SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 22. ožujka 2016.godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Grada Malog Lošinja

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se poslovi, mjerila i postupak za provedbu javnog natječaja te način odabira prijevoznika pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Malog Lošinja.

(2) Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Grada Malog Lošinja do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

(3) Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe.

(4) Poslovi prijevoza iz stavka 2. ovog članka financiraju se iz proračuna Grada Malog Lošinja te se obavljaju temeljem sklopljenog ugovora o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije (u daljnjem tekstu:ugovor).

Članak 2.

(1) Grad Mali Lošinj snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-Da se umrla osoba ili posmrtni ostatci osobe nalaze na području Grada Malog Lošinja,

-Da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Malim Lošinjem ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-Da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Malog Lošinja,

-Da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 3.

(1) Grad Mali Lošinj zaključit će ugovor o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi gradonačelnik.

(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

(4) Natječaj se objavljuje na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Grada.

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

(1) Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-Da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-Da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

-Da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

-Da su kadrovski i tehnički opremljeni na način da pozive mrtvozornika mogu primate tijekom 24 sata i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih I tehničkih uvjeta u kojojse pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-Da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starije od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

-Da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmiranih obveza prema Gradu Malom Lošinju, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,

-Da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje povezane s obavljanjem pogrebničke djelatnosti, prema članku 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju, odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti nisu dužne priložiti i rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad Mali Lošinj će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na koji je isti zaključen.

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, gradonačelnik je dužan pokrenuti postupak natječaja za odabor novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

(1) Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

Klasa: 500-01/16-01/02

Urbroj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr