SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA VRBNIK
3

3.

Na temelju članka 11. stavka (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2005. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije u Općini Vrbnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik u čl. 3. (»Službene novine« broj 46/04) određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije a ovom Odlukom određuju se uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju koncesije u Općini Vrbnik.

II. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 2.

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke provodi se:

. Prikupljanjem ponuda,

. Javnim natječajem.

Prikupljanju ponuda pristupit će se onda kad vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna.

Javnom natječaju pristupit će se kad vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna.

Članak 3.

Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz članka 2. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih ponuda, odnosno javnog natječaja, koje imenuje Općinsko vijeće Općine Vrbnik, posebno za svaki postupak za pojedine komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke koje se daju koncesijom.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika.

1. Prikupljanje ponuda

Članak 4.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima, koji su navedeni u članku 5. ove Odluke.

Postupak odabira ponude provodi Povjerenstvo iz članka 3. Ove Odluke na način i u postupku određenom člankom 8. ove Odluke.

2. Javni natječaj

Članak 5.

Javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme na koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova

- način određivanja cijena za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o koncesiji,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnim pločama u naseljima Općine Vrbnik.

Članak 6.

Ponude se u dvostruko zapečaćenom omotu podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom: NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Članak 7.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava),

- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz područja gospodarstva,

- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).

Članak 8.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici, koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih preko pošte.

Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja kao ovjerovitelj zapisnika, kojeg ponuditelji zajednički odrede.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u javnom natječaju smatrat će se nepravovaljanima.

Na osnovu pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te će ga uputiti Općinskom vijeću Općine Vrbnik, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju koncesije.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna od ponuda pristiglih na natječaj.

IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 9.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema slijedećim kriterijima:

- oprema bodovi 10

- broj i struktura djelatnika (prvenstvo zapošljavanje lokalnog stanovništva) bodovi 10

-ponuđena cijena bodovi 70

- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti) bodovi 10

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-09/01-05/

Ur. broj: 2142-07-03-05-

Vrbnik, 22. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr