SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

61.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2015. god., od 9. 9. 2015. god. i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj dana 14. 12. 2015. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Iza članka 1. dodaje se članak 1. a koji glasi:

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje u 2015. godini financirat će se iz prihoda od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/16

Ur. broj: 2170/04-01-15-4

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr