SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

56.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 12/13 i 18/14) i Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/14 i 32/14), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 350-02/15-11/56, URBROJ: 531-05-15-4 od 11. prosinca 2015. godine Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 21. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Novi Vinodolski

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 55/06, 23/10, 36/10-ispravak, 1/13- pročišćeni tekst, 19/13 i 13/14) (u daljnjem tekstu:Plan), što ga je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

(1) Plan predstavlja elaborat IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski koji sadrži:

I.TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKI DIO

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25 000

1.1Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje

1.2Korištenje i namjena površina - promet, pošta i telekomunikacije

2.Infrastrukturni sustavi i mreže

3.1Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja

3.2Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

3.3Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

b)Kartografski prikazi u mj. 1:5 000 Građevinska područja

4.1Novi Vinodolski NA11-2, Donji Zagon NA16, Povile NA6

4.2Breze NA41-4, Gornji Zagon NA81-5

4.3Bater NA21-7, Ledenice NA131-6, Crno NA51-7, Breze NA45-11, Gornji Zagon NA86

4.4Klenovica NA111-2, Drinak NA71-3, Podmelnik NA151-2, Luka Krmpotska NA141-3, Ledenice NA137-8, Ruševo Krmpotsko NA177, Zabukovac NA206, Crno NA58-9

4.5Jakov polje NA91-3, Smokvica Krmpotska NA181-2, Bile NA31-11, Ruševo Krmpotsko NA171-6 i NA178, Zabukovac NA201-5

4.6 Sibinj Krmpotski NA191-9

4.7 Krmpotske Vodice NA12.

III. OBVEZNI PRILOZI

1.Obrazloženje plana

2.Sažetak za javnost

3.Izvješće o javnoj raspravi.

Članak 3.

(1) Elaborat Plana iz članka (2) sastavni je dio ove Odluke.

(2) Sadržajem elaborata Plana iz članka 2. odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 55/06, 23/10, 36/10-ispravak, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13 i 13/14).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Mijenja se članak 3. i sada glasi:

»Članak 3.

»Pojmovi koji se upotrebljavaju u Prostornom planu imaju značenje određeno Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakonom o gradnji Narodne novine broj 153/13) i propisima donesenim temeljem tih zakona, te drugim posebnim zakonima i propisima koji su od utjecaja na Prostorni plan, ako Prostornim planom nije propisano drugačije:

.Grad Novi Vinodolski je teritorijalna jedinica kao posebna jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada;

.grad Novi Vinodolski je naselje Novi Vinodolski;

.naselje je struktura oblika stanovanja i pratećih funkcija u planiranom ili zatečenom (izgrađenom) opsegu;

.građevinsko područje naselja je područje određeno Prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja;

.izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja;

.izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je područje određeno Prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za gospodarsku, sportsko-rekreacijsku i infrastrukturnu namjenu;

.granica građevinskog područja je linija razgraničenja površina koje služe za građenje naselja ili površina izdvojenih namjena izvan naselja od ostalih površina prema kriterijima iz Prostornog plana. Granice građevinskih područja utvrđene su u pravilu granicama katastarskih čestica. Iznimno, kad granica dijeli katastarsku česticu, dio je uključen u građevinsko područje u veličini da se na njemu može formirati građevna čestica;

.izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno Prostornim planom koje je izgrađeno;

.neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno Prostornim planom, a planirano je za daljnji razvoj;

.neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen Prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura;

.osnovna infrastruktura je prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade, javno parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža;

.prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice;

.zaštićeno obalno područje mora (ZOP) obuhvaća područje obalnih jedinica lokalne samouprave;

.prostor ograničenja zaštićenog obalnog područja mora obuhvaća pojas kopna u širini 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini 300 m od obalne crte (obalna crta je crta plimnog vala na obali);

.infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara;

.slobodnostojeća građevina je građevina čija su sva pročelja odmaknuta od granica susjednih građevinskih čestica i javnoprometnih površina ili javnih zelenih površina. Uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

.poluugrađena građevina (dvojna) je građevina čija se jedna strana nalazi na granici građevne čestice i na toj strani se naslanja na susjednu građevinu, a sa ostalih strana ima neizgrađen prostor. Uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

.ugrađena građevina (u nizu) je građevina kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice i na tim stranama se naslanja na susjedne građevine, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor. Uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

.interpolacija je gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežno izgrađenom predjelu;

.građevine stambene namjene jesu građevine namijenjene stanovanju;

.građevine ugostiteljsko-turističke namjene jesu građevine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u kojima se pružaju usluge smještaja i druge usluge u skladu sa posebnim propisima za ovu vrstu djelatnosti

.pomoćne građevine jesu građevine čija je namjena u funkciji namjene osnovne građevine (garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, bazeni, otvorena ognjišta i sl.);

.manje građevine gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene jesu građevine koje se grade na građevnoj čestici uz obiteljske kuće i to s pretežito zanatskom, uslužnom, trgovačkom, ugostiteljskom i sl. djelatnošću koja ne smeta okolini i ne umanjuje uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama te ne privlači povećan promet teretnih vozila;

.poljoprivredne gospodarske građevine bez izvora zagađenja jesu sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.;

.poljoprivredne gospodarske građevine s izvorima zagađenja su staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i slični objekti u kojima se drže domaće životinje i perad.;

.građevine poslovne namjene - su pretežito uslužne, trgovačke, komunalno servisne i manje zanatske građevine;

.priobalje - fizionomska cjelina do cca 150 m.n.nm; obuhvaća statistička naselja u sastavu Grada Novi Vinodolski - Novi Vinodolski, Klenovica, Povile, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski;

.prijelazne padine - fizionomska cjelina do cca 800 m.n.nm; obuhvaća obalna statistička naselja u sastavu Grada Novi Vinodolski: Bater, Bile, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje,Javorje, Ledenice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko;

.brdski predjeli - fizionomska cjelina najviših i rubnih reljefnih zona; obuhvaća statistička naselja u sastavu Grada Novi Vinodolski: Breze, Krmpotske Vodice, Zabukovac;

.kod oblikovanja potkrovlja kosim krovom u priobalju i prijelaznim padinama nagib krovnih ploha je do 23o. Najveća visina sljemena (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije) je 3,5 metra;

.kod oblikovanja potkrovlja kosim krovom u brdskim predjelima nagib krovnih ploha je do 45o odnosno definirano odabranim materijalom pokrova, klimatskom zonom te zahtjevima arhitektonskog oblikovanja u skladu s lokalnim uvjetima;

.visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;

.samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namijenjen za stanovanje ili poslovnu djelatnost s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz. Garaže, spremišta i drvarnice ne predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, ukoliko su u funkciji korištenja samostalne uporabne cjeline;

.koeficijent izgrađenosti (Kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže) i ukupne površine građevne čestice.

.koeficijent iskorištenosti (Kis) je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici i površine građevne čestice;

.građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade

.nivelacijska kota je kota gotovog poda najniže nadzemne etaže, koja iznosi najviše 1,0 metar iznad najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina;

.regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene;

.građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela građevine, uključujući i balkon, lođe i terase, prema čestici javne površine;

.infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja;

.gradivi dio građevne čestice je površina unutar koje se smještava građevina osnovne namjene, a čije su granice određene s jedne strane građevinskim pravcem, a od ostalih granica građevne čestice ovim Planom propisanim udaljenostima.

.lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije (urbanističko-arhitektonske, klimatske, komunalne, prometne, tipologija, morfologija gradnje u krugu cca 200 metara i sl.).«

Članak 5.

U članku 6. briše se stavak 2. .

Stavak 3.postaje sada stavak 2.

U stavku 2. briše se tekst koji glasi: », a uvjeti korištenja, uređenja i zaštite određeni su u poglavlju 2.2.«Građevinska područja naselja» ovih odredbi«.

Članak 6.

Mijenja se članak 7.i sada glasi:

»Članak 7.

(1) Ovim Prostornim planom određuju se slijedeća izdvojena građevinska područja izvan naselja za:

A.gospodarsku namjenu - poslovnu (K):

-poslovne zone (K) - pretežito uslužne, manje proizvodne, komunalno-servisne: Poslovna zona Zapad (K1), Pavlomir 1 (K2), Pavlomir 2 (K3), i Kargač (K5) na području naselja Novi Vinodolski, Ledenice (K6) na području naselja Ledenice, Luka (K7) na području naselja Luka Krmpotska, Jakov Polje (K8) na području naselja Jakov Polje i Porto Teplo (K9) na području naselja Klenovica.

B.ugostiteljsko-turističku namjenu (T):

-ugostiteljsko-turističke zone - hotela (T1), turističkih naselja (T2) i kampa-autokampa (T3): Zagori 1 (T16), Zagori 2 (T21/T12/T37) i Panos (T22/T14) na području naselja Novi Vinodolski, Donji Zagon (T11/ T23) na području naselja Donji Zagon, Porto Teplo 1 (T13) i Klenovica 2 (T32) na području naselja Klenovica i Kozica (T33) na području naselja Sibinj Krmpotski.

C.sportsko-rekreacijsku namjenu (R):

-zone sportskih centara (R): Bahalin (R11) i Breze (R12),

-uređene morske plaže unutar građevinskih područja (R2),

-centar za zimske sportove »Breze« (R3),

D.površine infrastrukturnih sustava (IS):

-građevinska područja, tj. dio operativne obale u funkciji luka otvorenih za javni promet (lokalnog značaja):

-luke otvorene za javni promet Muroskva (IS2),

-luke otvorene za javni promet - teretne Portoteplo (IS3).

(2) Razgraničenje površina iz stavka (1) ovoga članka detaljno je određeno na kartografskom prikazu br.1.1 »Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.»

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. iza teksta koji glasi: »b) kolektori za sunčevu energiju« dodaje se tekst koji glasi: »i sunčane elektrane«.

Članak 8.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»(3) Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku određene su prema značenju zahvata u prostoru, sukladno posebnom propisu, a to su:

1.Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Željezničke građevine

-nova željeznička pruga velikih učinkovitosti (Trst- Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik;

b) Cestovne građevine

-autocesta:

-Rupa - Rijeka - Žuta Lokva obilazno oko grada Rijeke;

-u I. etapi s čvorištima: Rupa, Jurdani, i cjelovitim čvorištem Rijeka (od Matulja do Krizišća), te čvorištima Jadranovo, Crikvenica - Selce, Novi Vinodolski - Bribir i Novi Vinodolski,

-u II. etapi vanjska dionica s čvorištima: Rupa - Miklavija - Permani - Viškovo - Dražice - Grobničko polje - Mali Svib - Križišće - spoj na trasu Križišće -Žuta Lokva

-državna cesta: D8; G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH)- Dubrovnik- G.P. Karasovići (gr. Crne Gore).

c) Pomorske građevine

-luke posebne namjene:

-luka nautičkog turizma Novi Vinodolski

2.Telekomunikacijske građevine:

-javne telekomunikacije:

-elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema

3.Vodne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Građevine sustava vodoopskrbe:

-regionalni vodoopskrbni sustav, vodozahvati površinskih i podzemnih voda, crpne stanice, uređaji za pročošćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni magistralni cjevovodi, vodospreme, industrijski transportni cjevovodi kapaciteta većeg od 250l/s:

-podsustav Novi Vinodolski.

4.Energetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Elektroenergetske građevine

-dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje:

-prijenosni dalekovod 380 kV: Melina - CHE Obrovac (postojeći),

-prijenosni dalekovod 2 x 220 kV: TS Melina - HE Senj (postojeći) i Melina - HE Senj (planirani)«

Članak 9.

Mijenja se članak 16.i sada glasi:

»Članak 16.

Građevine od važnosti za Županiju određene su prema značenju u razvoju pojedinog dijela i cjeline Županije. Prostornim planom određuju se slijedeće građevine i zahvati od važnosti za Županiju:

1.Građevine društvenih djelatnosti:

Građevine sekundarne zdravstvene zaštite

2.Pomorske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Luke otvorene za javni promet:

-Novi Vinodolski;

b) Luke posebne namjene:

-Ribarska luka Klenovica

c) Sidrišta za prihvat putničkih brodova za kružna putovanja u međunarodnom pometu:

-Sidrište luke Novi Vinodolski

3.Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

Osnovne županijske ceste:

-Klenovica - Alan - Krivi put

-Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak

-Novi Vinodolski - Bribir

-Novi Vinodolski - Lukovo - Fužine - »Lujzijana«.

4.Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Pošta:

-poštanski uredi.

5.Građevine sustava vodoopskrbe (građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja i transporta vode kapaciteta od 50 do 250 l/s) koji pripadaju podsustavima:

-podsustav »Novi Vinodolski«.

6.Građevine sustava odvodnje s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama (građevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 ES te manjeg kapaciteta od 10.000 sa većom osjetljivošću područja na kojem se nalaze):

-sustav Novi Vinodolski.

7.Elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Transformacijske stanice:

-Novi Vinodolski (planirana 110/20 kV);

b) Distribucijski dalekovod 110 kV:

-Crikvenica - Senj

c) Elektroenergetski objekti za proizvodnju električne energije:

-vjetroelektrane snage veće od 500 kW

-solarne elektrane za snage veće od 500 kW

-male hidroelektrane snage veće od 1 MW

8.Građevine plinoopskrbe s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

-distribucijski sustav plinovoda sa pripadajućim objektima uključujući i redukcijske stanice (županijska plinska mreža).

9.Građevine za postupanje s otpadom:

-pretovarna stanica Duplja, Novi Vinodolski

-odlagalište za građevinski otpad Kargač

10. Građevine gospodarske namjene

Poslovne i proizvodne zone:

-poslovna zona Novi Vinodolski (Kargač)

11. Građevine za uzgoj riba i školjkaša:

-uzgajalište u moru, Uvala Žrnovnica.»

Članak 10.

Naslov ispred članka 17 mijenja se i sada glasi:

»2.2.1.Opće odredbe«.

Članak 11.

Mijenja se članak 17. i sada glasi:

»Članak 17.

(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja naselja na području Grada Novi Vinodolski i to:

1.Građevinska područja naselja unutar priobalja i u prostoru ograničenja zaštićenog obalnog područja mora:

NA11-2 Statističko naselje Novi Vinodolski :

-NA11 Novi Vinodolski

-NA12 Grabrova

NA16 Statističko naselje Povile

NA11 Statističko naselje Klenovica

NA181-2 Statističko naselje Smokvica Krmpotska :

-NA181 Smokvica

-NA182 Gornja Smokvica

NA191-9 Statističko naselje Sibinj Krmpotski :

-NA191-3 Brižak

-NA194-6 Sibinj

-NA197-9 Šator

2.Građevinska područja naselja na području prijelaznih padina:

NA21-7 Statističko naselje Bater:

-NA21 Krasnica

-NA22 Lupoglav

-NA23 Jurčići

-NA24 Krmpotići

-NA25 Smolčići

-NA26 Stilini

-NA27 Šaini

NA31-11 Statističko naselje Bile :

-NA31-11 Bile

NA51-9 Statističko naselje Crno :

-NA51-7 Crno

-NA58-9 Omar

NA6 Statističko naselje Donji Zagon

NA71-3 Statističko naselje Drinak :

-NA71 Drinak

-NA72 Dubrava

-NA73 Poljice

NA81-6 Statističko naselje Gornji Zagon :

-NA81 Plužnice

-NA82 Valač

-NA83-5 Tribotinj

-NA86 Kal

NA91-3 Statističko naselje Jakov Polje :

-NA91 Jakov Polje - Staro Selo

-NA92 Dubrava

-NA93 Vukelić Draga

NA101-2 Statističko naselje Javorje:

-NA101 Javorje

-NA102 Jurići

NA131-8 Statističko naselje Ledenice :

-NA131-3 Ledenice-Frkovići-Komadine

-NA134-6 Črvanac

-NA137 Vinište

-NA138 Drsnik

-NA139 Gradina

NA141-3 Statističko naselje Luka Krmpotska:

-NA141 Grujići

-NA142 Butorci

-NA143 Števići

NA151-2 Statističko naselje Podmelnik:

-NA151 Podmelnik

-NA152 Bačići

NA171-8 Statističko naselje Ruševo Krmpotsko:

-NA171-4 Podomar

-NA175-6 Obor

-NA177 Krpani

-NA178 Veliko Ruševo

3.Građevinska područja naselja na području brdskih predjela:

NA41-11 Statističko naselje Breze:

-NA41 Breze

-NA42-3 3 kuće na ulazu u Breze

-NA44 Pleteno

-NA45-6 Bulići

-NA47 Lovasi

-NA48-9 Mataije

-NA410 Mataija Draga

-NA411 Pemperi

NA12 Statističko naselje Krmpotske Vodice

NA201-6 Statističko naselje Zabukovac:

-NA201-5 Zabukovac

-NA206 Dakuša.

(2) Razgraničenje izgrađenog dijela, neizgrađenog uređenog dijela i neizgrađenog neuređenog dijela građevinskih područja naselja detaljno je prikazano na kartografskim prikazima br.1.1 »Korištenje i namjena površina- površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br.4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000. »

Članak 12.

Briše se članak 18.

Članak 13.

Briše se članak 19.

Članak 14.

Mijenja se članak 20. i sada glasi:

»Članak 20.

(1) Ovim se Prostornim planom određuju slijedeće kategorije uređenosti građevinskog područja naselja Grada Novi Vinodolski:

-I.kategorija uređenosti

-II. kategorija uređenosti.

(2) Uređenje građevinskog područja podrazumijeva njegovu pripremu (sanacija područja, izradu prostornih planova, idejnih rješenja, konzervatorskih podloga, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i sl.) i opremanje (gradnja ili rekonstrukcija infrastrukture, komunalnih građevina, uređaja i sl.).

(3) I. kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko područje, koje obuhvaća pripremu i pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju otpadnih voda i elektroenergetsku mrežu.

(4) II. kategorija uređenosti podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko područje, koje obuhvaća minimalno uređeno građevinsko područje i ostale elemente opremanja kao što su plinoopskrba, DTK (distribucijska telekomunikacijska kanalizacija) i dr.

(5) Sva građevinska područja naselja Grada Novi Vinodolski moraju se planirati minimalno I. kategorije uređenosti.«

Članak 15.

Briše se članak 21.

Članak 16.

U članku 22. mijenja se stavak 3. i sada glasi:

»(3) Iznimno, ovim Planom propisanim planovima užih područja za građevinska područja naselja moguće je odrediti površine unutar kojih se dozvoljava izgradnja dvojnih građevina i građevina u nizu.«

Članak 17.

Mijenja se članak 23. i sada glasi:

»Članak 23.

Unutar građevinskih područja naselja Novi Vinodolski NA11 i Klenovica NA11, dozvoljena je gradnja i dvojnih te građevina u nizu kao i gradnja višestambenih građevina i u obuhvatu i u skladu s propisanim graničnim vrijednostima donesenih planova užih područja:

-dvojne građevine i građevine u nizu: - UPU naselja Novi Vinodolski (UPU1)

-DPU »Dijela obale Petra Krešimira IV«

-PUP »Prisika«

-DPU »Centra Klenovice«

-višestambene građevine: - UPU naselja Novi Vinodolski (UPU1)

-PUP »Prisika«

-DPU »Centra Klenovice«.»

Članak 18.

Mijenja se članak 24. i sada glasi:

»Članak 24.

(1) Temeljem odredbi ovog Prostornog plana, unutar građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski grade se građevine stambene, društvene (ili javne), gospodarske (poslovne i poljoprivredne), ugostiteljsko-turističke, infrastrukturne i komunalne namjene, montažne građevine (štandovi, kiosci).

(2) U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje građevina, osim građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko- turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.«

Članak 19.

U članku 26. stavku 4. briše se tekst koji glasi: »(NN br. 88/07, 58/08 i 45/09)«.

Članak 20.

U članku 27. mijenjaju se stavci 1. i 3. i sada glase:

»(1) Izgradnja obiteljskih kuća moguća je unutar svih građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski.

(3) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevne čestice u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja za izgradnju poluugrađenih građevina i građevina u nizu:

.izgradnja u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja moguća je samo na građevinskim česticama koje graniče s građevinskom česticom na kojoj je već izgrađena poluugrađena građevina;

.izgradnja u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja moguća je samo temeljem ovim Planom propisanim prostornim planovima užih područja;

.najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 200 m2;

.najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 50 m2;

.najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 150 m2;

.najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) za određuje se 0,4,

.najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0;

.najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida), najveće dopuštene visine 10,0 m, osim unutar dijela građevinskog područja NA11 naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000), gdje je moguća izgradnja obiteljskih kuća samo do visine 7,0 m, odnosno najviše četiri etaže (jedna podzemna etaža i tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida).»

Članak 21.

U članku 28. mijenjaju se stavci 1. i 3. i sada glase:

»(1) Izgradnja stambenih građevina moguća je unutar svih građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski.

(3) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevne čestice u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja za izgradnju poluugrađenih građevina i građevina u nizu:

.izgradnja u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja moguća je samo na građevinskim česticama koje graniče s građevinskom česticom na kojoj je već izgrađena poluugrađena građevina;

.izgradnja u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja moguća je samo temeljem ovim Planom propisanim prostornim planovima užih područja;

.najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 400 m2;

.najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 100 m2;

.najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 150 m2;

.najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) određuje se 0,4;

.najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0;

.najveći dopušteni broj etaža stambene građevine iznosi pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida), najveće dopuštene visine građevine 10,0 m, osim unutar dijela građevinskog područja NA11 naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000) gdje je moguća izgradnja stambenih građevina samo do visine 7,0 m, odnosno četiri etaže (jedna podzemna etaža i tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida).«

Članak 22.

U članku 29. mijenja se stavak 1. i sada glasi:

»(1) Iznimno, građevne čestice unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja mogu biti i manje od navedenih u člancima 27. i 28., u slučajevima:

-ukoliko su formirane parcelacijom koja je provedena u katastru temeljem elaborata cijepanja izrađenog u skladu s detaljnim planovima uređenja

-kod rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina.«

Članak 23.

U članku 30. u stavku 1. ispred riječi »bazeni« briše se riječ »zatvoreni«.

Članak 24.

U članku 31.mijenja se stavak 1. i sada glasi:

»(1) Unutar svih građevinskih područja naselja u prostoru ograničenja zaštićenog obalnog područja (Novi Vinodolski NA1, Povile NA16, Klenovica NA111, Smokvica Krmpotska NA18, Sibinj Krmpotski NA19) ne dozvoljava se izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina.«

Članak 25.

Ispravlja se numeracija točaka i naslov ispred članka 32a. i sada glasi:

»2.2.2.3.Višestambene građevine«.

Članak 26.

U članku 33. u stavku 2. alineji 5. tekst koji glasi: »II. kategorija uređenosti« se zamjenjuje tekstom koji glasi: » I. kategorija uređenosti«.

Članak 27.

U članku 34. u stavku 1. i stavku 3. briše se tekst koji glasi :»a određena je II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta,«.

U stavku 4. briše se tekst koji glasi: »a određena je III. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta,«.

Članak 28.

Mijenja se članak 35. i sada glasi:

»Članak 35.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina i to novih građevina kao i kod rekonstrukcije postojećih, oblikovanje fasada i krovišta, kao i upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade, kamene crte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, i dr.).

(2) U izgrađenim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

(3) Odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja.

(4) Otvori na građevinama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu primorskog podneblja, odnosno u brdskim naseljima moraju se poštivati pravila proporcija otvora postojećih građevina u naselju primjerenih brdskoj gradnji.

(5) Krovišta građevina unutar naselja na području priobalja moraju biti kosa, minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18Ê i 23o. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica crvene boje. Navedeni uvjeti iz ovog stavka ne odnose se na rekonstrukciju postojećih građevina sa ravnim krovom.

(6) Krovišta građevina unutar naselja na području prijelaznih padina moraju biti kosa, minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18Ê i 23o sa pokrovom mediteran crijep ili kupa kanalica crvene boje ili sa nagibom krovnih ploha do 45o sa pokrovom crijep. U skladu sa zahtjevima arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova.

(7) U naseljima na području brdskih krovišta građevina moraju biti kosa, minimum dvostrešna, pokrov mora biti crijep, s nagibom krovnih ploha do 45o. U skladu s zahtjevima arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova.

(8) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina moguća je u manjem dijelu izvedba upuštenih krovnih terasa, a prilikom osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih kućica (najviše do 30% krovne plohe). Također je dozvoljeno korištenje- postavljanje »sunčanih« kolektora (njihova postava mora biti u okviru krovne plohe građevine) pri čemu mogu pokriti samo do 50% njezine površine.

(9) Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovišta).

(10) Izgradnja ravnih krovova dopuštena je samo na pomoćnim, manjim građevinama gospodarske - obrtničke namjene i poljoprivrednim gospodarskim građevinama, te ukoliko se krovna terasa koristi kao parkiralište ili prohodna površina.

(11) Na području cijelog Grada Novi Vinodolski zabranjuje se upotreba salonita za pokrivanje krovišta građevina.

(12) Kamene fasade postojećih građevina moguće je obnavljati samo upotrebom kamena kao građevinskog materijala, bez mogućnosti žbukanja istih.»

Članak 29.

U članku 37. brišu se stavci 8., 10. i 11., a stavak 9. sada postaje stavak 8.

Članak 30.

U članku 39. u točki d) za zdravstvo i socijalnu djelatnost, alineja 3. mijenja se i glasi:

»- u djelatnosti socijalne skrbi planira se otvaranje domova za smještaj starijih osoba. Kod planiranja i gradnje treba primijeniti Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN 121/00) i druge važeće zakonske odredbe, normative i standarde.«

Članak 31.

U članku 41. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U građevinskim područjima naselja u prostoru ograničenja zaštićenog obalnog područja (Novi Vinodolski NA1, Povile NA16, Klenovica NA11, Smokvica Krmpotska NA18, Sibinj Krmpotski NA19) nije moguća izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina.«

Članak 32.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno, u građevinskim područjima naselja u prostoru ograničenja zaštićenog obalnog područja, neposrednom provedbom ovog Plana mogu se graditi građevine poslovne namjene koje uključuju proizvodne djelatnosti, do najviše 250 m2 tlocrtne projekcije.«

Članak 33.

Mijenja se članak 45. i sada glasi:

»Članak 45.

(1) Unutar građevinskog područja naselja može se graditi nova, rekonstruirati postojeća pojedinačna ili više građevina ugostiteljsko-turističke namjene i to »ugostiteljski objekti« iz skupina: »hoteli«, »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti). Iz skupine »hoteli« mogu se graditi sve vrste objekata određene »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli«. Iz drugih skupina mogu se graditi sve vrste objekata određenih »Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«;

(2) Unutar pojedinačne građevine ugostiteljsko-turističke namjene dopušten je smještaj prostora stambene namjene do najviše jednog stana.»

Članak 34.

U članku 46. iza teksta »vrste »hotel baština«» dodaje se tekst koji glasi: », »aparthotel«».

U članku 46. iza teksta »vrste »pansion«» dodaje se tekst koji glasi: », »turističko naselje« i »turistički apartmani«».

Članak 35.

U članku 47.stavku 1 briše se tekst koji glasi: »niti se mogu prenamijeniti u aparthotele,«.

U članku 47. stavku 5 alineji 1 briše se tekst koji glasi: »(bivši PUP-ovi)«.

Članak 36.

Iza članka 47. Odluke dodaje se članak 47a. koji glasi:

»Članak 47a.

(1) Prostornim planom su unutar površina naselja Klenovica, Povile, Sibinj Krmpotski, Breze i Ledenice rezervirane površine za smještaj ugostiteljsko-turističke namjene podijeljene prema vrsti sadržaja na zone hotela (T1), kampa-autokampa (T3) i turističko-informativni punkt (Ti):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 95.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 350-02/15-20/8

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr