SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

80.

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15 i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat je na 20. sjednici, održanoj 18. prosinca 2015. god. donijelo

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT
U 2016. GODINI

I .OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabave opreme koji će se na području Općine Punat graditi u 2016. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Građenje objekata i uređaja iz ovog Programa financirat će se sredstvima iz slijedećih izvora (skraćeni opis koristi se u opisu poslova ovog Programa)

1. Proračun Općine Punat za 2016. godinu:

-Komunalni doprinos (kom.dop)

-Vodni doprinos

-Ostali prihodi posebne namjene (ost.prihodi pos.namjene)

-Višak prihoda od kapitalne pomoći iz državnog proračuna (višak prih.od kap.pom.iz drž.pror)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (u nastavku teksta: Program) sadrži:

-opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata i uređaja, te nabavu opreme

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti

II. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME U 2016. GODINI

Članak 2.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te raspoloživim financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Punat za 2016. godinu.

A. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, JAVNU RASVJETU I GROBLJA

Članak 3.

A.1. JAVNE POVRŠINE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-22

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr