SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

64.

Temeljem članaka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova
u 2016. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razdoblja kalendarske godine i vrijeme u kojima se zabranjuje gradnja građevina i izvođenje građevinskih radova na području Općine Baška, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje, nadzor nad provođenjem, te prekršajne odredbe.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE GRAĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova i građenje svih vrsta građevina osim onih određenih u članku 132. stavak 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13 - u daljem tekstu: Zakon).

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova iskopa pomoću strojeva ili uporabom pneumatskih čekića i kompresora i prijevoza iskopanoga materijala, radova na uklanjanju dijela ili cijele građevine, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, uključivo i krovne konstrukcije, prijevoz betona mikserima i uporaba betonskih pumpa, građevinsko-obrtničko-instalacijski radovi koji se obavljaju pomoću građevinskih strojeva (malih mješalica i pneumatskih čekića) i alata na električni pogon (električne bušilice, brusilice i sl.).

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

U 2016. godini, privremeno se zabranjuje izgradnja građevina i izvođenje građevinskih radova iz članka 2. u svim naseljima na području Općine Baška, te na svim površinama u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih područja, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, u razdoblju od 22. travnja 2016. godine do 30. rujna 2016. godine.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

U vremenu, razdoblju i područjima iz članka 3. ove Odluke, iznimno, mogu se graditi građevine i izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima:

.interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog,

.žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš,

.gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

Odluku o odobravanju iznimnog izvođenja radova donosi Općinski načelnik.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13), provodi komunalni redar Općine Baška

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 6.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 do 50.000 kuna za povredu odredbi iz članka 3. ove Odluke kaznit će se pravna osoba u svojstvu izvođača.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 kuna za povredu odredbi iz članka 3. ove Odluke kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača.

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 kuna za povredu odredbi iz ove Odluke kaznit će se investitor koji nastavi s radovima i nakon rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-03-01/1-15-19

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr