCIRANJU

Članak 27.

Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina će sklopiti ugovor o financiranju programa, projekata,manifestacija (u daljnjem tekstu: ugovor) najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Članak 28.

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

Općim uvjetima ugovora utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa, projekta ili aktivnosti, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i sl.

Članak 29.

Općina će u suradnji s korisnicima financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih programa, projekata, manifestacija udruga sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim propisima.

Kroz postupke praćenja, razvijat će se partnerski odnos između Općinekao davatelja financijskih sredstava i udruga kao provoditelja programa, projekta ili manifestacija, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta i manifestacijau cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

Članak 30.

Praćenje provedbe i evaluacija rezultata programa, projekata i manifestacija obavljat će se na dva načina:

-obaveznim vrednovanjem i odobravanjemopisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava

-vrednovanjem kroz provjeru provedbe projekta terenskom provjerom od strane službenika nadležnog upravnog tijela Općine u dogovoru s korisnikom sredstava kao i vrednovanje završnih rezultata projekta, programa i manifestacija.

Članak 31.

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti Općini, na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

Članak 32.

Uz opisno izvješće iz članka 31. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i drugo definirano Uputama za prijavitelje.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili manifestacije financiranih iz Proračuna Općine Matulji, a izdvojeno preostali troškovi financirani iz drugih izvora.

Korisnik financiranja obvezno dostavlja i dokaze o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 33.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa, projekta i manifestacije, Općina neće odobriti financijska sredstva za programe, projekte i manifestacije koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima (kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike), osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

VIII.PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 34.

Odobrena financijska sredstva korisnik financiranja je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa, projekta ili manifestacija utvrđenog proračunom programa, projekta ili manifestacije i ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošena ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa, projekta ili manifestacije utvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja nadležnog upravnog tijela Općine, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Članak 35.

Prihvatljiviizravni troškovi su troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih predloženih programa projekata i manifestacija a detaljno su propisani uputama za prijavitelje za svako pojedino programsko područje.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve kriterije kako slijedi:

.nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa, projekta ili manifestacija u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do dana odobravanja završnog izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,

.moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta, programa ili manifestacije,

.nužni su za provođenje programa, projekta ili manifestacije i koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

.mogu biti identificirani i provjereni te računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

.trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 36.

U skladu s prihvatljivim troškovima iz članka 39. ovoga Pravilnika, prihvatljivim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

-Ljudski resursi (plaće/naknade nositelja/nositeljice, voditelja/voditeljice programa/manifestacije/projekta i ostalih provoditelja programa/manifestacije/projekta);

-Troškovi prostora (trošak korištenja sportskog objekta, dvorane, bazena i sl.);

-Putovanja (putni troškovi za ostvarivanje programske aktivnost);

-Oprema i roba (trenažna sredstva i pomagala - do 10% vrijednosti programa/manifestacije/projekta).

Članak 37.

Osim izravnih troškova, korisniku financiranja se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova koji nisu izravno povezani s provedbom programa ili projekta ili manifestacije ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi, a odnose se na sufinanciranje vrijednosti opreme čija visina ne smije premašiti postotak prihvatljivih troškova programa, projekta ili manifestacije propisan uputama za prijavitelje za pojedino područje.

Članak 38.

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa, projekta ili manifestacije ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu prihvatljivi troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

Članak 39.

Neprihvatljivim troškovima programa, projekta ili manifestacija smatraju se troškovi koji su detaljno propisani uputama za prijavitelje za svako pojedino programsko područje, a u općem smislu odnose se na:

.dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

.dospjele kamate,

.stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

.kupovina zemljišta ili građevina

.gubitci na tečajnim razlikama,

.zajmovi trećim osobama,

.troškovi reprezentacije, hrane, bezalkoholnih i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak definiran člankom 40 Pravilnika i Uputama),

Članak 40.

Općina će u svakom pojedinačnom javnom natječaju definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

U slučaju da za Općinu niti jedan od predviđenih modela plaćanja utvrđenih Uredbom ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja.

Predviđeni model plaćanja obavezno mora biti istaknut u javnom natječaju.

Članak 41.

Općina će u svakom pojedinačnom javnom natječaju utvrditi obvezu i minimalni i maksimalni iznos financiranja kao i minimalni postotak financiranja provedbe projekta, programa ili manifestacije od strane korisnika financiranja.

Članak 42.

Sva financijska sredstva koje Općina dodjeljuje putem javnog natječaja odnose se, u pravilu, na programe, projekte ili manifestacije koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok do tri godine, što će se utvrditi samim javnim natječajem

Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovoga članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine u prethodnom vremenskom razdoblju.

Korisnik kojemu Općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka, može tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Općine.

Nastavak financiranja višegodišnjih programa, projekata i manifestacija i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi Načelnik Općine na temelju podnesenih izvješća korisnika, a sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika te temeljem vrednovanja i zaključaka Povjerenstva za pripremu i provedbu programa, projekata i manifestacija.

Članak 43.

Korisnik višegodišnjeg financiranja može se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge javne natječajeOpćine isključivo kroz predlaganje drugih programa, projekata ili manifestacija u području za koje ga se financira te u ostalim programskim područjima.

IX.OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 44.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite evidencijei izviješća (pismena i financijska) za davatelja financijskih sredstava vezane uz provođenje projekta, programa ili manifestacije koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz program, projekt ili manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani program, projekt ili manifestaciju ili osigurati da se troškovi vezani uz program, projekt ili manifestacije mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 45.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Općini, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere sukladno Uredbi da, ispitivanjem dokumenata ili kontrolom na licu mjesta, provjeravaju provedbu programa, projekta ili aktivnosti i da po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta, programa ili manifestacije, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 46.

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti inspektorima proračunskog nadzora i svim vanjskim revizorima koji obavljaju nadzor temeljem Uredbe, da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u pro pisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti.

Radi obavljanja provjera i nadzora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima Općine, inspektorima proračunskog nadzora kao i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere i nadzor sukladno Uredbi, mjestima i lokacijama na kojima se provodi program, projekt ili manifestacija, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje programom, projektom ili aktivnosti te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 47.

Pored izvješća navedenih u ovome Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

.popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,

.računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka,

.dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvješća o procjenama,

.dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,

.dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvješća, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) i drugo,

.dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača,

.dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,

.dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

.dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

.za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja,

.evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Članak 48.

Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa, projekta ili manifestacija.

Ako se program, projekt ili manifestacija ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, davatelj financijskih sredstava će sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika smanjiti prvobitno predviđena bespovratna sredstva u skladu sa stvarnim provođenjem projekta, programa ili manifestacija.

Ako tijekom proračunske godine dođe do smanjenja proračunskih prihoda, odnosno ako se isti ne budu ostvarili u planiranom opsegu, nadležni odsjek Općine poduzet će mjere za uravnoteženje proračuna/rebalans Proračuna/, sukladno Zakonu o proračunu i aktima Općine, a koje mjere mogu imati za posljedicu smanjenje potraživanja, odnosno obveza između ugovornih strana iz ugovora.

Članak 49.

Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa, projekta ili manifestacija kada utvrdi da korisnik financiranja:

.nije realizirao program, projekt ili manifestaciju utvrđen proračunom programa, projekta ili manifestacije

.nije utrošio sva odobrena sredstva

.sredstva nije koristio namjenski,

.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 50.

Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Općine da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik financiranja ne vrati sredstva u roku koji je utvrdilaOpćina, Općina će na dospjele iznose obračunati zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti Općini mogu se prebiti sa bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini.

Na zahtjev korisnika financiranja, Općina može odobriti povrat sredstava korisnika financiranja Općini u ratama.

Članak 51.

Kada korisnik financiranja ne vrati sredstva Općini, prijave koje na javni natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, naznaka o tome obavezno mora biti istaknuta u javnom natječaju/javnom pozivu.

X.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političkih stranaka, koalicijskih lista ili nezavisnih kandidata, davati izravnu potporu političkim strankama, koalicijskim listama ili nezavisnim kandidatima niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicijskih lista ili nezavisnih kandidata za cijelo razdoblje trajanja ugovora.

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:612-01/16-01/19

URBROJ:2156-04-01-16-7

Matulji, 3. kolovoza 2016.

Predsjednik Zajednice Sportova
Općine Matulji
Goran Lučin

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=981&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr