SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

13.

Na temelju članka 3. i članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 23. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10 i 8/12) u članku 2. brišu se točke 2. i 7.

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i sada glasi:

»KTD Ivanj d.o.o. povjeravaju se na obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke i to:

1. održavanje javnih površina,

2. održavanje groblja,

3. održavanje čistoće,

4. održavanje javnih sanitarnih čvorova,

5. tržnice na malo.

Za djelatnost pod točkom 2. stavka 1. ovog članka, Grad povjerava KTD Ivanj d.o.o. da općim aktima uređuje određene odnose, rješava o pojedinim upravnim stvarima, obvezama i odgovornostima drugih fizičkih i pravnih osoba, te obavlja druge javne ovlasti.«

Članak 3.

U Odluci o komunalnim djelatnostima briše se članak 7.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. alineja 2. se briše.

Članak 5.

U Odluci o komunalnim djelatnostima brišu se članci 11., 12. i 15.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i sada glasi:

»Koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu i dimnjačarskih poslova, daje se na vrijeme najdulje od 30 godina, pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za djelatnost koja je predmet koncesije.

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o koncesiji ili odlulke o poništenju postupka davanja koncesije.

Odluku o slanju obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi gradonačelnik.

Prije početka postupka davanja koncesije gradonačelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan i ne smije biti veći od 7.

Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se osobito:

- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesije,

- izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

- procjena vrijednosti koncesije, te

- izrada dokumentacije za nadmetanje.«

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i sada glasi:

»Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2. a) vrstu i predmet koncesije,

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

d) rok trajanja koncesije,

e) procijenjenu vrijednost koncesije

3. a) rok za dostavu ponuda,

b) adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;

4. razloge isključenje ponuditelja;

5. uvjete, pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona, te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;

6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

7. kriterij za odabir ponude;

8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 8.

U članku 20. riječi »oduku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja« zamijenjuju se riječima »odluku o koncesiji«.

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i sada glasi:

»Odluka o davanju koncesije sadrži:

1. naziv davatelja koncesije,

2. broj odluke i datum donošenja odluke,

3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

5. vrstu i predmet koncesije,

6. prirodu i opseg, te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

7. rok na koji se daje koncesija,

8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva,

9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

12. uputu o pravnom lijeku,

13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog zakona.«

Članak 10.

U članku 22., stavku 2. i 3. Odluke riječi »Odluke o odabiru najpovoljnije ponude« zamijenjuju se riječima »Odluke o davanju koncesije« u odgovarajućem padežu.

U članku 22., stavku 5. Odluke, riječi »(NN RH br. 125/ 08)« brišu se.

Članak 11.

U članku 24. stavku 2. Odluke riječi »(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 21/98)« brišu se.

Članak 12.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/16-01/15

Ur. broj: 2017/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 30. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr