SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

29.

Na temelju članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/ 13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 26/09 i 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 18. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
na području Općine Jelenje

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Jelenje.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Biorazgradiv otpad korisnici koji imaju mogućnost odlažu u kompostere, koje su besplatno dobili od davatelja usluga.

Davatelj usluge pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada osim otpada iz kompostera i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Jelenje.

Korisnik usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Više korisnika usluge može na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Članak 4.

Na području Općine Jelenje djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavljaju Komunalno društvo Čistoća, d.o.o., Rijeka, Dolac 14., (u daljnjem tekstu davatelj usluga), sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada određuju se prema kriteriju količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i obračunavaju za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada i troškove obrade otpada.

II. OBVEZE DAVATELJA USLUGA

Članak 6.

Obveze davatelja usluge:

1.prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području Općine Jelenje,

2.korisnicima usluge postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla na javnim površinama,

3.osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta,

4.korisnicima usluge postaviti odgovarajuće spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,

5.na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom,

6.izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Program) te za njega ishoditi suglasnost nadležnog tijela,

7.izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom,

8.voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,

9.uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavljati redovito, u skladu s rasporedom i poslovnim standardima djelatnosti,

10.prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa,

11.svako onečišćavanje prouzrokovano odvozom otpada radnici davatelja usluge dužni su odmah ukloniti, a svako oštećenje sanirati i otpad oko posude pokupiti i pomesti,

12.prati posude za komunalni otpad dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekcirati i održavati ih ispravnima,

13.surađivati sa stručnim službama Općine Jelenje i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Općine Jelenje,

III. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Članak 7.

Obveze korisnika usluge:

1.koristiti se uslugama koje pruža davatelj usluga,

2.plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje usluga, u skladu s prihvaćenim cjenikom,

3.sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,

4.u najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka, odnosno u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama i u mobilnom i / ili reciklažnom dvorištu,

5.spremnike za otpad ne premještati bez suglasnosti davatelja usluga,

6.u spremnike za komunalni otpad ne odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet,

7.ne smije rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te oštećivati spremnike,

8.omogućiti pristup radnicima davatelja usluge radi pražnjenja spremnika za otpad u dane određene Programom,

9.čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje komunalnog otpada,

10.miješani komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za biorazgradivi komunalni otpad odnosno u kompostere.

11.papir, staklo, metal, tekstil, plastiku i problematični otpad izdvajati u posebne spremnike na javnim površinama ili u mobilnom i / ili reciklažnom dvorištu,

12.krupni (glomazni) komunalni otpad predati na predviđeni način davatelju usluge ili zbrinuti u mobilnom i / ili reciklažnom dvorištu.

IV. NAČIN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG
OTPADA

Članak 8.

Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad. Biorazgradivi otpad korisnici usluga koji imaju uvjete odlažu u kompostere.

Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 1.100 litara.

Papir, metal, tekstil, staklo i plastika prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama ili u mobilnom i / ili reciklažnom dvorištu.

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumen spremnika iz prethodnog stavka, u skladu s realnim potrebama korisnika usluge.

Ovisno o količini otpada, trgovačka društva ili obrtnici mogu zahtijevati od davatelja usluge da im osigura spremnike za prikupljanje papira, metala, tekstila, stakla i plastike u njihovim, ograđenim prostorima.

Spremnici za prikupljanje otpada moraju na sebi imati otisnut naziv otpada za koji su namijenjeni i neizbrisivu oznaku davatelja usluge.

V.PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se najmanje tri puta tjedno.

Prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se prema planu davatelja usluga.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležno tijelo Općine Jelenje može odrediti da se broj tjednih odvoza, u određenim naseljima, uredi na drugačiji način, sukladno realnim potrebama.

VI. SKUPINE KORISNIKA USLUGE

Članak 10.

Skupine korisnika usluge su:

- Skupina 1 - korisnici usluge - kućanstva,

- Skupina 2 - korisnici usluga - gospodarstvo.

U Skupinu 1 spadaju:kućanstva u objektima individualnog stanovanja i u višestambenim objektima, koja miješani komunalni otpad prikupljaju direktno u spremnike otpada, a biorazgradiv otpad prikupljaju u kompostere ili u spremnike.

U skupinu 2 spadaju:svi gospodarski subjekti uključivo i pružanje usluga u domaćinstvu.

VII.PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1 i 2

Članak 11.

Korisnici usluge iz Skupine 1 i 2 miješani komunalni otpad prikupljaju u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad odlažu u svoje kompostere ili u spremnike.

Članak 12.

Davatelj usluge će korisnicima usluge iz Skupine 1 i 2 osigurati jedan ili više spremnika odgovarajućeg volumena za odlaganje miješanog komunalnog otpada i korisnicima iz Skupine 1 jedan komposter u skladu s realnim potrebama korisnika usluge.

VIII.NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

Članak 13.

Ovisno o količini komunalnog otpada koji proizvode, korisnici usluge koji su vlasnici ili korisnici velikih proizvodnih poslovnih prostora, iznimno mogu s davateljem usluge zaključiti ugovor o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i svih drugih vrsta otpada, kojim se, pored ostaloga, definiraju vrste spremnika, vozila kojima se pruža usluga, dinamika odvoza te cijene usluga.

IX. KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Članak 14.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Članak 15.

Na području Općine Jelenje krupni (glomazni) komunalni otpad odvozi se po rasporedu odvoza davatelja usluge i na zahtjev korisnika usluge.

Davatelj usluge dužan je, na prikladan način, obavijestiti korisnike usluge odnosno Općinu o vremenu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te osigurati obavljanje poslova njegova prijevoza na zahtjev korisnika usluge.

Članak 16.

Zabranjeno je prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na javnim površinama kao npr. dječjih igrališta, javnih zelenih površina, parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena.

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

X.ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG
PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, DRVA, TEKSTILA, KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA TE PROBLEMATIČNOG OTPADA

Članak 17.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.

Prikupljanje otpada iz stavka 1. ovog članka obavlja se spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad te specijaliziranim spremnicima smještenim na javnim površinama ili u mobilnim i / ili reciklažnim dvorištima.

Davatelj usluga dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz stavka 1. ovoga članka zbrinuti na propisan način.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Davatelj usluge dužan je osigurati način prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci.

Članak 19.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

Članak 20.

Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine, izjednačeni su po pravima i obvezama sa korisnicima koji stalno borave na području Općine Jelenje.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ¨Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 023-01/16-01/

Ur. broj: 2170/04-01-01/16-2

Dražice, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr