SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

84.

Članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 157/13, 152/14 i 99/15), članak 9. stavak 4. Zakona o zdrastvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,12/12, 35/12,70/12,144/12, 82/ 13, 159/13, 22/14 i 154/14), članak 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članak 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
na području Općine Punat u 2016. godini.

Članak 1.

Djelatnost socijalne skrbi usklađena je sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Kroz taj segment osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih i drugih osoba koje one same, ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi nastoji poboljšati kvalitetu življenja svih socijalno ugroženih osoba, jer je evidentno da postoje kategorije građana o kojima je uz intervenciju postojećih institucija, potrebno dodatno skrbiti.

Općina Punat osigurava financijska sredstva za potrebe socijalne skrbi i to za djecu, mladež, obitelji, umirovljenike i ostale građane kod kojih je intervencija stvarno potrebna.

Polazište u rješavanju socijalnih problema prvenstveno je angažiranje osobnih i obiteljskih mogućnosti. Primarna je obiteljska solidarnost, te obveza građana da svojim radom i imovinom pridonesu sprečavanju, ublažavanju i otklanjanju vlastite socijalne ugroženosti, ali i ugroženosti svoje djece, bračnog druga, starih i nemoćnih roditelja, te drugih osoba koje su dužni uzdržavati. Općina Punat će poticanjem raznih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini dati mogućnost pružanja socijalne skrbi udrugama građana, volonterima, vjerskim zajednicama, i drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 2.

Općina Punat će u 2016. godini sufinancirati javne potrebe u socijalnoj skrbi kako slijedi:

1. Programska djelatnost prema Odluci o socijalnoj skrbi:

Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, brinuti o korisnicima socijalne skrbi. Prava u sustavu socijalne skrbi su:

-Mjesečna novčana naknada;

-Jednokratna naknada;

-Uvećana jednokratna naknada;

-Jednokratna naknada za pogrebne troškove;

-Naknada za troškove stanovanja;

-Troškovi ogrjeva;

-Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem;

-Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

-Naknada troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju;

-Naknada troškova školske marende;

-Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola te redovite studente;

-Naknada troškova nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola;

-Naknada troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne);

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-26

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr