SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

71.

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 59/01), članka 28. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 47/01), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalnih
poslova-dekoracija i iluminacije na području
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelju Javnog natječaja objavljenog dana 21.11.2002. godine u javnom glasilu »Burza«, temeljem Odluke o objavi natječaja za prikupljanje ponuda za ugovorno obavljanje poslova održavanja dekoracije i iluminacije koje je donijelo Poglavarstvo Grada na svojoj sjednici održanoj 29.10.2002. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Kabel«-a d.o.o. iz Novog Vinodolskog, A. Mažuranića 37 (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), te povjerava ovlašteniku obavljanje komunalnih poslova dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su člankom 2. st. 1. točkom 17. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) kao komunalna djelatnost sukladno odredbama članka 3. stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01).

Članak 3.

Ovlaštenik dužan je poslove iz članka 1. ove Odluke provoditi u skladu sa propisanim mjerama zaštite na radu i očuvanja i zaštite okoliša

Članak 4.

Poslovi koji su predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od jedne (1) godine.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova-dekoracije i iluminacije koji sklapa Poglavarstvo Grada, a potpisuje Gradonačelnik na temelju ove Odluke, a sukladno odredbama članka 29. Odluke o komunalnim djelatnostima.

Ugovorom reguliraju se prava i obveze naručitelja, te prava i obveze ovlaštenika.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj poslova koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih ili državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo za svaku manifestaciju utvrditi i odobriti količinu radova predviđenim troškovnikom u tender dokumentaciji od 03.12.2002. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Obračun troškova izvršenih usluga iz prethodnog stavka vršit će se sukladno cijenama utvrđenim u tender dokumentaciji iz prethodnog stavka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/02-01/84

Ur. broj: 2107/02-01-02-2

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr