SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/ 09,32/09 i 10/13) Gradsko vijeće je na sjednici od 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ocjenjivanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada Malog Lošinja

I. TEMELJENJE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenik upravnih tijela Grada Malog Lošinja i način provođenja ocjenjivanja.

Razdoblje i obuhvat ocjenjivanja, donositelji rješenja o ocjenjivanju (pročelnik i gradonačelnik), utemeljenje ocjene, sustav ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su zakonom.

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih odredbi propisa o službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.

Članak 2.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:

a.»odličan« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b.»vrlodobar« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c.»dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d.»zadovoljava« - ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznost u obavljanju službe,

e.»ne zadovoljava« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

II. KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 3.

Kriterij za ocjenjivanje službenika upravnih tijela Grada Malog Lošinja ( u daljem tekstu: službenici) su:

1. stručno znanje pokazano u obavljanju poslova

2. učinkovitost i kvaliteta rada

3. samostalnost u radu

4. poštivanje službene dužnosti

5. odnos prema strankama i ostalim suradnicima

1. Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova

Članak 4.

Za kriterij stručno znanje u obavljanju poslova, službeniku de dodjeljuje sljedeći broj bodova:

a.naročito stručno znanje - naročito dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava - 5 bodova;

b.stručno znanje - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i redovito se stručno usavršava - 4 boda;

c.zadovoljavajuće stručno znanje - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i stručno se usavršava - 3 boda;

d.nedovoljno stručno znanje - nedovoljno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava - 1 bod.

2. Učinkovitost i kvaliteta rada

Članak 5.

Za kriterij učinkovitost i kvaliteta rada, službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

1. Kvaliteta rada

a.naročito kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijala koje je pripremio nije trebalo ništa mijenjati, ispravljati niti dodavati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora - 5 bodova;

b.kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremio rijetko je trebalo izvršiti manje izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rad s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora - 4 boda;

c.zadovoljavajuća kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti izmjene izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rad s osnova stručnosti, pravila struke i službe rijetko je bilo prigovora - 3 boda;

d.nedovoljna kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao trebalo je izvršiti izmjene izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rad s osnova stručnosti, pravila struke i službe često je bilo prigovora - 1 bod;

2. Opseg poslova

e.obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta - 5 bodova;

f.obavio je pretežiti dio poslova radnog mjesta - 4 boda;

g.obavio je veći dio poslova - 3 boda;

h.obavio je manji dio poslova radnog mjesta - 1 bod;

3. Rokovi

i.poslove je obavio u zadanim rokovima - 5 bodova;

j.poslove je obavio pretežito u zadanim rokovima - 4 boda;

k.poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova - 3 boda;

l.poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova - 1 bod.

3. Samostalnost u radu

Članak 6.

Za kriterij samostalnost u radu, službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

a.naročita samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta je uvijek samostalan, te pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 5 bodova;

b.samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta pretežito je samostalan, vrlo često pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 4 boda;

c.zadovoljavajuća samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta često samostalno pronalazi najbolja najbolja rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 4 boda;

d.nedovoljna samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta nije samostalan vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 1 bod.

4.Poštivanje službene dužnosti

Članak 7.

Za kriterij poštivanje službene dužnosti, službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

a.naročito odgovora - na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija - 5 bodova;

b.odgovoran - uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija - 4 boda;

c.zadovoljavajuće odgovoran - ponekad kasni na posao i izlazi ranije s posla, te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija - 3 boda;

d.nedovoljno odgovoran - često kasni na posao i izlazi ranije s posla, te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija - 1 bod.

5. Odnos prema strankama i ostalim suradnicima

Članak 8.

Za kriterij odnos prema strankama i ostalim suradnicima, službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

a.naročito korektan - prema strankama i ostalim suradnicima odnosi se iznimno korektno i ljubazno - 5 bodova;

b.korektan - prema strankama i ostalim suradnicima odnosi se korektno i ljubazno - 4 boda;

c.zadovoljavajuće korektan - prema strankama i ostalim suradnicima odnosi se na zadovoljavajući način i nije uvijek ljubazan - 3 boda;

d.nedovoljno korektan - prema strankama i ostalim suradnicima često se odnosi nekorektno i neljubazno - 1 bod.

III. KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA

Članak 9.

Kriteriji za ocjenjivanje namještenika upravnih tijela Grada Malog Lošinja (u daljem tekstu: namještenici) su:

1. stručno znanje pokazano u obavljanju poslova

2. učinkovitost i kvaliteta rada

3. samostalnost u radu

4. poštivanje službene dužnosti

5. odnos prema strankama i ostalim suradnicima

Članak 10.

Za kriterij stručno znanje u obavljanju poslova, namješteniku se dodjeljuje sljedeći broj bodova:

a.naročitu stručnost - naročito dobro poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 5 bodova;

b.stručnost - dobro poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 4 boda;

c.zadovoljavajuća stručnost - zadovoljavajuće poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 3 boda;

d.nedovoljnu stručnost - nedovoljno poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 1 bod.

Članak 11.

Za kriterij učinkovitost i kvaliteta rada, namješteniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

1. Kvaliteta rada

a.naročito kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada u svezi pravila rada i struke nije bilo prigovora - 5 bodova;

b.kvaliteta rada – na kvalitetu njegova rada u svezi pravila rada i struke uglavnom nije bilo prigovora - 4 boda;

c.zadovoljavajuća kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada u svezi pravila rada i struke rijetko je bilo prigovora - 3 boda;

d.nedovoljna kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada u svezi pravila rada i struke često je bilo prigovora - 1 bod;

2. Opseg poslova

e.obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta - 5 bodova;

f.obavio je pretežiti dio poslova radnog mjesta - 4 boda;

g.obavio je veći dio poslova - 3 boda;

h.obavio je manji dio poslova radnog mjesta - 1 bod;

3. Rokovi

i.poslove je obavio u zadanim rokovima - 5 bodova;

j.poslove je obavio pretežito u zadanim rokovima - 4 boda;

k.poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova - 3 boda;

l.poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova - 1 bod.

Članak 12.

Za ocjenjivanje kriterija samostalnost u radu, poštivanja službene dužnosti i odnosa prema strankama i ostalim suradnicima, na namještenike odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 6., 7., i 8. ove Odluke, koje se odnose na službenike.

IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 13.

Rad službenika i namještenika ocjenjuje se prema svim kriterijima iz članka 3. odnosno članka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., ove Odluke, zaokruživanjem broja i slova ispred pripradajućeg broja bodova.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje (Obrazac 0-I), koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 14.

Prijedlog godišnje ocjene potpisuje pročelnik upravnog odjela i službenik / namještenik. Ako službenik / namještenik odbije potpisati prijedlog, pročelnik upravnog tijela će o tome sastaviti bilješku.

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja rješenja o ocjenjivanju te se službeniku / namješteniku dostavlja istodobno s rješenjem.

Članak 15.

Ocjena službenika i namještenika dobiva se zbrojem bodova prema svim kriterijima iz članka 3. odnosno članka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ove Odluke, kako slijedi:

1.»odličan«, ako je zbroj postignutih bodova od 32 do 35 bodova

2.»vrlodobar«, ako je zbroj postignutih bodova od 25 do 31 bodova

3.»dobar«, ako je zbroj postignutih bodova od 18 do 24 bodova

4.»zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova od 11 do 17 bodova

5.»ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova manji od 11.

Članak 16.

Službenike i namještenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela, a pročelnike gradonačelnik, svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

O ocjeni se donosi rješenje koje je upravni akt. Ocjena mora biti obrazložena.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Gradonačelnik je dužan u roku od 30 dana od dana primitka žalbe odlučiti o žalbi.

Rješenje o žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Ocjena službenika i namještenika unosi se u osobni očevidnik.

Na službenika / namještenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« primjenjuju se odredbe posebnog zakona.

Članak 17.

Kada rukovoditelj upravnog tijela, zbog toga što se kratko nalazi na mjestu pročelnika upravnog tijela ili zbog drugih razloga, smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti službenika / namještenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene savjetovat će se sa sadašnjim i/ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim pročelnikom upravnog odjela u kojem je službenik čiji se rad ocjenjuje.

Članak 18.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici primljeni u službu odnosno u radni odnos na određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci bez obzira na razloge. Taj podatak unosi se u osobni očevidnik.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika, KLASA: 121-01/09-01/01, URBROJ:2213/01-01-09-2, od 02. veljače 2009. godine.

Ova Odluka stupa na snagu prvi sljedeći dan po objavi u »Službenim novinama« PGŽ.

KLASA: 121-01/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr