SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 23. sjednici održanoj 27. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće prihvaća Prijedlog kapitalnih projekata za područje Općine Punat kao i objedinjeni Prijedlog svih projekata od interesa za razvoj otoka Krka iz tabele 1., koji je usvojila Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka, na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka - Tabela 1., KLASA: 402-08/16-01/2, URBROJ: 2142/01-03-06/1-16-10 i Zaključak Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, KLASA: 900-03/16-01/01, URBROJ: 2142/01-02/1-16-4 od 25. travnja 2016. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/3

URBROJ:2142-02-01-16-7

Punat, 27. svibnja 2016

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr