SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.nov.br., 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor Unije, 5 članova

2. Mjesni odbor Osor, 3 člana

3. Mjesni odbor Punta Križa, 3 člana

4. Mjesni odbor Ustrine, 3 člana

5. Mjesni odbor Artatore, 5 članova

6. Mjesni odbor Belej, 3 člana

7. Mjesni odbor Susak-Srakane, 5 članova

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 04. rujna 2016.godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br., 13/03, 6/10 i 10/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

KLASA: 013-03/16-01/05

URBROJ: 2213/01-01-16-2

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr