SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

85.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

Program javnih potreba razvoja civilnog društva
na području Općine Punat u 2016. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2016. godini

(u daljnjem tekstu:Program) nastavlja se suradnja s organizacijama civilnog društva, kako s udrugama sa područja Općine Punat, tako i s udrugama sa područja Primorsko- goranske županije. Programom se potiču nove i djelotvorne strategije, načini, postupci jačanja demokratskog ustroja društva te se podupire i suradnja udruga istih i različitih područja djelovanjem na zajedničkim aktivnostima, povezivanjem i razmjenom iskustva.

Članak 2.

Općina Punat će u 2016. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika:

Na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat sukladno će proračunskim mogućnostima sufinancirati djelatnost udruga u cilju što boljeg i kvalitetnijeg načina života.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA:021-05/15-01/6

URBROJ:2142-02-01-15-27

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr