SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

75.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba
razvoja civilnog društva na području
Općine Punat u 2015. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2015. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/14 i 26/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika:

Na temelju Zakona o udrugama («Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u cilju što boljeg i kvalitetnijeg načina života.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove 2. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/6

URBROJ:2142-02-01-15-16

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr