SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

76.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI
NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina) i to:

- naselja u općini u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

- koeficijent zona (Kz),

- koeficijent namjene (Kn),

- obračun komunalne naknade i postupak izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi,

- rokovi plaćanja komunalne naknade,

- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno,

djelomično ili privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javna rasvjeta.

Financiranje komunalnih djelatnosti iz stavka 2. ovog članka vrši se u skladu s godišnjim Programu godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje kojega donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje za svaku proračunsku godinu.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se odlukom Općinskog vijeća Općine upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 3.

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću Općine Jelenje podnijeti izvješće o izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenog prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog prostora,

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenog građevnog zemljišta i

6. objekti u kojima se obavlja poljoprivredno-proizvodna djelatnost.

Članak 5.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 4. ove Odluke koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture Općine Jelenje.

Članak 6.

Građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granice građevnog područja naselja, a na kojem se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske i druge namjene.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

II. NASELJA U OPĆINI U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 7.

Komunalna naknada plaća se u svim naseljima na području općine Jelenje.

Naselja na području općine Jelenje su: Baštijani, Brnelići, Drastin, Dražice, Jelenje, Kukuljani, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Lopača, Milaši, Podhum, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretići.

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI

Članak 8.

Na području Općine utvrđuje se dvije zone za određivanje visine komunalne naknade, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog položaja, kako slijedi:

1. prva zona obuhvaća naselje: DRAŽICE i PODHUM

2. druga zona obuhvaća naselja: BAŠTIJANI, BRNELIĆI, DRASTIN, JELENJE, KUKULJANI, LUBARSKA, LUKEŽI, MARTINOVO SELO, LOPAČA, MILAŠI, PODKILAVAC, RATULJE, TRNOVICA, VALIĆI I ZORETIĆI.

IV. KOEFICIJENT ZONE (KZ)

Članak 9.

Koeficijent zone (Kz) za zone iznosi kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 023-01/15-01/16

Ur. broj: 2170/04-01-15-2

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr