SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA MATULJI

43.

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13, 14/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 18/13 , 17/14 i 29/ 14,39/15 - pročišćeni tekst ), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
na području Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak i rokovi za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji, kao i slučajevi kada se vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik može osloboditi obveze priključenja ukoliko su na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu sa Zakonom o vodama.

Članak 2.

U svim naseljima na području Općine Matulji u kojima postoji mogućnost korištenja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, vlasnici odnosno zakoniti posjednici građevine ili druge nekretnine (u daljnjem tekstu: obveznici priključenja) ili investitori izgradnje novih građevina, dužni su priključiti svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, ako su za priključenje njihove građevine ispunjeni tehnički uvjeti priključenja koje utvrđuje Javni isporučitelj vodne usluge u skladu s ovom Odlukom i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi Isporučitelj (u daljnjem tekstu: Opći i tehnički uvjeti).

Pod građevinom iz prethodnog stavka razumijeva se svaka građevina odnosno posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu a koji su namijenjeni stanovanju ili obavljanju poslovnih djelatnosti, neovisno da li su prethodno imali riješenu vodoopskrbu kroz vlastite cisterne za vodu ili odvodnju otpadnih voda kroz izgrađene septičke jame.

Od obveze priključenja izuzeti su pomoćni objekti (individualne garaže, spremišta, drvarnice i sl.) u kojima objektivno ne postoji potreba za priključenjem na sustav javne vodoopskrbe ili potreba odvodnje otpadnih voda.

Članak 3.

Isporučitelj vodne usluge na području Općine Matulji je tvrtka LIBURNIJSKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga, sa sjedištem u Ičićima, Liburnijska 2 ( u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Članak 4.

Obveza priključenja građevine na komunalne vodne građevine nastaje s danom obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja koji u pisanoj formi dostavlja obvezniku priključenja sukladno čl. 9. ove Odluke.

Obveznik priključenja dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu vodnu građevinu najduže u roku od 1 godine dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno za javnu odvodnju, vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine može, privremeno, dok se ne stvore uvjeti za priključivanje na komunalne vodne građevine riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju otpadnih voda.

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 6.

Priključenjem na javnu vodoopskrbu smatra se izgradnja spojnog voda od javne vodovodne mreže do objekta koji se priključuje.

Spojni vod od distributivnog cjevovoda do okna vodomjera (koji se u pravilu smješta na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine za koju se izvodi priključak), ventil ispred vodomjera i sam vodomjer dio je sustava javne vodovodne mreže i o njihovom održavanju brine Isporučitelj.

Spojni vod od vodomjera koji započinje ventilom te cjelokupna daljnja instalacija smatra se internim vodovodnim instalacijama i o njenoj izgradnji i održavanju brine obveznik priključenja.

U pravilu svaki posebni dio građevine mora imati svoj vodovodni priključak.

Članak 7.

Priključenje na javnu odvodnju (kanalizacijski priključak) smatra se izgradnja spojnog voda koji internu kanalizaciju građevine spaja sa revizionim oknom sustava javne odvodnje, uključivši i reviziono okno.

Reviziono okno sustava javne odvodnje smješta se u pravilu na javnoj površini, uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine za koju se izvodi priključak. Reviziono okno i kolektor kojim je ono povezano sa sustavom javne odvodnje dio je sustava javne odvodnje i o njegovom održavanju brine Isporučitelj.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu neposredno ili posredno posredstvom tuđih privatnih nekretnina spajaju s revizionim oknom, i o njihovom održavanju brine obveznik priključenja.

U pravilu svaka građevina mora imati svoj kanalizacijski priključak. Izuzetno, više građevina mogu imati zajednički priključak, ako o tome postoji sporazum vlasnika svih građevina o izgradnji i održavanju zajedničkih internih kanalizacijskih instalacija i izgradnji zajedničkog kanalizacijskog priključka koji se mora priložiti zahtjevu za priključenje.

Priključenjem na javnu odvodnju mora se osigurati da raniji sustavi zbrinjavanja otpadnih voda ( septičke jame) budu ispražnjene očišćene, te da bude onemogućena njihova daljnja upotreba.

Članak 8.

Opće i tehničke uvjete propisuje Isporučitelj.

Opći i tehnički uvjeti objavljuju se na internetskoj stranici Isporučitelja: www.liburnijske-vode.hr.

Općim i tehničkim uvjetima propisuju se i uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine za koje ne postoji obveza priključenja po članku 2. ove Odluke, ali se priključak može odobriti na zahtjev vlasnika, korisnika ili investitora kao privremeni priključak za gradilište, priključak za zalijevanje zemljišta za poljoprivrednu obradu ili javnih zelenih površina, javna slavina i sl.

Članak 9.

U cilju ostvarivanja obveze priključenja postojećih građevina na komunalne vodne građevine u roku iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, Isporučitelj je dužan putem pisane obavijesti pozvati obveznike priključenja da podnesu zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine:

-za postojeće građevine na području na kojemu su izgrađene komunalne vodne građevine: u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke,

-za postojeće građevine na području na kojemu su izgrađene nove komunalne vodne građevine: najkasnije u roku od 30 dana od dana kada te novoizgrađene komunalne građevine budu stavljene u funkciju.

Pisana obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja se obvezniku priključenja preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom uz potvrdu primitka, i sadrži:

-naznaku o obvezi priključenja,

-uputu o načinu i roku podnošenja zahtjeva za priključenje,

-obrazac zahtjeva za priključenje,

-uputa o obvezi sklapanja ugovora o priključenju,

-naznaku o roku za priključenje,

-naznaku o prekršajnoj odgovornosti za nepoštivanje obveza.

Ukoliko Isporučitelj utvrdi da zemljište za redovnu upotrebu građevine koja se treba priključiti na komunalne vodne građevine ne graniči s javnom površinom na kojoj se nalaze komunalne vodne građevine na koje se obveznik treba priključiti, već se do javnih površina može doći isključivo po zemljištu u vlasništvu trećih osoba, uputiti će obveznika na postupak dogovora s vlasnicima terena za uspostavu služnosti postave i održavanja kanalizacijskog priključka odnosno na mogućnost ostvarivanja prava na priključak sudskim putem kroz donošenje Presude o uspostavljanju služnosti.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 10.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Isporučitelj će osigurati da se zahtjev za priključenje može podnijeti i na obrascu kojeg obveznici priključenja mogu preuzeti na internetskoj stranici Isporučitelja.

Članak 11.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno investitor izgradnje građevine ili vlasnik odnosno zakonski posjednik za nekretnine iz članka 8. stavak 3. ove Odluke. Zahtjev za priključenje može podnijeti i zakonski posjednik građevine,

Vlasnik građevine kao podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva građevine,

-dokaz o pravu korištenja nekretnina u vlasništvu trećih osoba ako preko njih prolazi dio internih instalacija građevine (ugovor s vlasnikom ili njegova pisana suglasnost, rješenje suda o ustanovljavanju služnosti postave i održavanja instalacija) i

-popis svih suvlasnika- vlasnika pojedinih dijelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova, njihovom površinom i namjenom potpisan po ovlaštenom zastupniku ili svim suvlasnicima građevine.

Investitor građevine kao podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti:

-odgovarajući izvršni akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

Korisnik odnosno zakoniti posjednik građevine kao podnositelj zahtjeva je dužan pored dokaza iz stavka 2. ovog članka priložiti i:

-dokaz o pravu korištenja građevine i

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Obveznici priključenja moraju uz zahtjev za priključenje dati i ovlaštenje Isporučitelju da pregleda i ispita njihove izgrađene interne instalacije koje se trebaju priključiti na komunalne vodne građevine i utvrdi da li su iste izvedene u skladu s Općim uvjetima i pravilima struke.

Članak 12.

Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog primitka i o rezultatu obrade (po stavkama 3. do 6. ovog članka) izvijestiti pisanim putem, dostavom pismena preporučenom pošiljkom ili osobnim uručenjem uz potvrdu primitka podnositelja zahtjeva.

U rok iz stavka 1. ovog članka ne računa se vrijeme potrebno za ishođenje očitovanja nadležnih tijela po čl. 107. Zakona o gradnji. (»Narodne novine« broj: 153/13)

Za zahtjeve za priključenje podnesene temeljem obavijesti iz članka 9. ove Odluke, Isporučitelj utvrđuje da li je zahtjev za priključenje podnesen od strane ovlaštene osobe i da li mu je priložena dokumentacija iz članka 11. stavak 2. do 4. ove Odluke, dok za druge zahtjeve utvrđuje i da li postoje tehnički uvjeti priključenja sukladno ovoj Odluci i Općim i tehničkim uvjetima priključenja.

Kada se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za priključenje, Isporučitelj će dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju.

Podnositelj zahtjeva je dužan s Isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ugovora na potpis.

Kada se utvrdi da obveznik priključenja nije izveo radove internih vodoopskrbnih instalacija i instalacije interne odvodnje iz čl. 13. st. 3. ove Odluke u skladu s Općim i tehničkim uvjetima Isporučitelja i pravilima struke ili je odbio omogućiti Isporučitelju pregled internih instalacija Isporučitelj će ga uputiti da ispravi uočene nedostatke, a ako on to ne učini u nared nom roku od 60 dana, Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenjem.

Kada se utvrdi da zahtjev nije podnesen od ovlaštene osobe ili da zahtjevu nisu priloženi potrebni prilozi, Izvršitelj će pozvati podnositelja zahtjeva da u određenom roku otkloni nedostatke, a ako on to u tom roku ne učini - odbiti će zahtjev kao nepotpun.

Kada se utvrdi da je podnositelj zahtjev za priključenje podnio zahtjev za priključenje, a da ne postoje tehničke mogućnosti priključenja po čl. 2 ove Odluke, odbit će zahtjev za priključenjem kao preuranjen.

Kada se utvrdi da se po Zakonu o građenju ne može priključiti građevina jer je izgrađena bez građevinske dozvole ili se vodi postupak obustave njene izgradnje ili uklanjanja prema posebnom zakonu, odbiti će zahtjev za priključenjem.

Članak 13.

Radove priključenja na komunalne vodne građevine izvodi Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.

Izgradnju spojnog voda od postojećih kolektora do okna vodomjera ili revizionog okna na rubu javne površine prema zemljištu koje služi redovnoj uporabi građevine obveznika priključenja, za postojeće građevine, financira i izvodi Isporučitelj.

Radove izgradnje internih vodoopskrbnih instalacija i instalacija interne odvodnje od građevine do okna vodomjera odnosno do revizionog okna, obveznik priključka može ugovoriti i s trećim osobama, s time što je prije priključenja nužno da Isporučitelj pregleda i potvrdi da su radovi izvedeni sukladno danim uvjetima i po pravilima struke.

Isporučitelj ili njegov ugovaratelj dužan je izvesti radove priključenja najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju, a koji rok se može produžiti u slučaju nastupa objektivnih okolnosti.

Podnositelj zahtjeva je dužan platiti Isporučitelju stvarne troškove radova na izradi priključka u roku određenim Ugovorom o priključenju.

Članak 14.

Izuzetno od odredbe članka 13. ove Odluke, Općina Matulji će sudjelovati u dijelu troškova priključenja za fizičke osobe kada se građevina priključuje na sustav javne odvodnje, a priključak je moguće izvesti jedino tlačnim vodom, u visini od 50% nabavne cijene opreme crpne stanice s pumpom ako dobavu i ugradnju obavlja ovlaštena osoba za izvođenje radova.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka investitor priključenja građevine putem tlačnog voda dostavit će Općini Matulji račune za nabavu opreme za izgradnju crpne stanice i potvrdu Isporučitelja da su radovi izvedeni sukladno propisanim tehničkim uvjetima.

Sredstava namijenjena za sufinanciranje izgradnje priključaka po stavku 1. ovog članka planirati će se u Programu gradnje vodnih građevina i sukladno tome osiguravati u godišnjim proračunima za svaku godinu posebno.

Sredstva namijenjena za sufinanciranje izgradnje moguće je utrošiti samo do osiguranih sredstava u godišnjem proračunu.

IV. POSEBNI POSTUPCI PRIKLJUČENJA DRUGIH NEKRETNINA I JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINA

Članak 15.

Priključenje nekretnina i jednostavnih građevina na komunalne građevine može se izvesti kao privremeni priključak za:

-gradilišta

-zemljišta za poljoprivrednu obradu, ili zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (skladišni prostori, parkirališta i sl.)

-javne površine na području Općine Matulji (javne zelene površine, javne slavine i sl.)

-jednostavne građevine (montažne lako uklonjive objekte na javnim površinama).

Članak 16.

Vlasnik zemljišta odnosno Investitor je dužan uz zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine priložiti odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

Ako zahtjev za privremenim priključenjem podnosi Izvođač, uz dokumente iz stavka 1. ovog članka dužan je priložiti i pisanu izjavu kojom ga investitor ovlašćuje da u svojstvu izvoditelja radova podnese u ime investitora zahtjev za priključenje.

Privremeni priključci iz stavka 1. uklanjaju se nakon završene izgradnje, a najkasnije danom dobivanja uporabne dozvole.

Članak 17.

Vlasnik zemljišta za poljoprivrednu obradu ili zemljišta koje služi za obavljanje gospodarske djelatnosti na otvorenom prostoru, dužan uz zahtjev za izgradnju priključka za navodnjavanje poljoprivredne površine priložiti dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno odgovarajuće odobrenje za obavljanje gospodarske djelatnosti

Korisnik zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju koji nije vlasnik zemljišta dužan je uz zahtjev za priključenje dostaviti i pisanu izjavu vlasnika zemljišta kojim mu on dozvoljava korištenje i poljoprivrednu obradu zemljišta.

Članak 18.

Isporučitelj odobrava priključak na javnim površinama po zahtjevu pravne osobe kojoj je povjereno održavanje javne površine. Uz zahtjev pravna osoba dostavlja Isporučitelju i odobrenje Općine Matulji za podnošenjem zahtjeva za priključak na javnu površinu. Uz zahtjev se prilaže ortofoto snimak ili drugi grafički prikaz iz kojeg je vidljiva mikrolokacija na kojoj je potrebno osigurati priključak.

Članak 19.

Vlasnik odnosno korisnik jednostavne građevine koja se može graditi bez akta kojim se odobrava gradnja (kiosk ili slična građevina) a koja se postavlja na javnoj površini dužan je uz zahtjev za priključenje jednostavne građevine na komunalne vodne građevine priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine, odnosno odgovarajući dokaz o pravu korištenja jednostavne građevine i

-odobrenje o postavi jednostavne građevine na javnu površinu odnosno odgovarajući akt na osnovu kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna građevina .

Članak 20.

Na postupak priključenja nekretnina iz članka 15. ove Odluke primjenjuju se odredbe članka 10. do 13. ove Odluke.

V. ODVAJANJE I PREMJEŠTANJE IZGRAĐENIH PRIKLJUČAKA

Članak 21.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, može Isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje ili premještanje vodovodnog odnosno kanalizacijskog priključka.

Na postupak odvajanja i premještanja priključka, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 10. do 13. ove Odluke.

VI. OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 22.

Isporučitelj je dužan u provedbi ove Odluke:

-obavljati kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine,

-podnijeti prijave nadležnoj inspekciji protiv obveznika priključenja koji se ne priključe u rokovima propisanim ovom Odlukom, ili priključak koriste protivno propisanim uvjetima

-uspostaviti evidenciju o poslanim obavijestima o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, podnesenim zahtjevima za priključenje, sklopljenim ugovorima o priključenju, priključenim građevinama te o prijavama podnesenim nadležnoj inspekciji.

-dostavljati Općini Matulji Odsjeku za komunalni sustav izvješća o provedbi obveza iz ovog članka najmanje jednom u šest mjeseci.

VII. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju inspektori Ministarstva gospodarstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine PGŽ« broj 30/03).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/12-01/7

URBROJ: 2156/01-04/14-4

Matulji, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr