SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

75.

Na temelju članka 11. i 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09,30/ 09 i 07/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA OPATIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja, te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

(1) Javna priznanja Grada Opatije jesu:

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opatije

2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

3. Nagrada Grada Opatije

4. Zahvalnica Grada Opatije

Članak 3.

(1) Javna priznanja iz članka 2. točke 1., 2. i 3. dodjeljuju se u pravilu za Dan grada radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

(2) Javna priznanja iz članka 2. točke 2., 3. i 4. mogu se dodijeliti fizičkim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.

Članak 4.

(1) Javna priznanja Grada Opatije, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Opatije.

Članak 5.

(2) U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

(3) Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

(4) Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Nagrade Grada Opatije fizičkim osobama i tri Nagrade Grada Opatije pravnim osobama. Ograničenje broja nagrada Grada Opatije za fizičke osobe ne odnosi se na slučaj iz članka 9. stavka 2. ove Odluke.

(5) U slučaju da nagradu Grada Opatije dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri godine od godine u kojoj je Nagrada Grada Opatije dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opatije

Članak 6.

(1) Počasnim građaninom Grada Opatije može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Opatije, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grad Opatije.

(2) Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OPATIJE.

(3) Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

(4)Titula počasnog građanina može se opozvati ukoliko se imenovana osoba pokaže nedostojnom te titule.

(5) Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 17. ove Odluke.

2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

Članak 7.

(1) Nagrada Grada Opatije za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do tada nije bila dodijeljena.

(2) Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opatije iz sljedećih područja:

-kulture,

-gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.),

-znanosti,

-odgoja i obrazovanja,

-zdravstva i socijalne skrbi,

-tehničke kulture,

-športa,

-zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,

-i drugih javnih djelatnosti.

(3) Nagradu za životno djelo čini POVELJA O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA OPATIJE i novčana nagrada čiju visinu prije objavljivanja pozivnog natječaja utvrđuje gradonačelnik.

3. Nagrada Grada Opatije

Članak 8.

(1) Nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije. U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Opatije fizičkoj osobi vrednuje se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

(2) Nagrada Grada Opatije može se dodijeliti za postignuća i osobite rezultate iz područja navedenih u članku 7. stavku 2. ove Odluke.

Članak 9.

(1) Nagrada Grada Opatije dodjeljuje se u obliku povelje.

(2) Nagrada Grada Opatije koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, kada je ostvarenje odnosno doprinos koji se nagrađuje, rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli Nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

4. Zahvalnica Grada Opatije

Članak 10.

(1) Zahvalnica Grada Opatije je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Grada Opatije.

III. IZGLED POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OPATIJE, NAGRADE GRADA OPATIJE ZA ŽIVOTNO DJELO, NAGRADE GRADA OPATIJE I ZAHVALNICE GRADA OPATIJE

Članak 11.

Povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OPATIJE, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku nadnevka donošenja odluke i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 12.

Povelja o Nagradi Grada Opatije za životno djelo u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O NAGRADI GRADA OPATIJE ZA ŽIVOTNO DJELO, oznaka područja iz članka 8. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku nadnevka donošenja odluke i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 13.

Povelja Nagrade Grada Opatije u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O NAGRADI GRADA OPATIJE, oznaka područja iz članka 8. za koju se dodjeljuje, ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku nadnevka donošenja odluke i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 14.

Zahvalnica Grada Opatije u lijevom gornjem kutu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA GRADA OPATIJE, ime i prezime osobe odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje s naznakom razloga dodjele navedenog u članku 10. ove Odluke, te oznaku nadnevka i potpis gradonačelnika.

Članak 15.

Uz dodjelu povelje o javnom priznanju Grada Opatije iz članka 2. točke 1. do 3. ove odluke, uručuje se i medalja »Svetog Jakova«, autorski rad akademske kiparice Tatjane Kostanjević. Medalja je izrađena dvostrano u kovanom srebru, promjera 40 milimetara.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 16.

(1) Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. gradonačelnik objavljuje pozivni natječaj u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.

(2) Natječaj se objavljuje u mjesecu siječnju i ostaje otvoren do 28. veljače. Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim nadnevkom ne uzimaju se u obzir.

(3) Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 17.

(1) Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. mogu dati:

-najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća

-radna tijela Gradskog vijeća Grada Opatije, osim Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački sud)

-ovlaštena tijela pravnih osoba, političkih stranaka i udruga građana.

(2) Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti s naznakom » Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, ne otvarati«.

(3) Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovog članka ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja, vlastite članove, odnosno zaposlenike.

Članak 18.

(1) Prijedlog iz članka 17. ove Odluke sadrži:

-podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice),

-iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, preliminarnu prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice),

-izjavu iz članka 17. stavka 3. ove Odluke,

-životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice),

-vrstu javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi.

(2) Na zahtjev Ocjenjivačkog suda podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

(3) Ocjenjivački sud može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže, te gradonačelniku dati prijedlog za dodjelu Zahvalnice Grada Opatije.

(4) Ocjenjivački sud može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Članak 19.

(1) Gradsko vijeće imenuje Ocjenjivački sud koji čine:

-predsjednik iz redova vijećnika,

-osam članova priznatih stručnjaka iz područja navedenih u članku 7. stavak 2. ove Odluke.

(2) Ocjenjivački sud izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

Članak 20.

Gradsko vijeće, na temelju izvještaja iz članka 19. stavak 2., donosi odluku o dodjeli javnog priznanja iz članka 2. točka 1. do 3.

Članak 21.

(1) Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća predsjednik proglašava počasnog građanina Grada Opatije i uručuje mu POVELJU, te uručuje u obliku POVELJA Nagradu Grada Opatije za životno djelo i Nagradu Grada Opatije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1., po posebnoj odluci Gradskog vijeća, za pojedini slučaj, javna priznanja može uručiti predsjednik Gradskog vijeća ili gradonačelnik u svečanim i protokolarnim prigodama.

Članak 22.

Zahvalnicu Grada Opatije uručuje gradonačelnik u svečanim i protokolarnim prigodama.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja vodi nadležni upravni odjel.

Članak 24.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno laureatu za života, uručit će se posthumno, članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05, 15/07, 54/07 i 6/ 09).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/15-01/24

URBROJ: 2156/01-01/15-1

Opatija, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr