SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

12.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/ 12) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj i to:

-dio z.č. 1074/1, udio 1150/1026782, ukupno 1150 m2, upisana u zk. ul. 9436 k.o. Soline,

-dio z.č. 4260/1, udio 300/4287, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2950, k.o. Soline.

2. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 17. svibnja 2016. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/1, površine 1150 m2, k.o. Soline, u iznosu od 129,50 e/m2 odnosno 970,00 kn/m2, ukupno 148.923,78 e odnosno 1.155.500,00 kn. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 17. svibnja 2016. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 4260/1, površine 300 m2, k.o. Soline, u iznosu od 62,75 e/m2 odnosno 470,00 kn/m2, ukupno 18.824,07 e odnosno 141.000,00 kn.

3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4. Oglas o javnom natječaju sastavni je dio ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/2

URBROJ: 2142-04-01-16-7

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr