SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA DOBRINJ

7.

Na temelju članka 20. Stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 I 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2016. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2015. godinu.

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke.

3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« zajedno s pripadajućim Izvješćem, dok prilozi nisu predmet objave.

4. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-04-01-16-6

Dobrinj, 21. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić,v.r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13)i 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj35/09, 10/13 i 36/13), općinski načelnik Općine Dobrinj podnosi

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE DOBRINJ ZA 2015. GODINU

Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 24. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. do 2016. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/09).

Ciljevi gospodarenja otpadom Općine Dobrinj utvrđeni su Planom gospodarenja otpadom na način, kako slijedi:

1. izbjegavanje/smanjenje nastajanja otpada,

2. ponovna upotreba,

3. recikliranje,

4. uporaba,

5. energetska iskoristivost otpada,

6. maksimalno iskorištavanje tijeka otpada,

7. odlaganje na za okoliš prihvatljiv način.

Uz navedeno ne treba izostaviti i načelo supstitucije u hijerarhiji koje, ako je to moguće, nalaže da svaki materijal koji proizvodi opasan otpad treba zamijeniti s materijalom koji proizvodi neopasan otpad.

U smislu postizanja glavnih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj (izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina), nameću se slijedeći koraci:

-uspostava usvojenog sustava gospodarenja otpadom,

-sprječavanje nenadziranog postupanja sa otpadom,

-saniranje neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla,

-razvijanje i utvrđivanje programa edukacije o otpadu,

-izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina otpada na izvoru, uz materijalnu i energetsku oporabu otpada,

-razvitak infrastructure za provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

-smanjivanje rizika od otpada,

-izobrazba upravnih struktura,stručnjaka I javnosti za rješavanje problema gospodarenja otpadom.

Podzakonskim propisima - pravilnicima o gospodarenju posebnim kategorijama otpada (ambalažom i ambalažnim otpadom, gumama, uljima, baterijama i akumulatorima i otpadnim vozilima), postavljeni su sljedeći ciljevi:

-postizanje udjela povratne ambalaže kako bi se ostvarilo 80% mase recikliranog ambalažnog otpada do 2015. godine

-reciklirano najmanje 60% mase svakoga ambalažnog materijala sadržanog u ambalažnom otpadu, osim drva,

-uspostava sustava prikupljanja otpadnih guma radi oporabe u materijalne i energetske svrhe,

-uspostava sustava skupljanja otpadnih jestivih i mineralnih ulja radi oporabe i/ili zbrinjavanja,

-postupanje s pojedinim posebnim kategorijama otpada na području Općine uskladiti s načinom propisanim Zakonom i odgovarajućim pravilnicima za pojedine posebne kategorije otpada.

Planom gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj određeni su ciljevi i dane su konkretne akcije koje je potrebno provesti da bi se ostvarilo odgovorno i plansko gospodarenjem otpadom. Spomenuti ciljevi određeni Planom gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava, stoga navodimo samo one koji su definirani kao ciljevi gospodarenja otpadom Općine Dobrinj i koje je potrebno provesti u što kraćem roku:

1. uspostava sustava odvojenog sakupljanja otpada kod pravnih i fizičkih osoba,

2. sustavno sprječavanje nastajanja divljih odlagališta otpada,

3. razvijanje i utvrđivanje programa edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Općina Dobrinj je provodila u 2015. godini aktivnosti predviđene odredbama Plana.

Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan je , još u lipnju 2005. godine, sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk«, koji uključuje sve jedinice lokalne samouprave na području otoka Krka pa tako i Općinu Dobrinj.

U sklopu sustava zbrinjavanja komunalnog otpada postavljene su posude za odvojeno prikupljanje otpada na način da je na svakoj lokaciji postavljeno po 5 posuda. Konstantno se prati stanje na terenu pa se broj posuda i njihov volume prilagođava potrebama.

Na području Općine Dobrinj stanje je sljedeće:

-200 posuda za prikupljanje bio otpada od kojih je 100 posuda kapaciteta 240 litara, 80 posuda kapaciteta 340 litara, te 20 posuda kapaciteta 110 litara,

- 190 posuda za prikupljanje pet, plastike i limenki kapaciteta 340 litara,

-200 posuda za prikupljanje papira, kartona i tetra paka od kojih je 100 posuda kapaciteta 340 litara, 80 posuda kapaciteta 240 litara, te 20 posuda kapaciteta 1100 litara,

-190 posuda za prikupljanje stakla kapaciteta 140 litara,

-200 posuda za prikupljanje ostalog nerazvrstanog otpada od kojih je 185 posuda kapaciteta 1100 litara te 15 posuda kapaciteta 360 litara.

-1 kontejner za prikupljanje otpadnog tekstila u naselju Dobrinj.

Posude su postavljene u setovima po 5 posuda (po 4 posude za odvojeno prikupljanje te jedna posuda za ostatni otpad). Na području cijele Općine postavljeno je ukupno 980 posuda.

Glomazni otpad prikuplja se na tzv. posebnom sabirnom mjestu (»POSAM«), koji se za Općinu Dobrinj nalazi u naselju Polje a radi svakodnevno od 9-17 sati. Osim glomaznog otpada građani na POSAM-u besplatno odlažu i opasni otpad, veće količine zelenog otpada, elektronički otpad, metale i sl.

Ekološkim sustavom zbrinjavanja udio razvrstanog otpada na otoku Krku do kraja 2015. godine dosegao je oko 50,1%.

Ukupna količina dovezenog otpada na odlagalište i reciklažno dvorište »Treskavac«, za svaki mjesec u 2015. godini te ukupno, po vrstama otpada, prikazana je u prilozima koji su sastavni dio Izvještaja. Također, Izvještaju prileže i podaci koji se odnose na pregled količine elektroničkog I električnog otpada te opasnog otpada.

Prema procjenama, Općina Dobrinj sudjeluje s oko 10% u ukupno prikupljenom otpadu na području otoka Krka.

Na području općine Dobrinj znatna pažnja pridaje se divljim odlagalištima, čime je smanjena količina neadekvatno pohranjenog otpada. Manje količine nelegalno odloženog otpada koje se povremeno pojavljuju na području Općine saniraju se odvozom otpada na odlagalište.

Iz Europske prakse poznato je da mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada kao i poticaji za odvojeno sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti mogu dati dobre rezultate u praksi samo ako se provodi javna edukacija stanovnika. U tom smislu potrebno je voditi ciljane kampanje člancima u novinama i emisijama na radiju, televiziji te ostalim sredstvima javnog obavješćivanja. Općina Dobrinj edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u procesu nastanka otpada provodi putem komunalnog duštva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i to putem raznog propagandnog materijala koji se dostavlja poštom uz redovne račune, različitim akcijama te radom s vrtićkom i školskom djecom.

Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Općine, koji su uslijed nastale gospodarske krize, koja se odrazila i na financije jedinica lokalne samouprave, usporile rješavanje predviđenih mjera.

Slijedom navedenog utvrđuje se, kako slijedi:

-uspostavljen je sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk«, u sklopu kojeg je na području Općine Dobrinj postavljeno 980posuda za prikupljanje otpada iz kućanstava,

-glomazni otpad prikuplja se na tzv.posebnom sabirnom mjestu (»POSAM«),

-udio razvrstanog otpada dosegaoje 50,1%,

-smanjivanjem količina neadekvatno pohranjenog otpada, ukazuje se na intenzivno provođenje pozitivne politike gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj.

Općina Dobrinj provodi sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a poduzimati će i nadalje mjere i radnje radi još učinkovitijeg prikupljnaja otpada i gospodarenja otpadom a sve u cilju uspostave cjelovitog i kvalitetnijeg sustava.

S tim u svezi navodi se da je na području Općine započelo postepeno uvođenje sustava prikupljanja otpada »od vrata do vrata«. Naime, 01.veljače 2016. godine započelo se s 1. fazom sustava na način da se miješani komunalni i biorazgradivi otpad prikupljaju »od vrata do vrata«. Nadalje, ističe se da se u 2. fazi, početkom 2017. godine, planira prikupljanje na navedeni nači i papira, plastike i stakla. Također, Općina će i dalje provoditi sustavni nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanja nastajanja novih te će unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada izgradnjom adekvatnog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, a kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe. Nadalje, ističe se da će se, po donošenju podzakonskog akta Vlade Republike Hrvatske, donijeti prijedlog odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Također, nastaviti će se provoditi godišnje izobrazno-informativne aktivnosti te će se podaci objavljivati na službenim web stranicama s informacijama o gospodarenju otpadom.

Slijedom navedenog, ističemo da ćemo i nadalje u gospodarenju otpadom postupati sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom a sve radi povećanja učinkovitosti u cijelokupnom sustavu gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj.

Općinski načelnik
Neven Komadina

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51514&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr