SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 8. veljače 2016. godine, jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - za korištenje cijevi za komunalnu infrastrukturu 2. etape rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijskog sustava sa crpnom stanicom i dogradnjom vodovoda u uvali Čikat

Članak 1.

Za k.č. 13337/4 k.o. Mali Lošinj koja se nalazi u zoni zahvata, a čini pojas pomorskog dobra daje se koncesija komunalnom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog dobra - za korištenje cijevi za komunalnu infrastrukturu 2. etape rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijskog sustava sa crpnom stanicom i dogradnjom vodovoda u uvali Čikat, a sve u skladu sa pravomoćnom lokacijskom dozvolom izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju, Klasa: UP/I 350-05/13-03/9, Urbr:2170/1-03-05/3-13-14, od 23.svibnja 2013.godine.

Članak 2.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu korištenja cijevi za komunalnu infrastrukturu 2. etape rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijskog sustava sa crpnom stanicom i dogradnjom vodovoda u uvali Čikat.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije, dužan je, prilikom izvedbe radova, očuvati sve postojeće instalacije, a u slučaju njihovog oštećenja, iste je dužan vratiti u prvobitno stanje o vlastitom trošku.

Ovlaštenik koncesije dužan je predvidjeti i izvesti buduće priključke predmetne zone.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 361-01/16-01/03

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 8. veljače 2016.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr