SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

67.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i odredbe članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Punat

I.UVOD

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (u nastavku: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade III. izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Stručni izrađivač III. izmjena i dopuna i dopuna Plana je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u nastavku: stručni izrađivač).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Ova III. izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i plana više razine.

III. RAZLOZI DONOŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izrada III. izmjena i dopuna Plana je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru te prilagođavanju odredba za provođenje.

U okolnostima usporenog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti što je razlog za ove izmjene i dopune.

Ovom III. izmjenom i dopunom Plana ostvarit će se preduvjeti za pojačanu zaštitu i kontrolu prostora pojedinih dijelova ili cjeline luke Punat otvorene za javni promet sa pripadajućom površinom mora (akvatorij), te omogućiti realizacija pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Punat. Preispitivanjem i revalorizacijom poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zona, kao i mreže društvenih djelotnosti, omogućit će se stvaranje jasnih planerskih preduvjeta za novi razvojni i investicijski ciklus.

U cilju kvalitetnijeg upravljanja prostorom potrebno je provesti cjelovito usklađenje planova na strateškoj (PPU) i provedbenoj razini (UPU), kao i ažuriranje sa zakonskim i podzakonskim aktima. Sukladno mogućnostima koje predviđaju Zakon o prostornom uređenju i PPPGŽ potrebno je ispitati mogućnosti širenja građevinskih područja.

IV. OBUHVAT III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Punat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 09/08) donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 19. ožujka 2008. Zatim je donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat koja je objavljena u

»Službenim novinama PGŽ«, broj 30/10 te Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 14/15.

Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim u razdoblju izrade posljednjih izmjena plana pojavile su se inicijative i potreba za izmjenom još nekih segmenata u grafičkom dijelu plana kao i u tekstualnom dijelu.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj III. izmjena i dopuna Plana je:

- preispitivanje i moguća korekcija neposrednih uvjeta provedbe za cjelinu ili pojedine funkcionalne djelove luke Punat otvorene za javni promet sa pripadajućom površinom mora,

- preispitivanje površina poslovnih zona, komunalno-servisnih i uslužnih,

- preispitivanje zona ugostiteljsko turističke namjene unutar i izvan naselja,

- usporedna analiza odredbi za provođenje PPUOP sa provedbenim planovima užeg područja te njihovo sustavno normativno usklađenje,

- preispitivanje mreže javnih i društvenih djelatnosti,

- ispitivanje mogućnosti širenja građevinskih područja sukladno zakonskim ograničenjima i uvjetima Prostornog plana PGŽ,

- usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima važećim u trenutku donošenja ove Odluke.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za izradu III. izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. Ukoliko se tijekom izrade III. izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje izrađuje stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, u suradnji s nositeljem izrade.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta III. izmjena i dopuna Plana, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1.PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

6.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8.Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9.Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11.Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

12.Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14.Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15.Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

17.MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

19.Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

20.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

21.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

22.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

23.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

24.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

25.Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Lošinjska 16,Rijeka

26.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2

28.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30.Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32.Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33.Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34.Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

37.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

38.Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat

39.Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala

40.Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Ako se tijekom izrade III. izmjena Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu III. izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove

Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Za izradu III. izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I. faza: izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Plana,

- II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

- III. faza: izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

- IV. faza: dostavljanje završnog elaborata plana - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Općinskom vijeću Općine Punat.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Na temelju odredbi čl. 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu III. izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Punat.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahtjevi u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg Prostornog plana uređenja Općine Punat, te provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/6

URBROJ:2142-02-01-15-8

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr