SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/ 09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 23. sjednici održanoj 27. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10, 48/12, 6/13, 36/ 13 i 34/15) članak 8. mijenja se i glasi:

»Visina komunalnog doprinosa građevine utvrđuje se umnoškom obujma građevine iz članka 7. ove Odluke, jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđenog člankom 6. ove Odluke i koeficijenta za izračun jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa koju grade investitori za gradnju građevina poslovne namjene.«

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Zone i koeficijenti za izračun jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa koje su dužni plaćati vlasnici ili investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju ili vrše rekontrukciju građevine poslovne namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/3

URBROJ:2142-02-01-16-12
Punat, 27. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr