SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

66.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 5/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
o sustavu glavne knjige riznice Općine Punat te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se sustav glavne knjige riznice, funkcioniranje jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Riznica) kao sustava upravljanja tijekovima proračunskih sredstava Općine Punat i njenog proračunskog korisnika te odnosi u vezi s njenim ustrojavanjem, korištenjem i održavanjem.

Članak 2.

Riznica je cjelovit sustav u kojemu se u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima obavljaju poslovi koje se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju Proračuna Općine Punat (u daljnjem tekstu: Proračun) i proračuna proračunskog korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskog korisnika, upravljanje platnim prometom i javnim dugom.

Članak 3.

Proračunski korisnik Općine Punat je Dječji vrtić »Lastavica«.

Članak 4.

Riznica informatički obuhvaća dva međusobno povezana dijela: plan proračuna i glavnu knjigu koja sadrži knjigvodstvene i pomoćne evidencije.

Plan Proračuna čine prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Punat i proračunskog korisnika iskazani i raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama.

II. SUSTAV GLAVNE KNJIGE RIZNICE

Članak 5.

Sustav glavne knjige riznice čini sustavna evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja te stanja imovine, obveza i izvora vlasništva što su u vezi s općinskim proračunom nastali tijekom fiskalne godine, odnosno do određenog datuma.

Sustav iz stavka 1. ovog članka pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima na razini funkcionalne klasifikacije odnosno djelatnostima i na razini ekonomske klasifikacije prema podjeli transakcija i poslovnih događaja, a u skladu s propisanim računskim planom.

Članak 6.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat vodi se glavna knjiga za sve transakcije i poslovne događaje, odnosno imovinu i obveze koje se odnose na proračunskog korisnika.

Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige kao dodatni izvor analitičkih podataka potrebnih za efikasno upravljanje financijama i kontrolu izvršenih rashoda i izdataka.

Članak 7.

Glavna knjiga zajedno s jedinstvenim računom riznice osnova je sustava upravljanja javnim izdacima.

Jedinstveni račun riznice

Članak 8.

Jedinstveni račun riznice je račun koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja Proračuna i proračunskog korisnika.

Račun iz stavka 1. ovog članka instrument je upravljanja likvidnošću Proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga Proračuna i proračunskog korisnika) te omogućava provođenje financijske kontrole na razini Riznice.

Članak 9.

Proračunski korisnik čija se financijska izvješća konsolidiraju financijskim izvještajima

Općine obvezan je svoje poslovanje obavljati putem jedinstvenog računa riznice.

III. UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE RIZNICE

Članak 10.

Cjelovitost sustava Riznice postiže se korištenjem jedinstvene aplikacije i središnje baze podataka. Povezanost dislociranog proračunskog korisnika ostvaruje se primjenom koncepta web aplikacije i interneta kao komunikacijskog medija.

Članak 11.

Svi prihodi i primici Proračuna i proračunskog korisnika uplaćuju se u korist jedinstvenog računa riznice, uključujući i prihode koje proračunski korisnik ostvaruje po posebnim propisima ili od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz Proračuna.

Sva plaćanja unutar Riznice prema dobavljačima proračunskog korisnika izvršavaju se izravno temeljem zahtjeva proračunskog korisnika za plaćanje, putem jedinstvenog računa riznice.

Transakcije i poslovni događaji u glavnoj knjizi proračunskog korisnika moraju biti sukladni sadržaju i iznosu transakcija i poslovnih događaja sustava glavne knjige riznice, osim onih koji se vežu za državnu riznicu.

Članak 12.

Način izvršavanja Proračuna u okviru Riznice, a osobito način plaćanja, ovlaštenja i obveza proračunskog korisnika u postupku plaćanja kao i druga pitanja vezana uz upravljanje i korištenje Riznice uređuje se posebnim aktom općinskog načelnika.

Članak 13.

Za sva poslovanja i transakcije unutar Riznice koriste se vjerodostojne knjigovodstvene i elektroničke isprave.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat propisat će oblik obrasca zahtjeva za isplatu s jedinstvenog računa riznice.

IV. FINANCIJSKA I RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 14.

Uz trošenje novca utvrđenog Proračunom obvezno se provodi financijska i računovodstvena kontrola u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Financijska kontrola postupak je kontrole i odobrenja zahtjeva koji se odnosi na potrošnju javnog novca prije nego je obveza preuzeta ili izvršena.

Računovodstvena kontrola obuhvaća ovjeravanje zahtjeva za plaćanje.

Članak 15.

Financijska i računovodstvena kontrola u okviru Riznice obavlja se na način uređen propisima i posebnim aktom općinskog načelnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Proračunski korisnik obvezan je s danom 31. prosincem 2015. godine zatvoriti žiroračun preko kojeg posluje i sredstva prenijeti na žiroračun Općine Punat.

Informacijski sustav Riznice primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine te se s navedenim datumom prelazi na izravnu isplatu s jedinstvenog računa.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-7

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr