SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 23/04,101/04,39/06,63/08,125/10,102/11 i 83/ 12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 22. ožujka 2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - gradnja Crpne stanice 1 i 2 na otoku Iloviku

Članak 1.

Za k.č 9639/2 k.o. Veli Lošinj (nastale od k.č.9639 upisane u z.k.ul. 3826 k.o. Veli Lošinj) i k.č. 10279/17 i 10279/18 k.o. Veli Lošinj (nastale od k.č.10279/5 upisane u z.k.ul. 3826 k.o. Veli Lošinj) koje se nalaze u zoni zahvata, a čine pojas pomorskog dobra daje se koncesija komunalnom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog dobra - gradnje Crpne stanice 1 i 2 na otoku Ilovik radi utvrđenog lokalnog značaja vodne građevine, a sve u skladu sa I. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, Klasa: UP/I 350-05/14-04/6, Urbr: 2170/1-03-05/1-14-6, pravomoćne od 19.rujna 2014.godine.

Članak 2.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. ne plaća naknadu za koncesiju budući da se radi o pravnoj osobi davatelja koncesije koja ima udjele u vlasništvu pravne osobe ovlaštenika koncesije, kao što se iz istog razloga ne sklapa ugovor o koncesiji.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu izgradnje vodne građevine lokalnog značenja: Crpne stanice 1 i 2.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-02/16-01/13

Urbroj: 2213/01-01-16-5

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr