SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

55.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 02/14 - OUSRH) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj
u 2016. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Dobrinj i članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj izabranih s liste grupe birača u 2016. godini koja su osigurana u Proračunu Općine Dobrinj za 2016. godinu.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Dobrinj za 2016. godinu za financiranje rada političkih stranaka Dobrinj i članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 55.000,00 kn.

Članak 3.

Za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava u visini od 5.000,00 kn tako da pojedinoj političkoj stranci i članu Općinskog vijeća Općine Dobrinj izabranih s liste grupe birača pripadaju sredstva, razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, kako slijedi:

-Ivančica Dunato - 5.000,00 kn,

-Marinko Galanto - 5.000,00 kn,

-Zoran Kirinčić - 5.000,00 kn,

-Darko Strčić - 5.000,00 kn,

-Tomislav Saftić - 5.000,00 kn,

-Alen Šamanić - 5.000,00 kn,

-Hrvatska socijalno-liberalna
stranka - HSLS - 15.000,00 kn

-Hrvatska demokratska zajednica-HDZ - 10.000,00 kn.

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskog vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj, ostaju tom nezavisnom članu, te se na njega i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne članove izabrane s nezavisne liste.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. i 4. Odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana Općinskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/5

URBROJ:2142-04-01-15-6

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51514&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr