SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo

PROGRAM SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE
SKRBI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa je osigurati građanima Grada Novi Vinodolski socijalnu i zdravstvenu skrb koja je utvrđena i regulirana Zakonom, te standard socijalne i zdravstvene skrbi u većem opsegu od onog koji svojim programima osigurava država i županija.

Članak 2.

Cilj Programa socijalne i zdravstvene skrbi je osigurati pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabim, oboljelim, nemoćnim i invalidima, očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu s posebnim potrebama. Također cilj Programa je pomaganje ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koji se uključuju u prevenciju.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćenih korisnika (samac ili članovi obitelji, dijete ili mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju, trudnica, obitelj sa poremećenim odnosima, odrasla osoba sa invaliditetom, osoba neprihvatljivog ponašanja, beskućnik) u raznim vrstama socijalnih pomoći po programima ili kvalitetom i kvantitetom zdravstvenih programa kao i brojem uključenih korisnika. Također je rezultat ovog programa da se prepozna potreba za pružanje usluga korisniku radi sprečavanja ili nastanka stanja koje ugrožava zadovoljavanje njegovih osnovnih životnih potreba. Također je rezultat mjerljiv kroz broj djece i mladih koji nastavljaju školovanje (srednje i visoko obrazovanje) uz pomoć socijalnih stipendija i pokaznih karata, kao i pomoć djeci u školovanju (ili vrtić) sa poteškoćama u razvoju.

Učinci provođenja ovog Programa su stvaranje što manjeg broja ugroženih skupina društva pružanjem ili uklanjanjem trenutnog nastanka stanja ugroze po osnovne životne potrebe korisnika, a kroz razne programe socijalne i zdravstvene skrbi - direktne pomoći najugroženijim skupinama od nezaposlenih, obitelji s više članova, djeci i mladima učenicima i studentima kojima su potrebene socijalne stipendije, kao i razni zdravstveni programi .

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene skrbi sastoji se od:

1. Redovni program socijalne skrbi sa 2 potprograma

2. Dodatni programi socijalne skrbi sa 3 potprograma

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi sa 3 potprograma

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 5.

U 2016. godini će se Program zdravstva i socijalne skrbi provodit kroz slijedeće programske cijeline:

1. Redovni program socijalne skrbi čini:

A) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - je oblik socijalne skrbi koji obuhvaća podmirenje svih troškova vezanih za stanovanje (najam, voda, struja, komunalna naknada, odvoz smeća) čije kriterije je utvrdio Zakon o socijalnoj skrbi, a kao jedini obligatorni oblik socijalne skrbi jedinica lokalne samouprave iznad utvrđenog standarda države. Korisnici troškova stanovanja su korisnici zajamčene minimalne naknade putem Centra za cocijalnu skrb Crikvenica.

B) Redovna djelatnost udruga civilnog društva

-ovdje se podrazumijeva financiranje redovnih aktivnosti i programa udruga, a u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH 26/15).

-financiranje GD Crvenog križa Novi Vinodolski, Dječjeg Doma braća Mažuranići i Ljetne škole ljudskih prava

2. Dodatni programi socijalne skrbi realiziraju se kroz skrb o djeci i mladima putem ostvarivanja prava na stipendiju socijalno ugroženim nadarenim učenicima i studentima čiji je broj korisnika za 2015/2016 godinu - 10 korisnika, plaćanja jednokratne novčane pomoći pri rođenju djeteta (novčana pomoć 2.000,00 kn), plaćanja troškova prehrane dojenčadi, boravka djece u DV Fijolica kao i plaćanje olakšica udjela roditelja, sufinaciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola (plaćanje karte Autotransu do pune cijene karte) i marende za učenike Osnovne škole Ivana Mažuranića. Poseban program u Dodatnom programu je Sufinanciranje prijevoza svih redovnih studenata koji će se sufinancirati sa 25% u sistemu kupona ili povratnih karata - cijene roditelja i sufinaciranje u visini od 30% Grada u preostaloj cijeni roditelja za učenike srednjih škola, kao i program Spasilačke službe putem GD Crvenog križa (Glavna gradska plaža Lišanj). Također je uveden i zaseban program pomoć djeci s poteškoćama u razvoju kao i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata po posebnom uvjetu.

Program se realizira i kroz skrb o obitelji davanjem socijalno ugroženim dijelovima stanovništva kroz donacijama unesrećenim i obiteljima s teško oboljelim članovima, davanjem paketa hrane, plaćanjem pogrebnih troškova, smještajem u ustanove socijalne skrbi, te sufinanciranjem Službe traženja nestalih osoba putem korisnika GD Crvenog križa.

Posebni program je program hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji predviđa pomoć njihovim obiteljima na prijedlog Udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi

Kroz Dodatni program će se osigurati i ostvarivanje zdravstvene skrbi iznad utvrđenog standarda kroz financiranje zdravstvene knjižice djeteta te sufinanciranje rada novljanske ambulante.

U realizaciju cjelokupnog Programa uključeni su nadležni Upravni odjel, članovi Socijalnog vijeća kao predstavnici Grada Novi Vinodolski, Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Udruga za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama Grada Novi Vinodolski, GD Crvenog križa, te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

Članak 6.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

Za potrebe provođenja Programa socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu potrebno je osigurati porezne prihode u visini od 1.487.000,00 kn.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-06/15-01/8

Ur.Broj: 2107/02-01-15-7

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr