SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA MATULJI
5

5.

Na temelju članka 10 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94,68/98,61/0032/02 i 100/04 ) i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93 i 19 / 93 ) Općinsko vijeće , na sjednici održanoj 3. ožujka 2005. godine, donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
na području Općine Matulja za razdoblje 2003. i 2004.
godine

Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Matulji za razdoblje 2003. i 2004. godine (u daljnjem tekstu Izvješće) sadrži:

0. Uvod

1. Pregled izrade kartografskih prikaza za izradu prostornih planova zacrtanih Programom mjera za 2003. i 2004. godinu (»Službene novine« broj 9/03),

2. Analiza izrade prostornih planova

3. Pregled neizvršenja izrade pojedinih prostornih planova

4. Analiza izvršenja projektne dokumentacije i izgradnja komunalnih objekata

5. Analiza neizvršene projektne dokumentacije i izgradnja komunalnih objekata

6. Pregled bespravno izgrađenih objekata i radove koje je poduzela građevinska inspekcija.

7. Provedene mjere na zaštiti okoliša

0. Uvod

U skladu s Zakonom o prostornom uređenju za dvogodišnje razdoblje 2003. i 2004. godine izrađen je Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« broj 9/ 03) u daljnjem tekstu Program mjera. Programom mjera navedeni su:

- prostorni planovi, koji se započeti raditi u razdoblju 2001/2002. godina,

- prostorni radovi koji se trebaju raditi u 2003/2004. godini,

- podaci i stručne podloge,

- sadržaj prostornih planova,

- javna rasprava,

- uređenje građevinskog zemljišta,

- sredstva za izradu prostornih planova,

- sredstva za uređenje građevinskog zemljišta,

Pripremni radovi prije pristupanja izradi plana obuhvaćaju izradu kartografskih prikaza na kojima se radi plan i pro

vedbu pozivnog ili javnog natječaja na kojem se odabire nositelj izrade plana.

1. Pregled izrade kartografskih prikaza za izradu prostornih planova zacrtanih Programom mjera za 2003. i 2004. godinu.

Za sve prostorne planove postojali su kartografski prikazi. Nove podloge izrađene su za: Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-6 za tvrtku Alpron. Izradu kartografskog prikaza je financirala tvrtka Alpron.

2. Analiza izrade prostornih planova

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Matulja izrađen je u proteklom razdoblju. Prijedlog plana je prošao prethodnu i javnu raspravu, te je u fazama izrade razmatran na Odboru za prostorno planiranje i Poglavarstvu Općine. Sve primjedbe i prijedlozi s javne rasprave su obrađeni. Nakon što je Poglavarstvo utvrdilo prijedlog plana o prihvaćanju odnosno odbijanju prijedloga primjedbi obaviješteni su o istom podnositelji primjedbi većinom građani Općine Matulji. Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje izdao je pozitivno mišljenje o prijedlogu plana, koje je Općini Matulji dostavljeno 26. 07. 2004. god. U toj fazi donošenja plana donijeta je Izmjena i dopuna zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04 ), i Uredba o zaštitnom obalnom pojasu ( 128/004). Dio Urbanističkog plana uređenja našao se je unutar zaštitnog obalnog pojasa od 1000 metara. Zbog toga što je dio plana unutar zaštitnog obalnog pojasa, UPU se je morao uputiti na mišljenje u Ministarstvo prostornog uređenja krajem srpnja. Ministarstvo prostornog uređenja krajem prosinca izdalo je suglasnost na Upu Matulji. Nakon toga je Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje izdao pozitivno mišljenje, a Županijski ured - Ispostava Opatija izdao je suglasnost na Upu. Plan je usvojen na Općinskom vijeću 27. 1. 2005. godine.

II. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji (skraćeno Plan) izrađena je u proteklom razdoblju. Plan je prošao prethodnu i javnu raspravu, te je u fazama izrade razmatran na Odboru za prostorno planiranje i Poglavarstvu Općine. Utvrđen je prijedlog Plana. Nakon toga je Plan upućen Ministarstvu na suglasnost. Ministarstvo je izdalo suglasnost na plan krajem prosinca. Nakon toga je Plan upućen Županijskom poglavarstvu, koje ga je uputilo Županijskoj skupštini na usvajanje.

Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-6 radi se na inicijativu tvrtke Alpron. Plan financira tvrtka Alpron. Izrađen je prijedlog plana. Prijedlog plana je razmatrao Odbor za prostorno uređenje i Poglavarstvo Općine. Prijedlog plana je prošao prethodnu raspravu i javnu raspravu. Konačan prijedlog plana razmatrao je Odbor za prostorno uređenje i Poglavarstvo Općine. Plan je usvojen na Općinskom vijeću 27. 1. 2005. godine.

3. Pregled neizvršenja pojedinih prostornih planova zacrtanim Programom mjera

Prostorni planovi zacrtani Programom mjera, a koji se nisu izradili u proteklom razdoblju jesu:

- Prostorni plan uređenja Općine Matulja,

- Urbanistički plan uređenja radne zone R-11,

- Urbanistički plan uređenja radne zone R-12,

- Urbanistički plan uređenja radne zone R- 8,

- Urbanistički plan uređenja radne zone R - 9,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi i

- Stavljanje izvan snage dijelova detaljnih planova

Izradi prostornog plana Općine Matulji nije se pristupilo, zbog toga što je Republika Hrvatska izmijenila trasu autoputa i trebalo se je brzo stvoriti imovinsko-pravni osnov za otkup zemljišta. To se je vremenski jedino moglo izradom II. izmjene i dopune osnovnog plana što je i učinjeno.

Svi ostali planovi, koji proizlaze iz ove II izmjene i dopune, a to su:

- Urbanistički plan uređenja radne zone R-11,

- Urbanistički plan uređenja radne zone R-12 i

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi nisu započeti, jer nije donesena II. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji, kojom su I. granice planova promijenjene. Osim toga se i izradi Izvješća pristupa nekoliko mjeseci prije nego što je Program mjera prestao vrijediti, a iz razloga promjena u Zakonu o prostornom uređenju.

- Urbanistički plan uređenja radne zone R- 8,

- Urbanistički plan uređenja radne zone R - 9,

Za ove planove u proteklom razdoblju nisu se pojavili zainteresirani investitori, pa nije postojala opravdanost izrade planova za nepoznate investitore.

Stavljanje izvan snage dijelova detaljnih planova

Detaljni planovi, koji su na snazi t.j.

- Detaljni plan uređenja centra Matulja,

- Detaljni plan uređenja radne zone R-1

- Detaljni plan uređenja radne zone R-2 i

- Detaljni plan uređenja radne zone R-10 u svojim prostornim postavkama u prošlom razdoblju su zadovoljavali potrebe i nije ih trebalo mijenjati.

4. Analiza izvršenja izrade projektne dokumentacije i izgradnje komunalnih objekata

U proteklom razdoblju izrađena je sljedeća projektna dokumentacija i izgrađeni komunalni objekti:

- Transportni i opskrbni cjevovod od vodospreme Šmogori do vodospreme Orljak

- Opskrbni cjevovod VS Orljak - PK Bregi - Benčinići

- Transportni i opskrbni cjevovod od VCS Šmogori do VS Zdemer

- Vodosprema Zdemer,

- Projektna dokumentacija izgradnje vodoopskrbnog sustava Općine Matulji II etapa

- Kanalizacija raskrsnice Trtni

- Proširenje groblja Matulji,

- Izgradnja deniveliranog raskrižja za radne zone RZ-1 i RZ-2,

- Rekonstrukcija raskrižja Trtni,

- Rekonstrukcija raskrižja Tibo,

- Rekonstrukcija ceste Rupa,

- Pripremni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u radnim zonama prema Izmjeni i dopuni Prostornog plana i prema detaljnim planovima,

- Izgradnja parkirališta Jušići.

- Izgradnja nogostupa na Kastavskoj cesti i uz zgradu Općine,

- Proširenje i interpolacija javne rasvjete .

5. Pregled neizvršene projektne dokumentacije i izgradnje komunalnih objekata

- Pripremni radovi na izgradnji groblja u Rupi,

(izmjene u prostorno - planskoj dokumentaciji vezano za izgradnju autoceste),

- Rekonstrukcija raskršća Mučići,

(neriješeni imovinsko - pravni odnosi i kašnjenja s izgradnjom opskrbnog centra)

- Rekonstrukcija raskrižja za radnu zonu R2 - lokacija Cen Adrije

(neriješeni imovinsko - pravni odnosi)

- Rekonstrukcija ceste Luskino (neriješeni imovinsko - pravni odnosi)

- Rekonstrukcija ceste Pešćinica (nedostatak financijskih sretstava).

6. Pregled bespravno izgrađenih objekata i radove koje je poduzela građevinska inspekcija

U 2003. godini prijavljena je bespravna gradnja investitora Velimira Perčića na z.č. 9934 I z.č. 9936 k.o. Brgud. Građevinska inspekcija jeizvršila očevid. Investitor je ishodio lokacijsku i građevnu dozvolu.

Prijava bespravne izgradnje investitora Nele Sinjicki izvršena je građevinskoj inspekciji 22. 09. 2003. god. Građevinska inspekcija nije izvršila očevid.

Prijava dogradnje stambenog objekta investitora Ivana Čorluke izvršena je 03. 10. 2003. godine. Građevna inspekcija je izvršila očevid, ali se nemaju podaci što je učinjeno.

U 2004.godini investitor »Enex« na z.č. 270/2 z.č. 270 / 4 i z.č. 1088/199 k.o. Perenići izgradio je otvoreno skladište 30.5 x 20,0 m. Građevinska inspekcija je izdala rješenje za uklanjanje dijelova otvorenog skladišta. Rušenje nije izvršeno.

Investitor Dalibor Cetina izgradio je poslovno-ugostiteljsku građevinu 6,0 x 3,9 m. Zaključak o dozvoli izvršenja izdan je 20. 09. 2004. godine.

Investitor Nikola Djurić izgradio je garažu 9,5x6,5 m. Rješenje građevinske inspekcije o uklanjanju izdano je 21. 05. 2004. god. Uklanjanje nije izvršeno (?).

Nepoznati investitor izgradio je objekat na z.č. 2330 I z.č. 2329 k.o. Bregi. Građevinskoj inspekciji je izvršena prijava 21. 07. 2004. god.

Za Europetrol je donijeto rješenje o rušenju, ali nije izvršeno.

7. Provedene mjere na zaštiti okoliša

Inspekcija zaštite okoliša je više puta reagirala u Šapjanama, gdje Ekooperativa skladišti otpad. Ustanovljeno je, da je skladišteno oko 90 tona opasnog otpada bez dozvole nadležnog Ministarstva.

Izrađen je elaborat sanacije okoliša za Osojnicu.

Napravljena je sanacija nekoliko divljih deponija (Mune, Žejane, Pasjak, Mučići, Zaluki)

Treba ispitati stanje opasnog otpada skladištenom u bivšem »Javoru« Jušići, koji se sastoji od boja, lakova i otapala.

Klasa: 350-01/05-01/2

Ur. broj: 2156-04-05-01

Matulji, 3. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=121&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr