SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

22.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja
Sveti Ivan

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan (u nastavku: Odluka).

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članaka 79. i 86. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 153. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 01/08, 11/12, 34/12-pročišćeni tekst i 17/14), (u daljnjem tekstu: Odluka o donošenju PPUO Baška).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan (u daljnjem tekstu: Plan) određen kartografskim prikazima Odluke o donošenju PPUO-a Baška: 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite, u mjerilu 1:25000 i 4.1. Građevinska područja naselja - Baška, u mjerilu 1:5000.

(2) Površina obuhvata Plana iznosi oko 0,8 ha. Predmetno područje obuhvata je označeno kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, groblje - neizgrađeno i jednim manjim dijelom groblje - izgrađeno.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

(1) Zemljište u obuhvatu Plana predstavlja većim dijelom izgrađeno građevinsko zemljište - postojeće groblje sa crkvom, dok je manji dio sjevernog dijela obuhvata površina za proširenje groblja.

(2) Obuhvat Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora, u području unutar 1000 m od obalne crte.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

(1) Planom je potrebno predvidjeti proširenje postojećeg groblja Sveti Ivan, pri čemu treba voditi računa o organizaciji prostora vezano na postojeći (izgrađeni) dio groblja.

(2) Uređenje groblja te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji, te sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci. Uređenje groblja će biti usklađeno sa Zakonom o grobljima (Narodne novine broj 19/ 98 i 50/12) i Pravilnikom o grobljima (Narodne novine broj 99/02) te ostalim propisima.

(3) Na temelju programskih polazišta utvrđenih Odlukom o donošenju PPUO Baška određeni su ciljevi izrade Plana:

-na površinama groblja mogu se detaljnim planom uređenja planirati prateće građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i slično, te komunalna infrastruktura uz slijedeće smjernice:

-moguće je predvidjeti etapnu realizaciju groblja;

-oblik i veličina građevne čestice se određuje UPU-om, neovisno od odredbi za neposrednu provedbu PPUO Baška;

-veličina i površina:

-koeficijenti: kig=0,8 i kis=0,8,

-najveća visina građevine: 5,5 m, iznimno visina vjerskih građevina može biti i veća od planom propisane;

-najveći broj etaža: 1 etaža.

-smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima UPU-a;

-uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji, a uređenje groblja treba uskladiti s Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima i ostalim propisima;

-svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine broj 78/13);

-način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice PPUO Baška i uvjetima UPU-a;

-način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru određuju se prema posebnim propisima, sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. Odluke o donošenju PPUO Baška.

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna javnopravna tijela.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine 118/09), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I DRUGIH PODLOGA

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade Plana Općina Baška će od ovlašenog ureda naručiti izradu topografsko-katastarskog plana u mjerilu 1:1000, koji treba biti ovjeren od strane nadležnog katastarskog ureda. Podloga mora biti u digitalnom obliku i geokodirana (georeferencirana) u HTRS96/TM sustavu.

(2) Za potrebe izrade Plana koristit će se i orto-foto snimka za područje obuhvata.

(3) Kartografski prikazi Plana izradit će se na katastarskom planu u formi digitalnog zapisa u dwg formatu. Elektronički prostorni podaci, koji se prikazuju na kartografskim prikazima, izrađuju se kao vektorski topološki pravilno uređeni podaci s pripadajućim opisima.

(4) Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) U postupku izrade Plana, tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk,

-Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP-ODS d.o.o., DP Elektoprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

-HEP-ODS d.o.o., DP Elektoprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk,

-Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

(2) Rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora iznosi 15 dana po primitku Odluke i zahtjeva za dostavu podataka, planskih smjernica i drugih propisanih dokumenata za izradu Plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Plana u navedenom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom se slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

(4) Ako se u tijeku izrade Plana za to ukaže potreba, u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Nositelj izrade dostavit će Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

(2) Nositelj izrade objavit će obavijest o početku izrade plana na mrežnoj stranici Općine Baška i kroz informacijski sustav putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje.

(3) Nacrt prijedloga plana izradit će stručni izrađivač u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva iz članka 9.

(4) Prijedlog plana za javnu raspravu utvrđuje načelnik.

(5) Javna rasprava o Prijedlogu plana objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Općine Baška i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, najmanje osam dana prije početka javne rasprave.

(6) Trajanje javnog uvida u Prijedlog plana i rok za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog plana je 30 dana od dana početka javne rasprave.

(7) Odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradit će sva mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi te će pripremiti izvješće o javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana isteka javne rasprave. Stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade izradit će Nacrt konačnog prijedloga plana nakon što se provede javna rasprava i izradi izvješće o javnoj raspravi.

(8) Stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade izradit će Nacrt konačnog prijedloga plana nakon što se provede javna rasprava i izradi izvješće o javnoj raspravi. Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavlja se zajedno s izvješćem o javnoj raspravi načelniku Općine Baška na utvrđivanje.

(9) Načelnik Općine Baška razmotrit će i odlučiti o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana u roku 8 dana od dana zaprimanja Nacrta konačnog prijedloga plana. Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga plana, a prije njegova upućivanja na donošenje Općinskom vijeću, nositelj izrade će zatražiti suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na Konačni prijedlog plana, sukladno članku 108. Zakona o prostornom uređenju.

(10) Prije upućivanja Plana na donošenje Općinskom vijeću nositelj izrade dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome, s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

(11) Odluku o donošenju Plana donosi Općinsko vijeće Općine Baška.

(12) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do donošenja Plana izdavanje akata za građenje na izgrađenom dijelu građevinskog područja izdvojene namjene - groblja Sveti Ivan unutar obuhvata Plana moguće je sukladno odredbama Odluke o donošenju PPUO Baška te Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada Plana će se financirati iz proračuna Općine Baška.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Nositelj izrade će dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

-javnopravnim tijelima i drugim korisnicima prostora iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Plana);

-Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-16-8

Baška, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr