SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
OPĆINA MATULJI

35.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 28/10), članka 90a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09, 38/09, 08/13, 17/ 14 i 29/14) Općinsko vijeće općine Matulji, na prijedlog Općinskog načelnika Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2015. g. donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 25/10), u članku 1. riječi »iz radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.«

Članak 2.

U članku 2. riječ »obnašanja« zamjenjuje se riječima »profesionalnog obavljanja« i riječ »obnašanjem« riječima »profesionalnim obavljanjem.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s profesionalnim obavljanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. brišu se riječi »na naknadu troškova za službena putovanja i«:

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 100-01/15-01/10

URBROJ:2156-04-01-15-1

Matulji, 24. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr