SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD RIJEKA
54

47.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 4. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97-ispr. i 47/99-ispr.), članka 171. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 162/03) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Grada Rijeke »ENEO«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Rijeke »ENEO« (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova se osniva za obavljanje djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16.

Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Gradsko vijeće Grada.

Članak 3.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim zakonom i statutom Ustanove i upisuje se u sudski registar.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Naziv Ustanove glasi: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Rijeke »ENEO«.

Skraćeni naziv Ustanove glasi: Javna ustanova »ENEO« Rijeka.

Članak 5.

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Titov trg 3.

Članak 6.

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Grada, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadziranja provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja Ustanova.

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ali ne radi stjecanja dobiti.

III. USTROJSTVO I TIJELA USTANOVE

Članak 7.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 8.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i 2 (dva) člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Poglavarstvo Grada na vrijeme od 4 godine.

Način imenovanja članova Upravnog vijeća, nadležnost Upravnog vijeća, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća te druga pitanja u svezi s ustrojstvom i djelokrugom Upravnog vijeća uredit će se Statutom Ustanove sukladno zakonu.

Članak 9.

Poslovodni i stručni voditelj ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 10.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj čija se prava, dužnosti i odgovornosti te uvjeti koje mora ispunjavati utvrđuju Statutom Ustanove.

IV. IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

Članak 11.

Sredstva koja su Ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osnivač je osigurao u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu, a sredstva potrebna za daljnji rad Ustanove osigurat će se u proračunu osnivača te iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Članak 12.

Osnivač osigurava prostor i opremu potrebnu za redovno obavljanje djelatnosti Ustanove.

Članak 13.

Imovinu Ustanove čine sredstva za rad koja osigurava osnivač, sredstva stečena obavljanjem djelatnosti Ustanove te sredstva pribavljena iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove.

Članak 14.

Ustanova za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ista će se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Uprave, a ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, isti će pokriti osnivač.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI USTANOVE

Članak 15.

Ustanova ima Statut i druge opće akte utvrđene Statutom Ustanove i zakonom.

Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja Ustanove.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do imenovanja tijela Ustanove iz članka 8. i 9. ove Odluke, osnivač imenuje Ljubomira Stojnića, dipl. ing. strojarstva, za privremenog ravnatelja Ustanove.

Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će sve poslove u svezi s upisom Ustanove u sudski registar i organiziranjem početka rada Ustanove.

Osnivač će imenovati prve članove Upravnog vijeća Ustanove na prijedlog privremenog ravnatelja Ustanove.

Članak 17.

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj da u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnese nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom te da u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja ministarstva podnese zahtjev za upis Ustanove u sudski registar.

Članak 18.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/59

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr