SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA DOBRINJ

8.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 15. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 11/ 14, 41/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/ 13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 22. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2016. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti javna rasvjeta
- opskrba električnom energijom

1. Poslove obavljanja komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom obavljati CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom za 4 godine, odnosno za 2016., 2017. , 2018. i 2019. godinu.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom iznosi 173.998,91 kn (stosedamdesetitritisućedevetstotinadevedesetiosamkunaidevedeset-ijednulipu), bez PDV-a, godišnje.

4. Cijene za pruženu uslugu iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Prava i obveze ugovornih strana, način i rok plaćanja usluge, jamstvo o ispunjenju ugovora te ostala pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti.

6. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 9. do 15. Odluke o komunalnim djelatnostima proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da su na javni natječaj pristigle tri ponude, i to: RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb, CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb, i ponudu HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb te su sve ponude pravodobna i potpune.

Sukladno članku 15. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb kao najpovoljniju.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-04-01-16-4

Dobrinj, 21. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51514&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr