SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA PUNAT

4.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 7/09), članka 4., 5. i 6. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88) i Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju županijskih ureda Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/00) općinski načelnik Općine Punat donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja
i primatelja akata

Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za Općinsko vijeće Općine Punat, općinskog načelnika Općine Punat, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, Dječji vrtić »Lastavica« i komunalno poduzeće »Črnika« koje koriste u uredskom poslovanju.

Članak 2.

Općina Punat u uredskom poslovanju, koristi brojčanu oznaku 2142-02.

Članak 3.

Sukladno članku 1. ovog Rješenja u uredskom poslovanju u Općini Punat koristit će se sljedeće brojčane oznake:

01 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

01/1 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PUNAT

01/2 RADNA TIJELA VIJEĆA, ODBORI, KOMISIJE
I ODBOR ZA NASELJE STARA BAŠKA

02 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE
PUNAT

02/1 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PUNAT

02/2 ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PUNAT

03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
PUNAT

04 DJEČJI VRTIĆ »LASTAVICA« PUNAT

05 KOMUNALNO DRUŠTVO »ČRNIKA« d.o.o.
PUNAT

Članak 4.

Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Punat, Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat i KD »Črnika« Punat određivat će se pojedinačnim Planovima klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti RJEŠENJE o utvrđivanju brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata za ustanovu Dječji vrtić »Lastavica« Punat (»Službene novine PGŽ« broj 13/10) i RJEŠENJE o utvrđivanju brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata za Komunalno društvo »Črnika« d.o.o. Punat (»Službene novine PGŽ« broj 13/11).

Članak 6.

Ovo Rješenje primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 035-02/16-01/1

Ur. broj: 2142-02-03/6-16-1

Punat, 25. siječnja 2016.

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

Općina Punat


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr