SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

68.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu («Narodne novine»broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,53/ 10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici, održanoj dana 23.12.2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1012 utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma.

Članak 2.

Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. 1.2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01/01

Ur.broj: 2142-04-05-15-38

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr