SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing., dana 27. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski imenuju se:

1.Velimir Piškulić, zamjenik gradonačelnika, načelnik Stožera,

2.Igor Uremović., direktor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., zamjenik načelnika Stožera,

3.Alen Bruketa, direktor KTD Ivanj d.o.o., član,

4.Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, Grad Novi Vinodolski, član.

5.Tomislav Cvitković, Voditelj odsjeka za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, član

6.Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove, PUZS Rijeka, član,

7.Ivana Zoričić, voditeljica Doma zdravlja Crikvenica, član,

8.Dražen Zekić, načelnik Policijske postaje Crikvenica, Policijska uprava primorsko-goranska, član,

9.Dino Baričević, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino Novi Vinodolski, član

10.Velibor Topolovec, tajnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino Novi Vinodolski, član.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Stožera saziva načelnik Stožera.

Načelnik Stožera saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Stožer.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti načelnika Stožera zamjenjuje ga, sa svim ovlastima zamjenik načelnika.

Vijeće zasjeda po potrebi.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Stožera najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi za hitno sazivanje sjednice u skladu sa Zakonom, članovima Stožera se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Stožer može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Stožera.

Stožer donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Stožera vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje načelnik Stožera.

Članak 9.

Rad u Stožeru je počastan.

Članovi Stožera nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Stožeru.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/13 i 16/15).

Članak11.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/15-01/4

Ur. broj: 2107/02-04-15-2

Novi Vinodolski, 27. studenoga 2015.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl.ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr