SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

26.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće na 23. sjednici, održanoj dana 01.06.2016. godine , donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2016. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (SN 39/15) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge koje uključuje članove s područja Općine Dobrinj, s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno dostavljenim prijedlozima programa po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, njihovoj kvaliteti i značaju te rezultatima dosadašnjeg rada, kao i ostale potrebe po pojedinačnim zahtjevima po aktivnostima (A), te tekućim (T) i kapitalnim (K) projektima, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/01

Ur.broj: 2142-04-05-16-13

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr