SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

26.

Na temelju 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14 i 39/15) Općinski načelnik općine Matulji dana 6. svibnja 2016. donosi

O D L U K U
o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u
predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko - goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgojai obrtimasa
registriranom djelatnošću dadilje na području
Primorsko-gorankse županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko - goranske županijete obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-gorankse županije, ukoliko se upis djece nije mogao obaviti u Dječjem vrtiću Matulji (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

Upis djece u Dječji vrtić vrši se temeljem Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 19. ožujka 2015. godine.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se temeljem Javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku i to tijekom travnja ili svibnja za novu pedagošku godinu, a koja traje od 1. rujna do 31. kolovoza tekuće godine.

Članak 3.

Djeca koja ne ostvare upis u željeni program i objekt Dječjeg vrtića i to centralnog ili područnog, ravnatelj Dječjeg vrtića upućuje roditelja djeteta u najbliži objekt u kojem još ima raspoloživih kapaciteta i to: Matulji, Rukavac, Jušići, Brešca ili Brgud u kojima postoje raspoloživi kapaciteti.

Članak 4.

Ukoliko niti u jednom od navedenih područnih objekata, iz članka 3. ove Odluke, nema slobodnih kapaciteta roditelj/skrbnik djeteta odnosno podnositelj zahtjeva za upis djeteta može od strane Općine Matulji, koja je osnivač Dječjeg vrtića, ostvariti sufinanciranje smještaja djeteta u nekom drugom dječjem vrtiću na području gradova ili općina Primorsko - goranske županije.

Članak 5.

Roditelj/skrbnik djeteta prilikom podnošenja zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u drugim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije dužan je Općini Matulji dostaviti sljedeće dokumente:

–pisanu preporuku ravnateljice Dječjeg vrtića i presliku prijave na natječaj za upis djeteta u Dječji vrtić u natječajnom roku

–zahtjev roditelja/skrbnika djeteta za sufinanciranje sa podacima Dječjeg vrtića u koji roditelj djeteta želi upisati dijete (izvornik izvataka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana)

–uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba raditelja ili za samohranog roditelja/skrbnika

–presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih,

–preslika licence za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja (ukoliko se radi o fizičkim osobama obrtnicima)

–preslika upisa u obrtni registar sa registriranom djelatnošću dadilje (ukoliko obrtnik obavlja djelatnost dadilje)

Članak 6.

Općina Matulji neće sufinancirati smještaj djeteta u ostalim gradovima i općinama Primorsko -goranske županije ukoliko roditelj/skrbnik djeteta ne ispuni slijedeće uvjete:

–nije predao zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić u natječajnom roku, a želi upisati dijete u tekućoj kalendarskoj godini

–ostvario je upis u Dječji vrtić, ali želi ostvariti upis djeteta u dječji vrtić ostalih gradova i općina Primorsko - goranske županije iz osobnih razloga

–nije ostvario upis djeteta u željeni centralni objekt ili područni odjel, a Dječji vrtić raspolaže sa slobodnim kapacitetima u nekim od navedenih područnih odjela, navedenih u članku 3. ove Odluke, u kojima je roditelj/skrbnik odbio smještaj djeteta.

Članak 7.

Općina Matulji može sufinancirati smještaj djeteta u dječjim vrtićima drugih gradova ili općina Primorsko - goranske županije, pod uvjetom da roditelj/skrbnik djeteta nije u natječajnom roku predao zahtjev te da u Dječjem vrtiću nema raspoloživih kapaciteta, a zahtjev je podnijet nakon 1. 1. kalendarske godine.

Odluku o sufinanciranju smještaja iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik a ista se može donijeti isključivo za periodod 1. 1. do početka nove pedagoške godine, odnosno do 1. rujna.

Roditelj/skrbnik djeteta odnosno podnositelj zahtjeva dužan je po objavi javnog natječaja o upisu djece u Dječji vrtić za novu pedagošku godinu podnijeti zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić.

U slučaju nepodnošenja zahtjeva roditelja/skrbnika djeteta za upis djeteta prestaje njegovo pravo na sufinanciranje u drugome dječjem vrtiću.

Članak 8.

Zahtjevi iz članka 7. ove Odluke predani nakon raspisanog natječaja za upis djece u novu pedagošku godinu DV Matulji neće se razmatrati do objave rezultata natječaja, kao niti sufinancirati prijelazni period od rspisanog natječaja do početka nove pedagoške godine.

Članak 9.

Ukoliko roditelj/skrbnik djeteta ostvari sufinanciranje za smještaj djeteta u dječjem vrtiću drugog grada ili općine Primorsko-goranske županije, dužan je podnijeti zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić za novu pedagošku godinu.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka nepodnopšenjem ponovnog zahtjeva roditelja/skrbnika djeteta za upis djeteta prestaje njegovo pravo na sufinanciranje u drugome dječjem vrtiću.

Članak 10.

Iznimno od članka 8. ove Odluke roditelj/skrbnik djeteta može ostvariti upis u drugi vrtić u gradovima i općinama Primorsko - goranske županije ukoliko je pripadnik nacionalne manjine, a dječji vrtić u koji želi upisati dijete registriran je za provođenje programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i ima sve potrebne licence za provođenje navedenog programa.

Iznimka iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na dječje vrtiće koji imaju programe za rano učenje stranog jezika (odnosno nastava im je organizirana na način kao i u Dječjem vrtiću - talijanska i engleska skupina) već na vrtiće u kojima je nastava organizirana za nacionalnu manjinu.

Članak 11.

Roditelji/skrbnik djeteta koji su pripadnici nacionalne manjine dužni su dokazati pripadnost nacionalnoj manjini temeljem sljedeće dokumentacije:

–uvjerenje ureda državne uprave o pripadnosti nacionalne manjine

–presliku uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba raditelja ili za samohranog roditelja

–presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr

KLASA: 601-01/16-01/13

URBROJ: 2156-04-01-16-1

Matulji, 6. svibnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MATULJI

Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr