SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA ČAVLE

2.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 4. veljače 2016. godine, usvaja

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE ČAVLE ZA 2015. GODINU

UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i mještana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (čl. 1. st. 2. Zakona o SCZ).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i mještana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (čl. 5. st. 2. Zakona o SCZ).

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite (čl. 17. st. 6. Zakona o SCZ)

Operativne snage sastoje se od:

- stožeri civilne zaštite

- operativne snage vatrogastva

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

- udruge

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite

- koordinatori na lokaciji

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite (čl. 20. st. 1. Zakona o SCZ).

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj dana 5. veljače 2015. godine usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 2014. godinu, KLASA: 021-05/15-01/01, URBROJ: 2170-03-15- 01-5, kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. godine, KLASA: 021-05/15-01/01, URBROJ: 2170-03-15-01-6.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Čavle prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/12-01/01; URBROJ: 2170-03-12-01-3 od 9. veljače 2012. godine.

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle, KLASA: 021-05/12-01/09, URBROJ: 2170-03-12-01-03, usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle dana 4. listopada 2012. godine. Sastavni dio Odluke je Plan zaštite i spašavanja, te Plan civilne zaštite.

Općina Čavle ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Oba dokumenta usvojena su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 24. siječnja 2002. godine, te ažurirana 2008. i 2013. godine od strane VZ PGŽ.

Općinski načelnik je dana 17. ožujka 2013. godine donio Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Čavle KLASA: 022-05/13-01/10, URBROJ: 2170- 03-13-1-11. Sukladno Procjeni ugroženosti, postrojba ima 23 člana, a u 2015. godini osposobljavanju se odazvalo 11 članova. Dana 29. siječnja 2015. godine Odlukom Općinskog načelnika imenovan je zapovjedni kadar Postrojbe, KLASA: 022-05/15-01/04, URBROJ: 2170-03-15-01-4.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/ 08), Općinsko vijeće Općine Čavle donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (KLASA: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2170-03-14- 01-16 od 15. svibnja 2014. godine). Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle KLASA: 021-05/15- 01/05, URBROJ: 2170-03-15-01-3 od 18. lipnja 2015. godine.

Temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (KLASA: 022-05/14-01/08, URBROJ: 2170-03-14-01-3 od 22. svibnja 2014. godine). Plan pozivanja ažuriran je sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle, KLASA: 022-05/15-01/12, URBROJ: 2170-03-15-01-16, usvojena je dana 26. ožujka 2015. godine, nakon dobivanja suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje na istu. S pravnim osobama navedenim u Odluci još nisu zaključeni ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi, materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (NN 36/15), Općina Čavle postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Ažurirani su podatci iz tabelarnog dijela Plana zaštite od požara. DVD Čavle je dostavio Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora na području Općine Čavle za period od 1. lipnja do 30. rujna 2015. godine. DVD Čavle svake godine potvrđuje ispravnost vozila, opreme i tehnike u svom vlasništvu; sva oprema je testirana, a vozila su uredno registrirana i osigurana. DVD Čavle je u periodu od 1. lipnja do 30. rujna vršio dežurstvo i ophodnju s tri vatrogasca sukladno Planu motrenja i ophodnje. U slučaju potrebe za teškom građevinskom mehanizacijom istu bi pružili Autoprijevoznik R. Mavrinac i GP Milardović.

Za potrebe zimske službe proveden je postupak javne nabave. Temeljem provedenog postupka i odluke Općinskog načelnika sklopljen je Ugovor o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Čavle s Obrtom za prijevoz i usluge građevinske mehanizacije, vl. Ronald Mavrinac, i to za period od studenog 2015. do ožujka 2016. godine, KLASA: 340-03/ 15-01/05, URBROJ: 2170-03-15-01-6 od 27. studenog 2015. godine.

Obavljanje komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle povjereno je tvrtki Komunalno društvo Čavle d.o.o., Ugovor KLASA: 363-02/013-01/01, URBROJ: 2170-03-13-01-11 od 15. listopada 2013. godine. Ugovor je sklopljen na period od četiri godine, odnosno do 15. listopada 2017. godine

U 2015. godini na području Općine Čavle nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane snage zaštite i spašavanja.

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OPERATIVNE SNAGE

1.1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE - STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Čavle.

Članovi Stožera su prošli obuku 11. travnja 2014. godine u suradnji s DUZS, Područim uredom Rijeka.

U 2015. godini Stožer se sastao dva puta i to 21. siječnja i 18. svibnja 2015. godine.

Dnevni red sastanka 21. siječnja 2015. godine: 1. Konstituiranje Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle; 2. Podjela potvrda o završenom Programu osposobljavanja Stožera ZiS; 3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i Smjernice za organkzaciju i razvoj sustava za 2015. i 2016. godinu; 4. Razno

Zaključci: Stožer je konstituiran; 2. Potvrde su podijeljene članovi Stožera koji su sudjelovali na edukaciji; 3. Analiza i Smjernice su nakon kraće rasprave i unošenja manjih ispravaka jednoglasno usvojene.

Dnevni red sastanka Stožera 18. svibnja 2015. godine: 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Čavle u 2015. godini; 2. Informacija o prijedlogu izmjene Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle od 15. travnja 2014. godine; Razno

Zaključci: Usvojena je Odluka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Čavle u 2015. godini; 2. Na iduću sjednicu Općinskog vijeća potrebno je uputiti prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Članovi Stožera su se putem sjednica izvještavali o svim pojedinostima vezanim uz sustav civilne zaštite.

U 2015. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

1.2.SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2015. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Čavle, izuzev svoje redovne djelatnosti (MUP, MORH).

1.3.ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle član je Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije. U 2015. godini nisu izdvajana financijska sredstva za djelovanje VZ PGŽ.

1.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općina Čavle ima sklopljen Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Čavle u 2015. godini, KLASA: 401-02/15-01/02, URBROJ: 2170-03-15-01-2 od 2. ožujka 2015. godine. Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle i Općina Čavle.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite od požara Općine Čavle.

U 2015. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, izdvojena su sredstva u iznosu 305.146,92 kn.

U 2015. godini nije bilo značajnijih intervencija na području Općine Čavle, izuzev redovnih izlazaka na teren.

1.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Vladimir Mohorić. Operativni sastav Društva broji 21 vatrogasca, od čega 10 vatrogasaca s položenim ispitom i liječničkim pregledom. DVD Čavle ima 12 kompleta uniforma za intervencije na šumskim požarima, te 10 kompleta uniforma za tehničke intervencije. Kupljeno je i 5 maski s filterom za šumske požare te 10 kompleta prve pomoći za svakog operativnog vatrogasca. Sva oprema i 10 članova DVD-a koji izlaze na intervencije osigurani su policom osiguranja.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Čavle navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite od požara Općine Čavle.

U 2015. godini za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za donaciju DVD-u Čavle, izdvojena su sredstva u iznosu 154.853,08 kn.

U 2015. godini zabilježene su sljedeće intervencije i aktivnosti Društva:

- vatrogasne intervencije na području Općine Čavle i okolnih općina: Čavle 18x, Zastenice 3x, Kukuljanovo 1x, Kostrena 1x, G.Grobnik 2x, Podrvanj 2x; sveukupno 27 intervencija. Posebno se izdvaja intervencija na privatnoj garaže vlasnika Ljubasa gdje je izgorjela kompletna garaža, auto cisterna i osobni automobil - sudjelovalo 9 vatrogasaca i potrošena velika količina sredstava za gašenje (prah, pjena,voda i izolacijski aparati),

- dežurstva: od 1. lipnja do 30. rujna DVD s tri vatrogasca,

- ostalo: rasčišćavanje prometnice, ispumpavanje vode 4x, osiguranje maškaranih događanja (povorka, maškarane večeri), osiguranje biciklističke utrke po Grobnišćini, aktivnosti oko proslave Dana Općine, aktivnosti oko proslave »Matere mlikarice«, osiguranje utakmice Grobničan - Rijeka, pranje prometnice, humanitarne akcije (6x), osiguranje »Streeat race« na pisti, sudjelovanje u OŠ Čavle povodom mjeseca zaštite od požara (svibanj), dežurstvo na otvaranju dječjeg vrtića »Čavlić«, prijevoz vode za potrebe lovaca (punjenje napajališta za divljač u nepristupačnim mjestima), pomoć udruzi DDK Čavle, pomoć socijalnoj skrbi (prijevoz kreveta, invalidskih kolica itd.), dežurstvo u Sporskoj dvorani Mavrinci (emisija »Lijepom našom«), dežurstvo u dvorani »Mladosti« (koncert »Bijelo dugme«), dežurstvo na dočeku Nove godine, vježbanje, usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, redovno servisiranje vatrogasne opreme.

1.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Općine Čavle nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

1.4.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

1.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Čavle ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2015. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. Za rad HGSS- a je u 2015. godini izdvojeno 16.000,00 kn. U 2015. godini nije bilo potrebe za angažmanom HGSS-a.

1.4.2. Hrvatski Crveni križ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava civilne zaštite. Za Crveni križ je u 2015. godini izdvojeno 64.366,95 kn od planiranih 88.000,00 kn.

1.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2015. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

1.5.POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

1.5.1. Postrojba civilne zaštite

Općinski načelnik je dana 17. ožujka 2013. godine donio Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Čavle KLASA: 022-05/13-01/10, URBROJ: 2170- 03-13-1-11. Sukladno Procjeni ugroženosti, postrojba ima 23 člana.

Dana 29. siječnja 2015. godine Odlukom Općinskog načelnika imenovan je zapovjedni kadar Postrojbe, KLASA: 022-05/15-01/04, URBROJ: 2170-03-15-01-4. Zapovjednik Postrojbe je Vanja Perić, a zamjenici Sandro Cvitan i Roko Stojkaj.

U 2015. godini je u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom Rijeka, održana jedna obuka članove Postrojbe i to 28. veljače u Kostreni. Obuci je prisustvovalo 11 članova Postrojbe. Članovi postrojbe opremljeni su radnim kombinezonima, radnim cipelama, majicama, kapama i radnim rukavicama.

1.5.2. Povjerenici civilne zaštite

Za obavljanje službe povjerenika civilne zaštite volonterski se prijavilo 11 mještana. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-05/15-01/04, URBROJ: 2170-03-15-01-4 od 29. siječnja 2015. godine isti su imenovani na dužnost povjerenika. Za povjerenike su nabavljeni radni kombinezoni, radne cipele, majice, kape i radne rukavice.

1.5.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Čavle nema skloništa osnovne zaštite.

1.6PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle, KLASA: 022-05/15-01/12, URBROJ: 2170-03-15-01-16, usvojena je dana 26. ožujka 2015. godine, nakon dobivanja suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje na istu. Ovom Odlukom određuju se operativne snage civilne zaštite i pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Čavle.

1.6.1. Operativne snage civilne zaštite

Operativne snage civilne zaštite na području Općine Čavle su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Čavle (poglavlje 1.1. Analize)

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle (poglavlje 1.3.3. Analize)

3.Civilna zaštita Općine Čavle - postrojba opće namjene, povjerenici (poglavlje 1.5. Analize)

4.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (poglavlje 1.3.2. Analize)

5.Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka (poglavlje 1.4.1. Analize)

6.Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka (poglavlje 1.4.2. Analize)

U 2015. godini nisu izdvojena sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja opreme koja će se koristiti za potrebe civilne zaštite.

1.6.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite. Tim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci, to su:

1. KD Autotrolej d.o.o.

2. KD Čavle d.o.o.

3. Lovor d.o.o.

4. Autoprijevoznik Ronald Mavrinac

5. Autoprijevoznik G. Maršanić

6. Libella d.o.o. (grajfer)

7. Osnovna škola Čavle

8. Dječji vrtić »Čavlić«

9. Aeroklub »Krila Kvarnera«

10. NK Grobničan

11. Metro d.o.o.

12. Gostiona »Igralište Mavrinci«

13. Vila »Sandi«

14. Gostiona »Putnik«

15. Aranka d.o.o., Peknjica »Čavjanka«

16. Pekara »Lišćevica«

17. Hrvatski Caritas

18. Veterinarska stanica Rijeka.

S istima u 2015. godini nisu potpisani ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle. Tijekom 2015. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja.

1.7. UDRUGE GRAĐANA

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:

1. Hrvatski crveni križ, Aktiv Čavle

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa i broji više od 300 članova. U 2015. godini održane su tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Crveni križ, Aktiv Čavle na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma Čavle. Aktiv se uključuje u razne aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa i brojne humanitarne aktivnosti.

2.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

2.6. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Tijekom 2015. godine nije usvojen niti jedan novi prostorni plan.

2.7. Edukacija mještana

Tijekom 2015. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju mještana na temu zaštite i spašavanja.

2.8. Edukacija djece u školama i vrtićima

U travnju 2015. godine u OŠ Čavle održana je olimpijada zaštite i spašavanja u koju su bili uključeni svi učenici škole. Olimpijada se održala u cilju upoznavanja učenika s postupcima zaštite i samozaštite u slučajevima velikih nesreća te prezentacije službi i tijela koja se civilnom zaštitom bave u svojion redovnoj djelatnosti. Olimpijada je organizirana u suradnji s DUZS, Područnim uredom Rijeka, a prisustvovali su joj i djelatnici MUP-a, Crvenog križa, HGSS-a i dr.

U svibnju 2015. godine Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke i Crveni križ PGŽ održali su radionice na temu sigurnosti, pružanja prve pomoći i sl. za djecu OŠ Čavle i DV Čavlić.

2.9. Uspostava sustava uzbunjivanja

U Općini Čavle postoji jedna sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozima. Uočeno je da sirena nije ispravna te će se razmotriti postavljanje nove sirene ili popravak već postojeće.

2.10. Ostalo

U Općini Čavle sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

3. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle predlaže se sljedeći zaključak:

U 2015. godini u Općini Čavle nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga zaštite i spašavanja.

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja je zadovoljavajuće, te je primjetan znatan napredak u posljednje dvije godine. Potrebno je još prema Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle sklopiti ugovore s određenim pravnim osobama.

Potrebno je nastaviti s obukom povjerenika civilne zaštite i članova Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Čavle.

Napore je potrebno usmjeriti i na edukaciju mještana o postupcima u slučaju katastrofa i velikih nesreća te nastaviti s edukacijom djece u školi i vrtiću.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav civilne zaštite Općine Čavle adekvatno osposobio za djelovanje, potrebno snage usmjeriti na kompletiranje dokumentacije, obučavanje snaga civilne zaštite i edukaciju mještana.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2170-03-16-01-3

Čavle, 4. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr