SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA ČAVLE

4.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 4. veljače 2016. godine, usvaja

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO
31. PROSINCA 2019. GODINE

1.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OPĆI DIO

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće te su zamjetni veliki pomaci u odnosu na prijašnje stanje. Potrebno je još pristupiti potpisivanju ugovora prema Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisane su nove obveze jedinica lokalne samouprave koji se odnose na dokumente iz sustava civilne zaštite. Općina će po istom postupati nakon donošenja potrebnih Pravilnika od strane nadležnih institucija, kao i prilikom većih izmjena već postojećih dokumenata.

Općinsko vijeće će svake godine pri donošenju proračuna razmatrati i usvojiti godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava razmatraju se i usvajaju svake četiri godine.

Općinska načelnica će početkom svake godine donositi plan vježbi civilne zaštite.

2.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OPERATIVNE SNAGE

2.1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE - STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja Općine Čavle u pravilu se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i neposredno prije donošenja proračuna za iduću godinu. Na sjednicama Stožera razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, te Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Također, pratit će se uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite

Stožer će se u 2016. godini sastati u siječnju uoči usvajanja Analize i Smjernica, te uoči protupožarne sezone. Isto je potrebno planirati i u narednim godinama.

2.2.SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine kroz svoje sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici MUP-a i DUZS Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.)

2.3.ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

2.3.1. Vatrogasna zajednica Primorsko - goranske županije

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle član je Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije. Sukladno zakonskoj regulativi u suradnji s VZ PGŽ pristupit će se ažuriranju Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Općine Čavle i to u 2018. godini.

2.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općina Čavle početkom svake godine sklapa Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Čavle. Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle i Općina Čavle.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Vladimir Mohorić. Operativni sastav Društva broji 21 vatrogasca, od čega 10 vatrogasaca s položenim ispitom i liječničkim pregledom. DVD Čavle ima 12 kompleta uniforma za intervencije na šumskim požarima, te 10 kompleta uniforma za tehničke intervencije. Kupljeno je i 5 maski s filterom za šumske požare te 10 kompleta prve pomoći za svakog operativnog vatrogasca. Sva oprema i 10 članova DVD-a koji izlaze na intervencije osigurani su policom osiguranja.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Čavle navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Svake se godine za potrebe financiranje vatrogasnog društva, odnosno za donaciju DVD-u Čavle, planiraju sredstva sukladno zakonskoj regulativi. Sredstva će se utrošiti sukladno programu rada DVD-a za pojedinu godinu (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme).

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Općine Čavle nema potrebe za osnivanjem vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

2.4.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

2.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Čavle svake će godine sklapati Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka.

2.4.2. Hrvatski Crveni križ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava civilne zaštite. U Proračunu se svake godine za HCK predviđaju sredstva sukladno zakonskoj regulativi. S obzirom na sredstva koja je, sukladno zakonskoj regulativi, potrebno izdvojiti za ovu udrugu s istom je potrebno dogovoriti edukaciju i uvježbavanje mještana vezano uz aktivnosti na području civilne zaštite.

2.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

2.5.POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

2.5.1. Postrojba civilne zaštite

U 2016. godini potrebno je donijeti Plan pozivanja članova Postrojbe. Planira se godišnje održati jedno uvježbavanja postrojbe opće namjene, a prema planu i programu DUZS Rijeka. Za isto će se osigurati sredstva u proračunu.

2.5.2. Povjerenici civilne zaštite

Povjerenici će se uvježbavati i opremati na isti način kao i pripadnici postrojbe civilne zaštite.

2.5.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Čavle nema skloništa osnovne zaštite.

2.6.PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle, KLASA: 022-05/15-01/12, URBROJ: 2170-03-15-01-16, usvojena je dana 26. ožujka 2015. godine, nakon dobivanja suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje na istu. Ovom Odlukom određuju se operativne snage civilne zaštite i pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Čavle.

2.6.1. Pravne osobe koje pružaju usluge

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite. Tim će se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Čavle, te će se s istima zaključiti ugovori o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Čavle.

Za naredne godine nisu planirana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe civilne zaštite. U slučaju aktiviranja ovih subjekata, sredstva za isto osigurat će se proračunom.

Materijalni i ljudski resursi svih subjekata bit će navedeni u Prilozima Plana djelovanja civilne zaštite Općine Čavle.

2.7. UDRUGE GRAĐANA

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:

1. Hrvatski crveni križ, Aktiv Čavle

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa i broji više od 300 članova. Crveni križ, Aktiv Čavle na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma Čavle. Aktiv organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi, te se uključuje u razne aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa i brojne humanitarne aktivnosti.

3.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Prilog 2. Procjene ugroženosti Općine Čavle čine Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Čavle (prosinac, 2011. godine), te je o istima potrebno voditi računa prilikom izrade prostornih planova. Po stupanju na snagu županijskog prostornog plana uređenja, bit će potrebno s istim uskladiti prostorni plan uređenja Općine Čavle.

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirat će se sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara Općine Čavle i zahtjeva PUZS Rijeka. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

33.2. Edukacija mještana

U 2016. godini treba predvidjeti edukaciju mještana o sustavu civilne zaštite i postupanjima u slučaju katastrofa i velikih nesreća i to u obliku tiskanog materijala u sklopu Gmajne, glasila Općine Čavle, kao i na web stranici Općine.

33.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

Svake dvije godine DVD Čavle provodi edukaciju djece u OŠ Čavle, nakon čega slijedi vježba evakuacije. Isto je planirano u 2016. godini, te zatim u 2018. godini. U isto je potrebno uključiti djecu Dječjeg vrtića Čavlić.

U 2016. godini će skupina djece iz OŠ Čavle sudjelovati na olimpijadi civilne zaštite u Kostreni.

33.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

U Općini Čavle postoji jedna sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozima. Uočeno je da sirena nije ispravna. U 2016. godini potrebno je stupiti u kontakt sa Županijskim centrom 112 i dogovoriti nabavku nove sirene. Sirena bi se postavila na Dom Čavle.

33.5. Ostalo

U Općini Čavle sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

4. ZAKLJUČAK

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no potrebno je još potpisati ugovore s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle.

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja. Stoga je primarni cilj u 2016. i 2017. godini osposobiti Stožer za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i navedeno ovim Smjernicama.

Postrojbu civilne zaštite i povjerenike potrebno je opremati u skladu s proračunskim sredstvima te jednom godišnje uvježbavati, a kako bi se članovi Postrojbe upoznali s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i svojom funkcijom u istom.

Također, potrebno je raditi na edukaciji mještana i postavljanju sirene za uzbunjivanje i to već u 2016. godini.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2170-03-16-01-4

Čavle, 4. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr