SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

16.

Na temelju članka članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), odredbe članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) te članka 278. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 08), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj 1. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3
građevinskog područja N-3 Klimno

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno, u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za donošenje Plana, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana je Općina Dobrinj. Postupak izrade i donošenja Plana vodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana dana je člankom 278. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08).

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 4.

Izradi Plana pristupa se u cilju detaljnog utvrđivanja uvjeta gradnje i smještaja svih sadržaja planiranih unutar naselja. Na području naselja Klimno se uz stanovanje planiraju i prateći sadržaji primjereni karakteru i značenju prostora, kao što su javna i društvena namjena, gospodarska namjena (zanatska, poslovna, ugostiteljsko turistička, morske luke, privezi i sl.) sportsko-rekreacijska namjena, morske plaže, javne zelene površine, površine infrastrukturnih sustava, i sl.

Na području naselja Klimno potrebno je utvrditi jasnu tipološku i fizionomsku artikulaciju postojeće i nove gradnje te odrediti odgovarajući spektar javnih programa i sadržaja.

Planom je potrebno odrediti uvjete i način gradnje te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08), a obuhvaća građevinsko područje naselja Klimno (N3) i pripadajuću morsku površinu.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/2

URBROJ: 2142-04-01-16-4

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr