SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 30. Srijeda, 7. listopada 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 28/10) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/ 14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na prijedlog gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, na 19. sjednici održanoj dana 5. listopada 2015. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika iz radnog odnosa (Službene novine broj 24/10 i 40/10) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti«

Članak 2.

U cijelom tekstu riječi »iz radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »za vrijeme pofesionalnog obavljanja dužnosti«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi.

»Gradonačelnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika. Gradonačelnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima. Naknada troškova i dnevnica za službena putovanja gradonačelnika u inozemstvo utvrđuje se i isplaćuje u skladu s propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 120-01/10-01/3

URBROJ: 2107/02-01-15- 3

Novi Vinodolski, 5. listopada 2015.

GRADSKO VIJEĆ
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Pravilnik o financiranju programa
i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području
Grada Novi Vinodolski

Obrazac A1

Temeljni dokument za
raspisivanje i provedbu javnog natječaja - Pravilnik o financiranju javnih
potreba

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=950&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr